Gå til indhold

BNBO: Kom godt i gang med trin for trin-guide

Forstå kommunens risikovurdering

Er I sikre på, hvilket beskyttelsesniveau I skal indgå en aftale med lodsejer eller virksomhedsejer om? Hvis I er i tvivl eller har spørgsmål til, hvad der må ske i det enkelte BNBO, så tag en snak med kommunen om hvad beskyttelsesbehovet er, så I er sikre på, hvad aftalen skal indeholde.

 • Skal der indgås aftale om beskyttelse for pesticider?
 • Skal der indgås aftale om beskyttelse for pesticider og reduceret kvælstof
 • Skal der indgås aftale om beskyttelse for andet?
 • Hvordan skal I forholde jer hvis lodsejer har bygninger i et BNBO
 • Må en lodsejer passere et BNBO med sin sprøjtevogn med lukket sprøjte?
 • Er det nødvendigt at indgå en aftale med kommunen, på kommunens arealer?
 • Andet?

Afklaring ved kommunen

 • Er kommunen villig til at meddele et påbud på ekspropriationslignende vilkår til lodsejer, hvis vandværk og lodsejer/virksomhedsejer ikke har mulighed for at indgå en frivillig aftale? Dette har nemlig betydning for, om lodsejer har mulighed for at søge skattefritagelse, når vandværk og lodsejer indgår en frivillig aftale om engangserstatning*

*Skattefrihed kan kun opnås ved aftale om engangserstatning.

 • Er jeres BNBO omfattet af kommunens indsatsplan for grundvandsbeskyttelse? Hvis ja, kan det have betydning for bl.a. prioritering af den tinglyste deklaration på den aftale, som vandværk og lodsejer indgår.

Vandværkets strategi og fremtidsplaner om boringer og kildeplads

 • 10 år og længere: Har I fremtidsudsigter, som stækker sig ud i fremtiden, så anbefaler vi, at I indgår en permanent aftale.
 • 5-10 år: Er I usikre på en borings fremtid, eller overvejer I inden for en årrække at flytte en kildeplads til et helt andet område? Så er det værd at overveje, om der skal indgås en midlertidig aftale.
 • Under 5 år: Har I besluttet at en boring skal sløjfes inden for 5 års tid, så tal med kommunen og overvej om det er nødvendigt at indgå en aftale.

Vi anbefaler, at vandværkerne som udgangspunkt indgår en permanent aftale med lodsejer, og at deklarationen tinglyses på ejendommen.

Hjælp hinanden – tal med nabovandværkerne

Indgår I ikke i et grundvandssamarbejde, så anbefaler vi, at I tager en snak med de vandværker der er i samme område, evt. via vandrådet. Hjælp hinanden, I står sikkert med mange af de samme spørgsmål, tag en snak om hvordan opgaven gribes an og hjælpe hinanden godt på vej

 • Tag en snak om hvordan I mener at kan gribes an
 • Skal I tale med samme lodsejere/virksomhedsejere
 • Mulighed for enslydende aftale- og deklarationstekster
 • Kan I hjælpe hinanden med at afsøge lokale jordpriser. 
 • Behov for evt. at indgå en fælles aftale med en rådgiver
 • Fælles drøftelse af hvordan et tilsyn i BNBO kan foregå
 • Står I med uafklarede spørgsmål til kommune, tag en fælles dialog til kommunen

Den indledende dialog med lodsejer

Det er vigtigt, at begge parter lytter til hinanden, at der er en forståelse for begge parters behov og det vigtige i, at I sammen skal forsøge at finde en fair løsning, som begge parter an se sig i. 

 • Tag et oversigtskort med matrikel og omfanget af BNBO-området med på det første møde.
 • Tag en snak om, hvad der er af løsningsmuligheder (virkemidler) i det enkelte BNBO-område, måske har lodsejer eller virksomhedsejer en god ide. I kan finde virkemiddelkatalog og god inspiration på vores hjemmeside.
 • Tag en snak om, hvorvidt det er et behov for at tilpasse arealet, så lodsejer kan komme rundt på sit markareal med sine landbrugsmaskiner.
 • Vi anbefaler, at I taler om løsningsmuligheder på det første møde, og at I venter med at tale økonomi.
 • Inddrag eventuelt kommunen, måske ligger arealet på en måde, så det på en naturlig måde kan indgå som en del af et rekreativt område i kommunen, hvilket kan være i form af et skovareal, et rekreativt til beboere eller eventuelt et afgræsningsareal.
 • Gå hver til sit, tænk mulighederne igennem og aftal et nyt møde til den opfølgende snak.

Økonomi

Forhandling og erstatning er altid baseret på de lokale forhold. Erstatningsberegning er en konkret forhandling om det samlede tab for lodsejer.

