Gå til indhold

Høringssvar

Læs de seneste høringssvar fra Danske Vandværker.

Se vores høringssvar

Lov om ændring af vandsektorloven og bekendtgørelse om takster m.m.

Danske Vandværker har indsendt ét samlet høringssvar til forslag til:

 

Lov om ændring af vandsektorloven og

Bekendtgørelse om kontrol med vandselskabers regulativer, vedtægter, bidrag og takster m.v.

 

Læs høringssvaret her

 

August 2022

Sprøjtemiddelstrategi 2022-2026

Danske Vandværker mener overordnet, at det er bekymrende, at der er fundet rester af sprøjtemidler i mere end hver anden aktive vandværksboring. Ud over rester fra sprøjtemidler fra landbruget findes der i stigende grad også andre potentielt skadelige stoffer i grund- og drikkevand, herunder biocider og PFAS-stoffer.

 

Der er derfor behov for en bredere tilgang til beskyttelsen af drikkevandet, hvor alle stoffer, der potentielt udgør en trussel, medtages i beskyttelsesindsatsen. Handlingsplanen bør således suppleres med tilsvarende handlingsplaner for de øvrige potentielt skadelige stoffer.

 

Vi er tilfredse med, at der i handlingsplanen lægges op til en ”rekordlav pesticidbelastning”, en stram godkendelsespraksis for nye sprøjtemidler samt en mere målrettet kontrol med ulovlige produkter. Dette er afgørende for, at vi som samfund kan få nedbragt de potentielt skadelige virkninger af pesticider i miljøet, herunder i vores grund- og drikkevand.

 

Læs hele høringssvaret her.

 

August 2022

Høring af Udkast til vandområdeplanerne 2021-2027 (VP3)

Danske Vandværker finder det væsentligt, at vi i Danmark bidrager til EU’s målsætninger om et godt vandmiljø, hvor man betragter vand som et samlet kredsløb. Som vandværkernes forening lægger vi ikke mindst vægt på, at vi fra dansk side sikrer vores grundvandsforekomster, så der både i mængde og kvalitet er godt drikkevand til kommende generationer.

 

Vi har følgende specifikke bemærkninger om blandt andet grundvandets kemiske tilstand – PFAS og foreslår følgende:

 

 • Den kemiske tilstandsvurdering for grundvandsforekomsterne ift. PFAS genberegnes og revurderes således, at der også tages højde for de skærpede grænseværdier på 2 nanogram pr. liter for summen af PFOA, PFOS, PFNA og PFHxS.
 • At den samlede kemiske tilstandsvurdering for hhv. dybe, regionale og terrænnære grundvandsforekomster genberegnes og revurderes, når de nye resultater for PFAS er på plads. Alternativt skal PFAS vægte 0 i den samlede vurdering, med tilhørende forklaring.
 • Miljømålene ændres således, at de afspejler nye mere retvisende forhold.
 • Indsatsbehovet tilpasses de opdaterede miljømål.

 

Læs hele høringssvaret her

 

Juni 2022

Høringssvar om udkast til bekendtgørelse om tilskud til sløjfning af brønde og boringer og til beskyttelsesforanstaltninger til sikring af drikkevand

Danske Vandværker er overordnet meget tilfreds med, at der nu kommer større fokus på at få beskyttet områder, hvor grundvand til drikkevand dannes, sådan at vores vandværker også kan levere rent drikkevand til fremtidige generationer. En større beskyttelse end i dag og etablering af såkaldte “grundvandsparker” er helt afgørende for at modvirke en strøm af forurenende stoffer hen til de boringer, hvor råvandet til drikkevandet hentes op.

 

Derfor ser vi den kommende tilskudsordning til beskyttelsesforanstaltninger som et vigtigt første skridt i retning af en bredere beskyttelse end i dag, om end der på sigt vil være behov for yderligere midler.

