Gå til indhold

BNBO-erstatning

Erstatningens størrelse er et centralt emne i drøftelserne med lodsejer. Erstatningens størrelse skal baseres på det konkrete areal og de lokale forhold, der er i området.

Beregningen af beløbets størrelse sker med udgangspunkt i en konkret forhandling om det samlede tab for lodsejeren. Drøft derfor hvilke punkter og oplysninger, der lægger til grund for den pågældende erstatning. 

Erstatninger skal være fair for begge parter

Accepter ikke uden videre højere krav til erstatningen. Fremlægger lodsejer et forslag, hvor det er uklart, hvad det indebærer, så bed lodsejer om at uddybe indholdet i det pågældende forslag.  

Det er vigtigt, at I gennem dialog får en fælles forståelse for, at I sammen skal forsøge at finde en fair løsning, som begge parter kan se sig i.  

Vandværket skal tilstræbe, at der udbetales en rimelig erstatning, uden at den bliver for høj. 

Overtaksationsafgørelser kan ikke anvendes som generelt pejlemærke

Mange af de landbrugsorganisationer, som rådgiver lodsejere vurderer, at en engangserstatning i et BNBO bør udgøre 60 procent af jordværdien, denne vurdering sker på baggrund af de seneste overtaksationsafgørelser.

Danske Vandværker er ikke enig i, at de 60 Procent af jordværdien kan ikke bruges som en generel erstatningsfastsættelse. Det skyldes, at sagerne for det første ikke er sammenlignelige, og der foreligger ikke en faglig og konkret begrundelse for fastsættelse af de 60 procent. Desuden er der afgørelser, som andre steder i landet har fastsat erstatning, der udgør en væsentlig lavere procentsats af jordværdien.

Erstatning: Inspiration til beløbets størrelse

Erstatningens størrelse skal dække lodsejers værditab i forbindelse med de restriktioner der aftales på arealet. Lodsejer kan altså fortsat kan dyrke arealet, men skal overholde de aftalte restriktioner.

Der skal også ses på hvilket type areal der er tale om, bliver arealet eksempelvis anvendt som et naturareal eller anvendt som omdriftsareal.

Der er typisk to forhold, der er stor fokus på i en BNBO-erstatninger.

1:Handelsværdi af jorden

Hvad er jorden værd før restriktion? Hvad er jorden værd, hvis ejer skal sælge jorden med de pågældende restriktioner?

2:Ulemper ved restriktioner

 • Omlægning af den daglige drift
 • Ejendomsindskrænkning
 • Omstilling til dyrkning af andre afgrøder
 • Generelle ejendomsforhold.

Ideer til at finde et prisleje

 • Kender I jordpriser eller forpagtningsafgifter i lokalområdet?
 • Spørg en lokal landbrugsmægler om der er indgået rene jordhandler i lokalområdet.
 • Spørg nabovandværkerne om de har kendskab til jordpriser. Måske er de også i gang med forhandling og har gjort sig overvejelser om erstatningens størrelse.
 • Spørg kommunen om de takster, der bruges i forbindelse med ekspropriationssager ved anlægsprojekter.
 • Kig i IFRO-notatet, som oplyser generelle prislejer, bemærk dog af prisspændet er stort.
 • Brug Danmarks Statistik. Bemærk, at jordprisen er inklusive bygninger. Der er ikke en udtømmende liste over handler.
 • Brug Boliga.dk. Søg efter tidligere handler i området. Der er Ikke en udtømmende liste over handler.

IFRO-notatet

I det såkaldte IFRO-notat, kan I tage udgangspunkt i de erstatninger, der fremgår af notaterne:

IFRO er et vejledende notat med navnet “Vurdering af erstatningsniveauer i forbindelse med dyrkningsrestriktioner i boringsnære beskyttelsesområder (BNBO)” fra Københavns Universitet.  

Notatet er udarbejdet på grundlag af kendte sager og som støtte til at fastsætte erstatningernes størrelser.

Udgivet 13. sep. 2023