Gå til indhold

Strategi, mission og vision

Frem mod år 2025 arbejder vi med at styrke vores organisation til gavn for vores medlemmer.

Vision

Vi vil:

 • være kendt som Danmarks medlemsdemokratiske drikkevandsforening.
 • sætte aftryk på den grønne omstilling, innovation og digitale løsninger gennem nationale partnerskaber og lokale netværk.
 • medvirke til at sætte høje kvalitetskrav for drikkevandet og fortsat styrke kompetencerne i branchen.
 • gøre det attraktivt at engagere sig i den lokale drikkevandsforsyning.

Mission

Vi uddanner og rådgiver medlemsvandværkerne og varetager deres interesser både politisk og fagligt. Vi skaber de bedste betingelser for, at vores vandværker kan levere godt drikkevand til deres forbrugere nu og i fremtiden.

Fire strategiske spor

På baggrund af de muligheder og udfordringer vi som forening har identificeret, er der lagt fire strategiske spor ud, som Danske Vandværker skal arbejde efter frem mod 2025. Klik på pilene for at læse mere.

Spor 1: Opbakning til forbrugerejerskab

Det demokratiske ejerskab til vores drikkevand er unikt. Som dansker har man en unik mulighed for selv at øve indflydelse på sit lokale vandværk og være med til at bestemme forhold vedr. drikkevandskvalitet, håndtering af miljøudfordringer og involvering i lokalsamfundet. Denne mulighed for indflydelse er det vigtigt at fremtidssikre og bevare.

 

Godt drikkevand skal være en folkesag. Den decentrale struktur sikrer lokal forankring og engagement. At man tager ansvar for en bæredygtig forsyning. Forbrugerejerskabet kan også være et bolværk mod privatisering, som flere steder i udlandet har medført misligholdt infrastruktur og stort vandspild.

 

Danske Vandværker vil arbejde for at øge kendskabet til medejerskabet af drikkevandet og understøtte medlemmerne i at gøre det attraktivt for brede dele af befolkningen at blive en del af det lokale vandværk.

 

Mål for 2025

Minimum 75 pct. af vandværkerne følger ”kodeks for godt bestyrelsesarbejde” og har gennemført bestyrelsesevaluering. Desuden er antallet af deltagere på bestyrelseskursus øget med 200 årligt. Der er også kommet større mangfoldighed i vandværkernes bestyrelser, målt på især kønsfordeling og det samlede aldersgennemsnit.

 

Der er indgået to nye partnerskaber med det formål at fremme den folkelige opbakning til forbrugereje.

 

Der er gennemført en årlig kampagne rettet mod medlemmerne, så de i deres dialog med forbrugerne medvirker til at fremme den folkelige opbakning til forbrugereje.

 

Der er etableret datagrundlag og gennemført benchmark på de forbrugerejede vandværker i form af en årlig brancherapport.

 

Danske Vandværker opleves som medlemmernes foretrukne sparringspartner, når de overvejer at oprette administrative og driftsmæssige fællesskaber. Der er desuden skabt politisk forståelse for, at lovgivningen kan understøtte disse fællesskaber.

Spor 2: Kvalitetsbevidst og kompetent drikkevandsforsyning

Danske Vandværker tager ansvar for fremtidens drikkevandsforsyning. Vi vil arbejde for, at alle led i forsyningskæden kan levere godt drikkevand, så forbrugerne har tillid til det vand, de drikker.

Vi er ikke herre over, hvor der opstår en forurening. Men vores vandværker er herre over, hvordan den bliver håndteret. Derfor skal vi sikre et højt vidensniveau om for eksempel videregående vandbehandling og fremme samarbejder mellem vandværkerne.

Vi er dagsordensættende og involverer vores medlemmer, når det gælder diskussionen om det rette niveau for en kvalitetsbevidst og kompetent drikkeforsyning.

 

Mål for 2025:

 

Inden udgangen af 2022 er alle aftaler for BNBO i områderne omkring vores medlemsvandværkers boringer på plads, og der er indført et politisk forbud mod brug af pesticider i private haver. Samtidig er der skabt politisk fokus på at beskytte grundvandsdannede oplande.

 

 • Der er gennemført kvalitetsuddannelse og etableret kvalitetsledelse på alle vandværker, også hvor det ikke er et lovkrav. Desuden kan alle vandværker som minimum fremlægge en femårig investeringsplan.
 • Der er udarbejdet beredskabs- og it-sikkerhedsplaner på alle vandværker, og 80 pct. af vandværkerne har gennemført et beredskabskursus.
 • Vores medlemsvandværker oplever, at det kommunale tilsyn gennemføres kompetent og mere regelmæssigt – som minimum hvert 3. år.
 • Der er indført et politisk fastsat minimumskrav til varighed, indhold og kvalitet af drifts- og hygiejnekurser.
Spor 3: Digitalisering skal styrke drift og dialog

Den nye virkelighed er en digital virkelighed. Hvis vi som forening skal være effektive i vores drift og kommunikation er der hele tiden behov for at tage nye digitale værktøjer i brug.