 

Læs hele høringssvaret her

 

Høringssvar om udkast til ændring af drikkevandsbekendtgørelsen

Overordnet finder vi det positivt, at de fire PFAS-stoffer – PFOA, PFOS, PFNA, PFHxS – nu er medtaget i bekendtgørelsen, da det jo desværre har vist sig, at særligt disse PFAS-stoffer udgør en trussel mod grundvandet, ikke mindst når vandboringer er beliggende i nærheden af Forsvarets tidligere brandøvelsespladser, PFAS-holdige industrigrunde mv.

 

Læs høringssvaret her

Høringssvar om ændring af bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger

Danske Vandværkers kommentarer dækker i sagens natur kun afsnittet om grund- og drikkevand.

 

Vi har ingen kommentarer til det tekniske indhold vedr. prøvetagning, men finder, at de frister, der er for at skulle leve op til krav om akkreditering af de nye pesticidstoffer, er unødvendigt lange.

 

Det fremgår således, at der for stofferne Metaldehyd, Imazalil, Metamitron-desamino gives en seks måneders implementeringsfrist frem til 1. juli 2022.

 

Eftersom analyselaboratorierne må forventes allerede at have kendskab til, at de nye krav er på vej, forekommer det som en meget lang tidsfrist. Hvis ikke der er ganske særlige forhold, der betinger så lang en tidsfrist, foreslår vi, at fristen sættes til at være den samme, som er fastsat for de fire PFAS-stoffer; PFOA, PFOS, PFNA, PFHxS.

 

Læs høringssvaret her

Nye regler for dispensation for kvalitetskravene

Danske Vandværker har afgivet høringssvar til forslag om ændring af bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg.

Bekendtgørelsen fastlægger, for hvilke stoffer der kan gives dispensation fra grænseværdierne. Det kan der i fremtiden kun for de stoffer, hvor EU ikke har fastsat en grænseværdi, altså stoffer, hvor grænseværdien er fastsat nationalt, idet EU har betegnet det som en ”ikke relevant metabolit.

Danske Vandværker finder det positivt, at der nu bliver skabt klarhed omkring reglerne, men har flere ønsker til justeringer af udkastet.

For det første kan de nye bilags opdeling virke forvirrende, og vi foreslår, at de tidligere bilag bevares, således at det blot markeres i bilagene, om der kan søges om dispensation om tilladelse af midlertidig overskridelse fra de enkelte stoffers grænseværdier eller ej.

Endvidere vil foreningen gerne have genindført analysekrav vedr. ilt og kalkparametre, da kravet blev fjernet i 2017. Det ønskes genindført i lyset af det fokus, der er på gener ved for hårdt drikkevand, og den stigende anvendelse af blødgøring.

Læs hele høringssvaret her

Maj 2021

 

Høringssvar: Forslag til direktiv om kritiske enheders modstandsdygtighed, KOM (2020) 829

Danske Vandværker har afgivet bemærkninger til et forslag fra EU til direktiv om kritiske enheders modstandsdygtighed, som også vandforsyninger vil blive omfattet af.

 

Formålet med direktivet er at sikre, at forsyningsvirksomheder er modstandsdygtige overfor trusler som terror og cyberangreb.

 

Modstandsdygtigheden skal også ses i lyset af den afhængighed, der er imellem virksomheder, f.eks. er vandforsyninger afhængige af elforsyninger.

 

Direktivet vil pålægge medlemslandene at udarbejde nationale strategier for modstandsdygtighed. Danske Vandværker har i sit høringssvar påpeget behovet for at undgå unødvendigt dobbeltarbejde i forhold til direktivet om kritisk national infrastruktur (NIS), og nødvendigheden af proportionalitet i forhold til, at vandforsyningsstrukturen i Danmark består af mange forsyninger. Der bør således ikke pålægges for store administrative byrder til de mindre vandforsyninger.

 

Læs høringssvaret her.

 

Februar 2021

Høringssvar vedr. forslag til lov om ændring af lov om elforsyning

Danske Vandværker er overordnet positiv over for, at man med lovforslaget vil fremme samordning af produktion og forbrug af strøm. Flere vandværker ønsker at bidrage til den grønne omstilling ved at producere vedvarende energi til eget brug, særligt ved hjælp af solcelleanlæg, og derfor er det afgørende, at de sikres gode rammer for deres produktion og forbrug af grøn strøm.

