Gå til indhold

BNBO: Kom godt i gang med trin for trin-guide

Forstå kommunens risikovurdering

Er I sikre på, hvilket beskyttelsesniveau, der er nødvendigt i jeres BNBO-område? Hvis I er i tvivl eller har spørgsmål til, hvad der må ske i det enkelte BNBO, så tag en snak med kommunen om hvad beskyttelsesbehovet er, så I er sikre på, hvad aftalen skal indeholde.

 • Skal der indgås aftale om beskyttelse for pesticider?
 • Skal der indgås aftale om beskyttelse for pesticider og reduceret kvælstof
 • Skal der indgås aftale om beskyttelse for andet?
 • Hvordan skal I forholde jer hvis lodsejer har bygninger i et BNBO
 • Må en lodsejer passere et BNBO med sin sprøjtevogn med lukket sprøjte?
 • Er det nødvendigt at indgå en aftale med kommunen, på kommunens arealer?
 • Andet?

Afklaring ved kommunen

 • Afklar om kommunalbestyrelsen er villig til at meddele påbud ikke I kan blive enige om en frivillig aftale. Dette har nemlig betydning for, om lodsejer har mulighed for at søge skattefritagelse, når vandværk og lodsejer indgår en frivillig aftale om engangserstatning*

*Skattefritagelse kan kun opnås ved en frivillig aftale om engangserstatning. – det vil sige: En aftale på ekspropriationslignende vilkår.

 • Er jeres BNBO omfattet af kommunens indsatsplan for grundvandsbeskyttelse? Hvis ja, kan det have betydning for prioriteringen af den deklaration, der skal tinglyses.

Vandværkets strategi og fremtidsplaner om boringer og kildeplads

Det er vigtigt, at vandværkets bestyrelse drøfter vandværkets fremtid.

 • Er der planer om at ændre jeres kildeplads inden for en årrække?
 • Skal en boring sløjfes?
 • Skal der etableres en ny boring?
 • Ønsker I at ændre vandværkets indvindingstilladelse?
 • Arbejde I på en sammenlægning med andet vandværk?
 • Har I en god tro på, at kildeplads, boringer og indvindingstilladelse passer til vandværket i en længere årrække?

  Vurder vandværkets fremtid

  Under 5 år: Har I besluttet at en boring skal sløjfes inden for 5 års tid, så tal med kommunen og overvej om det er nødvendigt at indgå en aftale.

  5-10 år: Er I usikre på en borings fremtid, eller overvejer I inden for en årrække at flytte en kildeplads til et helt andet område? Så er det værd at overveje, om der skal indgås en midlertidig aftale.

  10 år og længere: Har I fremtidsudsigter, som stækker sig ud i fremtiden, så anbefaler vi, at I indgår en permanent aftale.

  Vi anbefaler, at vandværkerne som udgangspunkt indgår en permanent aftale med lodsejer, og at deklarationen tinglyses på ejendommen.

  Hjælp hinanden – tal med nabovandværkerne

  Indgår I ikke i et grundvandssamarbejde, så anbefaler vi, at I tager en snak med de vandværker der er i samme område, evt. via vandrådet. Hjælp hinanden, I står sikkert med mange af de samme spørgsmål, tag en snak om hvordan opgaven gribes an og på den måde hjælpe hinanden godt på vej.

  • Tag en snak om, hvordan I mener at kan gribes an
  • Skal I tale med samme lodsejere/virksomhedsejere
  • Mulighed for enslydende aftale- og deklarationstekster
  • Kan I hjælpe hinanden med at afsøge lokale jordpriser. 
  • Behov for evt. at indgå en fælles aftale med en rådgiver
  • Fælles drøftelse af hvordan et tilsyn i BNBO kan foregå
  • Står I med uafklarede spørgsmål til kommune, tag en fælles dialog til kommunen

  Den indledende dialog med lodsejer

  Det er vigtigt, at begge parter lytter til hinanden, at der er en forståelse for begge parters behov og det vigtige i, at I sammen skal forsøge at finde en fair løsning, som begge parter an se sig i. 

  • Tag et oversigtskort med matrikel og omfanget af BNBO-området med på det første møde.
  • Tag en snak om, hvad der er af løsningsmuligheder (virkemidler) i det enkelte BNBO-område, måske har lodsejer eller virksomhedsejer en god ide. I kan finde virkemiddelkatalog og god inspiration på vores hjemmeside. Tag også en snak om de nye krav til landbrug om 4 procent brak, måske kan det være en god løsning i BNBO’en.
  • Tag en snak om, hvorvidt det er et behov for at tilpasse arealet (defigurering), så lodsejer kan komme rundt på sit markareal med sine landbrugsmaskiner.
  • Orienter lodsejer om, at hvis 25 meter-zonen ligger på hans jord, så ophæves reglerne i 25 meter-zonen ikke. Det betyder, at lodsejer fortsat ikke må dyrke, gøde eller anvende pesticider inden for 25 meter-zonen. Har lodsejer allerede modtaget en kompensation i 25 meter-zone arealet, så er lodsejer ikke også berettiget til også at modtage erstatning ved BNBO-aftale. Omvendt, hvis lodsejer modtager erstatning med indgåelse af aftale i BNBO, så kan lodsejer ikke også anmode om kompensation ifølge reglerne om 25 meter-zonen.
  • Vi anbefaler, at I taler om løsningsmuligheder på det første møde, og at I venter med at tale økonomi.
  • Inddrag eventuelt kommunen, måske ligger arealet, så det på en naturlig måde kan indgå som en del af et rekreativt område i kommunen, eksempelvis et skovareal, et rekreativt areal til borgerne eller et afgræsningsareal.
  • Gå hver til sit, tænk mulighederne igennem og aftal et nyt møde til den opfølgende snak.

