Gå til indhold

Opdateret kodeks med fokus på forenkling

Danske Vandværker lancerer sammen med Dansk Fjernvarme en opdateret version af ”Kodeks for godt bestyrelsesarbejde”.

Ny udgave af Kodeks for godt bestyrelsesarbejde

Fokus har været at forenkle og tydeliggøre rammerne for det gode bestyrelsesarbejde, så kodekset fortsat kan fungere som inspiration og støtte for vandværksbestyrelsen. Desuden skal værktøjer gøre det nemmere at arbejde med kodekset.

I 2018 lancerede Danske Vandværker i samarbejde med Dansk Fjernvarme den første version af ”Kodeks for godt bestyrelsesarbejde”. Siden da har været intentionen at lave en opdateret udgave. I en verden hvor nye samfundsemner løbende kommer på dagsordenen, har det også betydning for, hvordan man er bestyrelse i et forbrugerejet vand- eller fjernvarmeselskab, og hvilke krav der stilles til bestyrelsen fra ejerne.

”Vores hovedfokus for opdateringen af “Kodeks for godt bestyrelsesarbejde” har været at forenkle og skrive i et lettilgængeligt sprog, så kodekset er nemt for en bestyrelse at arbejde med,” fortæller Susan Münster, direktør i Danske Vandværker.  

Når bestyrelsen har fokus på at opfylde sit formål, er det samtidig med til at give tillid og således også opbakning til den vigtige samfundsopgave, som vandværket varetager. Desuden er det for bestyrelsen med til at styrke sin egen rolle og skabe bevidsthed om sit ansvar.

”Vi står som bestyrelser til ansvar overfor vores ejere, og kodekset kan være med til at synliggøre, at vi er de rette til at bestride den opgave, vi er blevet valgt til,” siger Jan Andersen, landsformand i Danske Vandværker.

Nye emner er kommet til

Siden kodekset blev lanceret, har det omkringliggende samfund ændret sig, og nye emner med betydning for, hvordan man løser opgaven som bestyrelse i et forbrugerejet vandværk, er kommet til.

”Omverdenen har et stigende fokus på forsyningsområderne, uanset om det handler om vand, varme, energi eller andre forsyningsarter. Derfor har det været vigtigt, at vi i kodekset også kommer omkring emner som for eksempel cybersikkerhed, digitalisering, grøn omstilling og bæredygtighed,” fortæller Susan Münster.

”Det er vigtigt, at vi som vandværker overfor vores ejere viser, at vi leverer høj forsyningssikkerhed og en høj kvalitet af vores ydelse samt er parate til at omstille os i en foranderlig verden, hvor nye dagsordener stiller krav, til måden vi løser vores opgave på,” siger Jan Andersen.

Kodeks er sund fornuft sat i system

Som bestyrelse i et forbrugerejet vandværk skal man sikre de bedst mulige betingelser for ejernes og interessenternes kontrol med og tillid til vandværket, og til det er kodekset et godt redskab.

Kodekset består fortsat af seks hoveddele: Aktivt ejerskab, Bestyrelsens opgaver og ansvar, Bestyrelsens sammensætning og kompetencer, Bestyrelsens samarbejde, Transparens og honorering og Samspillet mellem bestyrelse og daglig ledelse. Hver hoveddel følges af en række anbefalinger, og i alt udgøres kodekset af 24 anbefalinger.

”Man kan kalde kodekset og anbefalingerne for vores spilleregler for, hvordan vi driver vandværk, og hvis vi følger spillereglerne, er vi godt på vej til at være en ansvarlig bestyrelse,” forklarer Jan Andersen.

Bestyrelsen anbefales én gang om året at gennemgå anbefalingerne og i et skema redegøre for, om anbefalingerne følges, følges delvist eller slet ikke følges samt forklare, hvordan man rent praktisk enten følger eller ikke følger. Der kan sagtens være en grund til at afvige fra nogle af anbefalingerne.

”Kodekset og dets anbefalinger er i virkeligheden sund fornuft sat i system, for rigtig mange af kodeksets anbefalinger er garanteret noget, man som bestyrelse allerede enten arbejder med eller drøfter i løbet af året. Ved at bruge kodekset bliver bestyrelsens arbejde og drøftelser sat i system,” siger Susan Münster.

Værktøjer skal hjælpe arbejdet i gang

Til hver af de seks hoveddele er der som en del af opdateringen af kodekset nu også forslag til værktøjer eller skabeloner, som kan understøtte bestyrelsens arbejde med de enkelte emner.

”Vi har hørt, at kodekset var en stor mundfuld, og at der har været tvivl om, hvordan man kan gribe det an. Derfor håber jeg, at værktøjerne og skabelonerne vil være en hjælp til at komme i gang,” siger Susan Münster

Hun understreger også, at det er helt okay at begynde med at dykke ned i én af hoveddelene. Det vigtigste er bare at komme i gang.

Alle værktøjer og skabeloner kan hentes på Danske Vandværkers hjemmeside.

Gennemgå som minimum 10 anbefalinger

I det opdaterede “Kodeks for godt bestyrelsesarbejde” har det fra begyndelsen været ambitionen at rumme de forskelle, der er mellem vandværkerne, når det kommer til ejerforhold, størrelse, og om vandværket har ansatte eller ej. Derfor er der i kodekset et forslag til 10 anbefalinger (ud af de 24 anbefalinger), som det anbefales, at bestyrelsen som minimum gennemgår.

  1. Alle forsyningsselskaber redegør hvert år for deres bestyrelsesarbejde og gør oplysningerne tilgængelige i enten årsrapporten/regnskab eller på hjemmesiden.
  2. Bestyrelsen sikrer, at selskabet er synligt og tilgængeligt, så det er nemt for andelshaverne at udøve det aktive ejerskab og deltage i den årlige generalforsamling.
  3. Bestyrelsen tager stilling til de strategiske mål for selskabet og udarbejder en langsigtet strategi-/udviklingsplan, som mindst en gang om året tages op til overvejelse.
  4. Bestyrelsen sikrer en løbende rapportering og stillingtagen til udviklingen i selskabets økonomi og kapitalberedskab.
  5. Bestyrelsen udarbejder planer for risikostyring, beredskab og it-sikkerhed samt interne kontroller.
  6. Bestyrelsen er mangfoldigt sammensat.
  7. Bestyrelsen udarbejder en forretningsorden, og gennemgår og underskriver den hvert år på det første møde efter generalforsamlingen.
  8. Bestyrelsen arbejder aktivt med at opbygge et godt og tillidsfuldt samarbejde.
  9. Alle relevante oplysninger skal være synlige på selskabets hjemmeside.
  10. Bestyrelsen udstikker en klar retning og sætter de overordnede mål for den daglige ledelse.
Udgivet 28. feb. 2023