Gå til indhold

Godt nytår: 2024 bliver også et begivenhedsrigt år   

Vi ser frem på det nye år og tilbage på et begivenhedsrigt år, hvor særligt PFAS og BNBO var noget vi talte om.

Vi sender vores gode nytårsønsker til medlemmer, samarbejdspartnere og forbrugere med forsikring om, at vi også i det nye år vil arbejde for vores fælles mål – nemlig at passe godt på vores fælles drikkevand.  

Susan Münster, direktør, og Jan Andersen, landsformand. Danske Vandværker
Susan Münster, direktør, og Jan Andersen, landsformand i Danske Vandværker.
Fotograf: Bo Nymann

Verden er et ustabilt sted med krige, energiknaphed og klimakrise – det kalder på alvor og eftertanke. Bekymringen for ustabile energileverancer har medvirket til, at langt de fleste vandværker har støvet deres beredskabsplaner af. Det er godt og bidrager til at højne forsyningssikkerheden.

Det skal vi have fokus på i 2024

I 2024 vil vi fortsat have fokus på at opbygge stærke beredskaber, når vi forbereder implementeringen af NIS2 og CER-direktiverne, så den fysiske sikkerhed på vandværkets anlæg og bygninger og it-sikkerheden styrkes.

Vi venter også med spænding på PFAS-handlingsplanen, og vi vil især holde miljøministeren fast på hans løfte om økonomisk kompensation til mindre PFAS-ramte vandværker.

Ikke kun PFAS truer vores grund- og drikkevand. Også pesticider, biocider, nitrat og medicinrester er trusler, der skal findes løsninger på, og hvor der eventuelt skal renses. Derudover ser vi frem til at høre, hvad sundhedsmyndighederne melder ud i forhold til grænseværdierne for nitrat.

BNBO-loven, der for første gang nogensinde forbyder brug af sprøjtemidler rundt om drikkevandsboringer, træder i kraft til sommer. Det betyder, at kommunerne kan udstede forbud til lodsejere om at bruge sprøjtemidler. Men indtil da støtter vi fra sekretariatets side forsat arbejdet med at indgå frivillige BNBO-aftaler mellem vandværker og lodsejere.

Og vi vil fortsat presse på for en samlet plan for grundvandsbeskyttelse de steder, hvor vandet dannes. Det vil sige, de såkaldte grundvandsparker med beskyttelse af op mod 200.000 hektar, som der også er lagt op til i regeringsgrundlaget.  

I foreningen vil vi også i 2024 bruge en del energi på at understøtte forskellige samarbejdsformer mellem vandværker – bl.a.  sammenlægninger – for at fremtidssikre den decentrale forsyning af drikkevand. 

Ligeså vil vores fokus være på at støtte det professionelle bestyrelsesarbejde og udbrede kendskabet til, at vand er noget, vi ejer sammen. På den måde kan vi forhåbentligt styrke forbrugernes lyst til at deltage i vandværkets arbejde og kampen for vores drikkevand.

Mange dagsordener i 2023

2023 har i den grad været et år med drikkevand på dagsordenen. Det fik selvfølgelig det helt brede smil frem, at drikkevand både blev nævnt i regeringsgrundlaget for SVM-regeringen og også blev prioriteret på finansloven.

Vi har samlet årets største emner og højdepunkter nedenfor.

PFAS

2023 var igen et år, hvor PFAS stod højt på dagsordenen: På forebyggelsessiden har der været drøftelser om et forbud på enten nationalt eller EU-plan, lige som 2023 også har været året, hvor drikkevandsbekendtgørelsen i maj fastsatte, at vandværkerne fremover skal teste for 10 nye PFAS-stoffer i drikkevandet og derfor kommer op på test for i alt 22 PFAS-stoffer. Heldigvis bliver der udviklet nye og bedre rensemetoder, men der er ingen tvivl om, at flere vandværker fremover vil skulle håndtere PFAS-udfordringer.

BNBO

2023 var også året, hvor der er blevet gjort en kæmpe indsats for at indgå frivillige aftaler om boringsnære beskyttelsesområder, BNBO. Og i juni blev BNBO-akutplanen lanceret. Det har været en lettelse, at der nu er en klar køreplan for, hvordan beskyttelsen kommer i mål, og at ministeren og aftaleparterne har fulgt anbefalingerne fra de involverede parter, der skal føre visionerne ud i praksis.

Tørke

Her midt i vinterkulden er det måske lidt svært at huske, men vi havde en langvarig tørkeperiode i 2023. Her var der både fokus på vandsparetips, vandingsforbud, tørstende afgrøder og brune græsplæner. Vi blev alle sammen mindet om, at drikkevand er en begrænset ressource, som de fleste normalt tager som en selvfølge. Og det blev også tydeligt, hvor stor en indsats, der hver dag bliver gjort rundt omkring i landet på vandværkerne for netop at sikre vandforsyningen.

It-sikkerhed

Også it-sikkerhed har taget mange overskrifter i løbet af 2023.

Vores færden online medfører, at vi løbende skal genbesøge og revidere planerne for it-sikkerhed. Angreb på it-sikkerheden er på mange måder en ansigtsløs krig, men ikke desto mindre en usikkerhed og udfordring, alle er meget direkte udsat for.

 

Derfor har vi i Danske Vandværker også haft ekstra stort fokus på beredskab generelt og cybersikkerhed specifikt i det seneste år. Blandt andet ved at få beredskab ind i kodekset for det gode bestyrelsesarbejde med en opfordring til, at emnet løbende er på bestyrelsernes dagsorden.