Ideer til at finde prisleje

 • Spørg en lokal landbrugsmægler om der er indgået rene jordhandler i lokalområdet.
 • Spørg nabovandværker om de ender et prisleje og om de i gang med forhandling og hvilket overvejelser de har gjort sig.
 • Spørg kommunen om hvilke takster de anvender i forbindelse med eventuelle ekspropriationssager ved anlægsprojekter.
 • Søg i Danmarks Statistik. Bemærk, at jordprisen er inklusive bygninger. Ikke en udtømmende liste over handler. https://www.dst.dk/da/

Aftale, deklaration og tinglysning

Hvis vandværk og lodsejer eller virksomhedsejer kan blive enige om en aftale som begge parter kan se sig i, skal der underskrives to dokumenter.

Aftaletekst:Det første dokument er selve aftalen om beskyttelse, hvor erstatningsberegning, lovhjemmel, og betingelser fremgår.

Deklaration:Det andet dokument er den deklaration, der skal tinglyses på ejendommen. Deklarationen indeholder en nærmere præcisering af, hvilket areal, der beskyttes, hvad beskyttelsen indebærer af begrænsninger, om håndhævelse mv.

Tinglysning af deklaration:

Få landmåler eller anden kyndig person ud til at opmåle det areal, hvori aftalen indgås. Dette skal fremgå af den deklarationstekst der tinglyses på ejendommen.

Når to grundejere indgår en bindende aftale om at råde over eller bruge et areal, skal der tinglyses en deklaration på arealet, som en servitut for at bevare den aftalen også ved fremtidige ejerskifter.

Tinglysning er en registrering ved domstolene ‘; nærmere bestemt Tinglysningsretten. Dokumenter der bliver tinglyst er offentlig tilgængelige. Du kan læse mere på www.tinglysning.dk, hvor du også kan finde vejledninger til hvordan en tinglysning foregår.

Det er vandværket der betaler for tinglysning af deklarationen.

Frivillig aftale ej mulig

Hvis I efter dialog med lodsejer eller virksomhedsejer ikke har mulighed for at blive enige om en løsning og aftale som begge parter kan se sig i, og dermed ikke har mulighed for at indgå en frivillig aftale, så er det vigtigt at I orienterer kommunen om dette.  Kommunen skal tage stilling til om kommunen vil meddele et påbud, de steder hvor det ikke er muligt at indgå en frivillig aftale. 

Det er vigtigt, at I orienterer kommunen i processen

Det er rigtig vigtigt, at I husker at orientere kommunen om jeres beslutninger og jeres BNBO-proces.

 • Husk at orientere kommunen om, hvis I har indgået aftale og deklaration, kommunen skal nemlig indberette dette til Miljøministeriet. Miljøministeriet foretager en evaluering af hvor langt arbejdet med BNBO er, på baggrund af kommunernes indberetning.
 • Hvis jeres BNBO er omfattet af kommunens indsatsplan for grundvandsbeskyttelse, skal aftalen sendes til kommunen som derefter har 14 dage til evt. at gøre indsigelse, hvis aftalen strider imod kommunens planlægning. 
 • I skal også huske at orienterer kommunen om, hvis I ikke har mulighed for at blive enige om en løsning som begge parter kan se sig i og dermed ikke har mulighed for at indgå en frivillig aftale med lodsejer eller virksomhedsejer. 
 • Har I planer om at lægge jer sammen med et andet eller eventuelt flere vandværker, så er det rigtig vigtigt, at I informerer kommunen om dette. Hvis en til flere boringer skal sløjfes, i forbindelse med en sammenlægning, vil dette have betydning for både indvindingstilladelse og betydning for, hvilke BNBO`er der skal beskyttes.
 • Det er vigtig, at I orienterer kommunen om, hvis I har planer om at sløjfe en boring i nær fremtid, se også under punktet vandværkets og fremtidsplaner om boringer og kildeplads.
 • Det er også vigtigt at I orienterer kommunen om, hvis I på vandværket har besluttet, at I ikke ønsker at indgå frivillige aftaler med lodsejer eller virksomhedsejer. Kommunen skal derved tage stilling til, om de ønsker at meddele et påbud til lodsejer eller virksomhedsejer.

 

Alle disse informationer er vigtige for kommunen at vide, så kommunen kan indberette status til Miljøstyrelsen MiljøGIS.

Kommunen skal ligeledes være orienteret, så kommunen har tid til at udstede et eventuelt påbud, inden udgang af 2022.

På baggrund af kommunernes indberetning foretager Miljø- og Fødevareministeriet i 4. kvartal 2022 en evaluering af, hvor langt arbejdet med BNBO er. Vurderer Miljø- og Fødevareministeriet at arbejdet med BNBO ikke er kommet i mål, er aftaleparterne enige om at gennemføre et generelt sprøjteforbud i alle BNBO.

Udgivet 10. okt. 2022