  Økonomi

  Forhandling og erstatning er altid baseret på de lokale forhold. Erstatningsberegning er en konkret forhandling om det samlede tab for lodsejer.

  Læs mere om BNBO-erstatning.

     Aftale, deklaration og tinglysning

     Hvis vandværk og lodsejer eller virksomhedsejer kan blive enige om en aftale som begge parter kan se sig i, skal der underskrives to dokumenter.

     Aftaletekst:

     Det første dokument er selve aftalen om beskyttelse, hvor erstatningsberegning, lovhjemmel, og betingelser fremgår.

     Deklaration:

     Det andet dokument er den deklaration, der skal tinglyses på ejendommen. Deklarationen indeholder en nærmere præcisering af, hvilket areal, der beskyttes, hvad beskyttelsen indebærer af begrænsninger, om håndhævelse mv.

     Tinglysning af deklaration:

     Overvej at få en landmåler eller anden kyndig person til at opmåle og indtegne deklarationsarealet på et oversigtskort. Oversigtskortet skal vedlægges den deklarationstekst, der tinglyses på ejendommen. Spørg også om de kan hjælpe jer med at tinglyse deklarationen.

     Deklarationen er en servitut, som sikrer og bevarer beskyttelse af arealet – også ved fremtidige ejerskifter.

     Tinglysning er en registrering ved domstolene – nærmere bestemt Tinglysningsretten. Dokumenter der bliver tinglyst er offentlig tilgængelige. Du kan læse mere på www.tinglysning.dk, hvor du også kan finde vejledninger til hvordan en tinglysning foregår.

     Det er vandværket der betaler for tinglysning af deklarationen.

     Frivillig aftale ej mulig – husk at orientere kommunen

     Hvis det ikke er muligt blive enige om en frivillig aftale, som begge parter kan se sig i, er det vigtigt, at I orienterer kommunen.  Kommunen skal i så fald sikrer grundvandsbeskyttelsen i BNBO ved et kommunalt påbud eller forbud.

     Pr. 1. juli 2024 bliver det lovpligtigt, at kommunen skal meddele et påbud eller forbud de steder, hvor det ikke er muligt at indgå en frivillig BNBO-aftale.  

     Husk, at orientere kommunen om processen

     Det er rigtig vigtigt, at I husker at orientere kommunen om jeres beslutninger og jeres BNBO-proces.

     • Husk at orientere kommunen om, hvis I har indgået aftale og deklaration, kommunen skal nemlig indberette dette til Miljøministeriet. Miljøministeriet foretager en evaluering af hvor langt arbejdet med BNBO er, på baggrund af kommunernes indberetning.
     • Hvis jeres BNBO er omfattet af kommunens indsatsplan for grundvandsbeskyttelse, skal aftalen sendes til kommunen som derefter har 14 dage til evt. at gøre indsigelse, hvis aftalen strider imod kommunens planlægning. 
      • Har I planer om at lægge jer sammen med et andet eller eventuelt flere vandværker, så er det rigtig vigtigt, at I informerer kommunen om dette. Hvis en til flere boringer skal sløjfes, i forbindelse med en sammenlægning, vil dette have betydning for både indvindingstilladelse og betydning for, hvilke BNBO`er der skal beskyttes.
      • Det er vigtig, at I orienterer kommunen om, hvis I har planer om at sløjfe en boring i nær fremtid. Det kan nemlig betyde, at en aftale kan vente, da de øvrige BNBO-områder skal genberegnes.
      • Det er også vigtigt at I orienterer kommunen om, hvis I på vandværket har besluttet, at I ikke ønsker at indgå frivillige aftaler med lodsejer eller virksomhedsejer. Kommunen skal derved tage stilling til, om de ønsker at meddele et påbud til lodsejer eller virksomhedsejer.

      Alle disse informationer er vigtige for kommunen at vide, så kommunen kan indberette status til Miljøstyrelsen MiljøGIS.

      På baggrund af kommunernes indberetning foretager Miljø- og Fødevareministeriet løbende en evaluering af, hvor langt arbejdet med beskyttelsen i BNBO er.

      Udgivet 13. sep. 2023