 

Vi skal bruge data intelligent og basere viden på dataindsamling samt stille disse til rådighed på nye måder, der skaber overblik og handlingsmuligheder.

 

Vi skal understøtte, at digitale løsninger bringes ind på vandværkerne, hvor de kan være med til at optimere driften og give en mere effektiv dagligdag, som også bidrager til den grønne omstilling og dialogen med forbrugerne.

 

Mål for 2025

 

 • Alle medlemsvandværker har en fyldestgørende hjemmeside.

 

 • Der er gennemført mindst et digitalt vandværksprojekt, som skal optimere driften og give værdi for forbrugerne.

 

 • Der er sket en optimering af foreningens hjemmeside med fokus på forenkling og en højere grad af funktionalitet og selvbetjening.

 

 • Der er etableret en brancheløsning for cybersikkerhed.

 

 • Der er afholdt mindst 10 årlige kurser med digitalt indhold.
Spor 4: Grøn omstilling – nu og i fremtiden

Danske Vandværker arbejder for at indfri vandsektorens mål om en energi- og klimaneutral vandsektor i 2030 med fokus på en bæredygtig produktion og distribution af drikkevand. Vores energi- og CO2-aftryk skal gradvist reduceres. Det kan vi gøre ved at benytte energieffektive løsninger og genanvendelige materialer og plante mere skov. Det skal kunne betale sig for vandværkerne at benytte grønne løsninger.

 

Vi vil opbygge et grønt image hos forbrugere og meningsdannere om, at vand fra hanen er en energi- og klimavenlig løsning, og at danske vandværker er med på den grønne omstilling.

 

Vi indgår i strategiske alliancer, der kan styrke arbejdet med den grønne omstilling. Vi ønsker at flytte væk fra ensidig omkostningsminimering og over på innovation, digitale løsninger og grøn omstilling.

 

Mål for 2025:

95 pct. af medlemsvandværkerne har senest i 2023 indberettet deres årlige energidata, og der er fulgt op med en analyse, som skitserer forbedringspotentialer.

 

På baggrund af 2020-baseline er vandværkernes samlede energi- og klimabelastning reduceret med 50 pct.

 

Der er i vandværkernes investeringsplaner indsat klare mål for at optimere ledningsnettet mhp. at mindske vandspild og energiforbrug.

 

I mindst 25 pct. af BNBO’erne er der planlagt skovrejsning, som skal sikre bedre grundvand, natur og klima.

 

Foreningen har indgået to nye partnerskaber/strategiske alliancer, der skal fremme den grønne omstilling.

Strategiske indsatser i 2024

Overordnet strategisk indsats

Regionerne som ambassadører – inspiration til det regionalpolitiske arbejde, deltage med præsentationer på vandrådsmøder og dialog med medlemmer

Spor 1: Opbakning til forbrugerejerskab
 • – Kompetente bestyrelser med udgangspunkt i Kodeks for godt bestyrelsesarbejde
 • – Fremtidssikre forbrugerejerskab (gennem partnerskaber)
 • – Kampagne – Hvor får jeg mit vand fra?
 • – Koble data med mulige inspirationsindsatser rettet mod medlemmerne
 • – Taskforce om sammenlægning og samarbejde – understøtte vandværker i at tage de rette valg ved sammenlægninger, både det fortsættende og ikke-fortsættende vandværk
Spor 2: Kvalitetsbevidst og kompetent drikkevandsforsyning
 • – Sammenhængende grundvandsbeskyttelse – BNBO, markboringer, grundvandsplaner og grundvandsdannende oplande
 • – Forbedret økonomiplanlægning – forbedret takstberegningsværktøj på baggrund af nye krav
 • – Fremme/styrke samarbejde med kommuner
 • – Beredskab – øvelseskoncept og formidling af krav
Spor 3: Digitalisering skal styrke drift og dialog
 • – Deltagelse i pilotprojekter med leverandører eller forskningsinstitutioner
 • – It-program – ny medlemsdatabase, forbedre Min Side, etablere BI-løsning
 • – NIS2 implementering
Spor 4: Grøn omstilling – nu og i fremtiden
 • – Grøn vandværksdrift og klimaværktøjer
 • – Optimering af dataindberetning med henblik på energibesparelser
 • – Investeringsplaner i forhold til energioptimering
 • ​- Øget vidensniveau om skovrejsning
 • – Politisk indsats ift. bæredygtig udnyttelse af vandressourcen / grøn omstilling