Partnerskaber

2023 var også året, hvor vi styrkede samarbejdet med en række gode samarbejdspartnere – både gamle kendinge, men også en masse nye. Og inden for en række områder, der både favner forebyggelse og beskyttelse af grundvand, bæredygtig udnyttelse af vandressourcen, rensning for PFAS, demokratisk ejerskab og lokal forankring – og meget, meget mere.

 

Vi opnår langt mere, når vi går sammen og har god dialog på tværs af interesser og forskellige dagsordener. For eksempel i vores samarbejde med en række gode aktører i partnerskabet for bæredygtig vandforsyning, hvor indsatserne for alvor er begyndt at sprede sig som ringe i vandet.

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde

I 2023 lancerede vi sammen med Dansk Fjernvarme en opdateret version af ”Kodeks for godt bestyrelsesarbejde”.

 

Fokus har været at forenkle og tydeliggøre rammerne for det gode bestyrelsesarbejde, så kodekset fortsat kan fungere som inspiration og støtte for vandværksbestyrelsen samt bidrage til at styrke og udvikle bestyrelsens samarbejde. Desuden skal værktøjer gøre det nemmere at arbejde med kodekset.

 

Årets Vandværkspris

Tejn Vandværk løb med Årets Vandværkspris i 2023.

Tejn Vandværk gør sig positivt bemærket inden for en række områder. Det er blandt andet lykkedes at sammensætte en bred og kompetent bestyrelse, som har forskellige aldersgrupper, køn og kompetencer repræsenteret. Det har gjort vandværket i stand til at gennemføre en udbygning som en total entreprise, som har holdt sig inden for budget og tidsramme – uden brug af eksterne rådgivere og med en kort tilbagebetalingstid.

I bestyrelsen arbejder man ikke alene aktivt med FN’s verdensmål 6 om rent drikkevand, men også med evaluering og udvikling af bestyrelsesarbejde og kodeks for godt bestyrelsesarbejde. Tejn Vandværk er god til at dele sine succeser på de sociale medier og skaber positiv synlighed i lokalområdet, når der f.eks. inviteres til rejsegilde, og når gode resultater med boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) bliver delt.

Tejn Vandværk indgik 2018 frivillige aftaler omkring sine boringer og havde ved årsskiftet indgået tinglyste aftaler for alle tre kildepladser med alle 11 lodsejere. Da vandværket skulle udbygges, var et af kriterierne, at det nye design skulle spare energi, og forventningen er en besparelse på 30 pct. i udpumpning. Det nye SRO-anlæg, der styrer og overvåger vandværkets aktiviteter gør, at Tejn Vandværk kan bruge sin store tankkapacitet som energibatteri. Der bliver arbejdet på at kombinere batteri, nødgenerator og solceller. Taget på den nye bygning er dimensioneret til solceller, som skal lade batterierne op til nødforsyning og levere grønnere og billigere energi.

Tejn Vandværk vægter desuden samarbejde højt og har etableret forsyning til to nabovandværker.

Synlighed

Vi var i den grad ude på landevejene i 2023. Se blot nogle af højdepunkterne nedenfor.

 

I Fredericia, Roskilde og Aars mødtes vandværksfolk og leverandører traditionen tro til årets fagmesser. Du kan allerede nu tilmelde dig fagmesserne i 2024.

 

Danske Vandværker var også til stedet på Folkemødet, hvor vi for første gang havde eget telt – Drikkevandsteltet – med en stribe af aktiviteter. Fra morgen til aften lagde hundredvis af vandinteresserede folkemødegæster vejen forbi teltet til politiske debatter, hvor der plads til både folkelighed og faglighed.

 

Klimafolkemødet i Middelfart var også med deltagelse fra Danske Vandværker, hvor repræsentanter fra Region Syd og Fyn stod klar til en snak om den bæredygtige vandforsyning og vandsektorens mål om at blive klima- og energineutral i 2030.

 

Christiansborg holdt vi en konference med fokus på skadelige stoffer i mad og drikkevand. Den står også som et højdepunkt for arrangementerne i 2023. Der var omkring 130 konferencedeltagere, som igennem hele dagen havde rig mulighed for at stille spørgsmål og komme med kommentarer til de forskellige eksperter, fagpersoner og politikere. Konferencen blev til i samarbejde med Tænketanken Frej, DM BIO, Landbrug & Fødevarer og Dansk Planteværn.

 

I sommeren 2023 begav Anders Juhl Kallesøe sig ud på Tour de Grundvand i samarbejde med Danske Vandværker. En 750 kilometer cykeltur gennem Jylland og Fyn. Undervejs var der vandpauser ved lokale vandværker, for formålet med turen var at give danskerne et anderledes indblik i vores vandforsyning.

 

Samarbejde

I løbet af 2023 har der også været mange gode eksempler på, hvordan vandværker kan styrke vandforsyningen gennem samarbejde.

 

Det kan eksempelvis ske gennem sammenlægninger, der har fyldt meget i 2023. Stigende arbejdsbyrde og krav til driften var nogle af årsagerne til, at seks vestjyske vandværker gik sammen i 2023.

 

I Broager samarbejder vandværket med varmeværket for at skabe en mere energivenlig forsyning – her bliver grundvand bliver til varme.

 

Og i Ebberup har skolen og vandværket samarbejde om at plante over 400 træer for at beskytte fremtidens drikkevand.

Udgivet 05. jan. 2024