 

Læs høringssvaret her

Høringssvar: Vejledning om 25 meter beskyttelseszonen

Danske Vandværker mener overordnet, at det i det nærværende udkast til vejledning er vigtigt med en klar beskrivelse af regler og samspil mellem indsatsplaner, BNBO, fredningsbælte og 25-meter beskyttelseszonen.

 

Vigtigheden understreges ved, at de almene vandværker ofte risikerer at ende med en ringere grundvandsbeskyttelse i de tilfælde, hvor den generelle 25 meter zone ophører som følge af et specifikt, kommunalt påbud om rådighedsindskrænkninger. I sådanne tilfælde må lodsejer gøde og dyrke jorden helt ind til 10 meter fra boringen.

 

Danske Vandværker foreslår, at 25 meter zonereglerne ikke ophæves ved kommunalt meddelt påbud eller forbud, med mindre at kommunen meddeler et påbud eller forbud, som indeholder en tilsvarende beskyttelse, der er gældende i 25 meter zone-arealet.

 

Læs høringssvaret her

 

Høringssvar til udkast til forslag til lov om ændring af vandforsyningsloven m.v. (gennemførelse af drikkevandsdirektivet)

Danske vandværker finder det overordnet positivt, at der med dette forslag, og kommende tilhørende bekendtgørelser, sker en fuldstændig implementering af drikkevandsdirektivet i dansk lovgivning. Med lovforslaget indføres en række nødvendige hjemler til at udstede regler til gavn for beskyttelsen af drikkevandsressourcen.

Det er for Danske Vandværker væsentligt, at der ved administration, ud fra vandforsyningslovens formål, fastholdes et princip om, at der sker en generel prioritering af indvinding til drikkevand i områder, hvor der ikke er en tilstrækkeligt stor vandressource til at opfylde alle behov (f.eks. vand til industri,
landbrug eller energiformål).

 

Læs hele høringssvaret her.

Høringssvar til forslag til lov om ændring af vandsektorloven m.fl.

Danske Vandværker er grundlæggende stærkt skeptiske overfor et nyt og endnu mere
omfattende lovkompleks, der påfører især mindre vandværker en række unødvendige udgifter og administrative byrder, som ikke er til gavn for
forbrugerne.

 

I forhold til det tidligere fremsendte udkast til vandsektorloven er vi derfor glade for, at regeringen har valgt at tage de dele ud, der omhandler den økonomiske regulering af vandsektoren,
sådan at den økonomiske regulering i stedet
behandles i regeringens kommende
vandreguleringsudvalg. Danske Vandværker
håber at få lejlighed til at bidrage til udvalgets arbejde.

 

Læs hele høringssvaret.

Danske Vandværkers høringssvar til Regions Sjællands udviklingsstrategi 2024-2033

Hos Danske Vandværker har vi med stor interesse læst udkast til Region Sjællands udviklingsstrategi for 2024-2033.

 

Vi er glade for, at ikke mindst det grønne område har vægt i strategien, og at der bl.a. er fokus på at beskytte drikkevandet.

Vi vil således gerne fremhæve følgende elementer:

 

 • — Indvinding af sand, grus og sten
 • — Beskyttelse af drikkevandet
 • — Helhedstilgang til arealanvendelse

 

Læs høringssvaret her

Høringssvar til udkast til BNBO-lov

Høringssvar om udkast til forslag til lov om ændring af miljøbeskyttelsesloven og vandforsyningsloven (målrettet indsats for beskyttelse af boringsnære beskyttelsesområder og præcisering af forholdet til 25 meters beskyttelseszonen omkring vandboringer).

 

 

Danske Vandværker mener, at det overordnet er meget positivt, at kommunerne fremover bliver forpligtet til ved påbud eller forbud at sikre beskyttelsen af de boringsnære beskyttelsesområder (BNBO), hvor der ifølge en kommunal vurdering er en risiko for forurening ved erhvervsmæssig anvendelse af pesticider i området, og hvor det har vist sig ikke at være muligt at indgå frivillige aftaler.

 

 

For Danske Vandværker er det afgørende, at loven gennemføres i den takt, som er forudsat i den politiske aftale om en akutplan, så der pr. 1. januar 2025 enten er gennemført frivillige aftaler eller meddelt påbud, og at den aftalte beskyttelse sættes i værk hurtigst muligt derefter.

 

 

Den konkrete implementering vil dog først blive tydelig i en kommende bekendtgørelse.

 

 

 

Læs hele høringssvaret her.

Høringssvar om BNBO-bekendtgørelse

Høring over bekendtgørelse om frister for og krav til indhold af aftaler, påbud og forbud om erhvervsmæssig anvendelse af pesticider inden for boringsnære beskyttelsesområder og bekendtgø-relse om vurdering af boringsnære beskyttelsesområder og indberetning.

 

Overordnede bemærkninger til de to bekendtgørelser

Danske Vandværker mener overordnet, at det er meget positivt, at der nu bliver fastlagt frister og krav til indhold af de forbud og påbud, som kommunerne skal meddele efter lovens ikrafttrædelse. Det er også positivt, at der med bekendtgørelsen om kommunernes risikovurdering nu tages hånd om fremtidige, og endnu ikke risikovurderede BNBO.

 

Læs hele høringssvaret her

Høringssvar vedr. udkast til tre bekendtgørelser, som følger op på foreslået ændring af vandsektorloven

Høringssvaret omfatter tre udkast til bekendtgørelser:

 

  • – Bekendtgørelse om markedsmæssighed af vandselskabers aftaler og om
   vandselskabers koncern- og interesseforbundne parter- Bekendtgørelse om vandselskabers deltagelse i tilknyttet virksomhed- Bekendtgørelse om Vandsektortilsynets virksomhed
  • Danske Vandværker mener overordnet, at det er væsentligt at sikre transparens og fair konkurrence, på markedsmæssige vilkår.
  • Statslig regulering må dog altid være proportional med formålet, hvilket giver anledning til følgende
   bemærkninger.

 

 • Anvendelsesområde
  Danske Vandværker anser reglerne om markedsmæssighed for generelt at være målrettede til at begrænse koncerninterne handler af markedsforvrængende karakter. Reglerne omfatter dog udover koncerninterne handler også vandværker, der ikke indgår i koncerner og de mindre vandværker, der er udtrådt af den økonomiske del af vandsektorloven. Dette vil medføre en arbejdsbyrde, som særligt er tung og dyr for de mindre vandværker. Således bliver det en øget omkostning for forbrugerne i de vandværker, der ikke har koncernforbundne parter.

Læs hele høringssvaret her

Høringssvar om udkast til analysekvalitetsbekendtgørelsen

Danske Vandværker mener overordnet, at det er positivt, at der i bekendtgørelsen foretages konsekvensrettelser, og at der er foretaget en generel oprydning af navne, noter og henvisninger i bilagene og foretaget rettelser af konkrete fejl i formler.

 

Specifikke bemærkninger

 

Danske Vandværker finder det problematisk, at individuelt nævnte pesticidnavne, individuelt nævnte halogenerede alifatiske kulbrinter og individuelt nævnte pesticidnavne er fjernet, såfremt pesticiderne hører under gruppen ’Øvrige pesticider og nedbrydningsprodukter fra pesticider’, der er anført ved stofnavn i bekendtgørelse, samt at individuelt nævnte PFAS fjernes ved navns nævnelse, såfremt de er inkluderet i gruppen ’Øvrige PFAS’.

 

Bekymringen herfor går på, at der ved summering af stofgrupperne er risiko for, at de enkelte stoffers kvalitetskravværdier bliver blandet og derfor ikke giver et retvisende resultat.

 

Læs høringssvaret her.

 

 

Høringssvar om udkast til drikkevandsbekendtgørelsen og bilag

Danske Vandværker mener overordnet, det er positivt, at bekendtgørelsen ændres, så der bliver en mere direktivnær implementering af drikkevandsdirektivet. Desuden er det positivt, at der nu kommer opdaterede klare bestemmelser om minimumskrav til behandlingskemikalier og filtermedier, der kommer i kontakt med drikkevand, som følge af implementering af drikkevandsdirektivets artikel 12.

 

Det er positivt, at afsnittet om dispensationer er præciseret. Derudover er det også positivt at der ind-føres kvalitetskrav for N,N-dimethylsulfamidsyre (DMSA) og for pesticidet DEET, 2,6-dimethylacetanilid (CGA 42447).

 

Det er ligeledes godt, at forbrugere på lettilgængelig vis skal kunne modtage oplysninger om drikke-vandskvaliteten, om end vi mener, at de konkrete krav til forbrugerinformation bør præciseres.

 

Læs høringssvaret her.

 

 

Høringssvar: Udkast til bekendtgørelse om straf for anvendelse af klart urimelige standard-vilkår i forbrugeraftaleforhold

Danske Vandværker er ikke med på høringslisten, men da vi på anden vis er blevet bekendt med høringen, ønsker vi at byde ind med følgende bemærkninger.

 

Generelle bemærkninger
Danske Vandværker finder ikke, at vandforsyningers standardvilkår (regulativer) falder ind under anvendelsesområdet for denne bekendtgørelse, da bekendtgørelsen har hjemmel i aftaleloven.

 

Regulativerne har imidlertid hjemmel i vandforsyningsloven, hvorefter det kræver kommunal godkendelse.

 

Generelt er vandværker og deres leveringsvilkår reguleret meget specifikt i sektorlovgivningen, da vandbranchen er monopoliseret. Regulativerne er derfor ikke at anse for almindelige gensidige aftaler.

 

Skulle Justitsministeriet være af en anden opfattelse end ovenstående, må vi pointere at udkastet til bekendtgørelsen indeholder en generelt meget omfattende indgriben i mulighederne for at fastsætte standardvilkår i overensstemmelse med sektorlovgivningen.

 

Vi ønsker derfor at få præciseret, at denne bekendtgørelse ikke omfatter forbrugerejede vandforsyninger.

 

Læs høringssvaret her.

Høringssvar: Udkast til bekendtgørelse om tilskud til sløjfning af ubenyttede brønde og bo-ringer og til beskyttelsesforanstaltninger til sikring af drikkevand

Danske Vandværker er meget tilfreds med, at udkastet til bekendtgørelse om tilskud til beskyttelsesforanstaltninger indeholder ændringer, der sikrer, at der nu prioriteres på lige vilkår imellem store og mindre vandforsyninger i landdistrikterne og på de mindre øer. Dette vil være med til både at sikre en fortsat decentral vandforsyning i Danmark, og samtidig understøtte gode levevilkår i hele Danmark.

 

De ændrede kriterier er desuden simplere, og dermed lettere at forstå og lægge til grund for en ansøgning, end de hidtil gældende kriterier. Det hilser vi velkommen.

 

Læs høringssvaret her.

Høringssvar: Udkast til bekendtgørelse om vandindvinding og vandforsyning

Generelle bemærkninger
Danske Vandværker mener overordnet, det er positivt, at bekendtgørelsen ændres, så der bliver sammenhæng med drikkevandsbekendtgørelsen.

 

Specifikke bemærkninger
Ad § 14, stk. 3: Danske Vandværker er bekymrede for, at de nye krav vil føre til store nye administrative byrder for vandforsyningerne. Vi opfordrer derfor til, at der udarbejdes en vejledning til bekendtgørelsen, som gør det enkelt for vandforsyningerne at opfylde de nye krav, og samtidig sikrer en ensartet sagsbehandling i kommunerne, for eksempel gennem anvendelse af standardskabeloner.

 

Hvis unødigt komplicerede nye krav til vandforsyningerne kan undgås, kan det være positivt, at der skal udarbejdes en teknisk, økonomisk og miljømæssig redegørelse for alle typer vandbehandling, og at denne skal indgå i ansøgningen om en endelig tilladelse til vandindvinding og til etablering af indvindings- og behandlingsanlæg. Dette kan være med til at sikre en ensartet behandlingsproces i kommunerne.

 

 

Læs hele høringssvaret her