Gå til indhold

Ny BNBO-lovgivning på vej

Forbud mod sprøjtemidler, de steder hvor frivillige aftaler ikke kan indgås

Miljøministeriet har orienteret om den kommende lovgivning for BNBO.

Det skete på et møde i følgegruppen, hvor Danske Vandværker er repræsenteret sammen med DANVA, KL og Landbrug & Fødevarer.

Planen er en ny lov fra juli 2024, som giver kommunerne pligt til at udstede påbud til lodsejerne om beskyttelse af de boringsnære områder. Målet er at nå i hus med beskyttelsen af alle BNBO.

På mødet blev parterne orienteret om tidsplanen for det lovarbejde, der skal effektuere den såkaldte akutplan for BNBO, som Folketinget vedtog inden sommerferien.

Lovforslaget forventes i høring i starten af november og fremsat til februar 2024, med henblik på at det skal træde i kraft 1. juli 2024. En ny BNBO-bekendtgørelse forventes udstedt parallelt.

På mødet fremlagde ministeriet både udkast til ændringer af miljøbeskyttelsesloven og vandforsyningsloven.

Overgangsperiode til 1. januar 2025


Efter lovens ikrafttræden vil der være en periode på seks måneder, hvor vandværker og lodsejere fortsat kan forsøge at indgå frivillige aftaler, men det er vigtigt, at vandværk og kommune er i dialog i denne periode, for senest 1. januar 2025, skal den ansvarlige kommune have meddelt et forbud, hvis der ikke er indgået en frivillig aftale. Forbuddet skal også indeholde et tilbud til lodsejeren om kompensation.

Mulighed for at klage


Det følger af BNBO-aftalen, at en klage over et forbud ikke får opsættende virkning, og dermed træder forbuddet mod brugen af sprøjtemidler i kraft med det samme.

Danske Vandværker opfordrede på mødet til, at vandværkerne ligesom lodsejerne får mulighed for at indbringe erstatningens størrelse for Taksationsmyndighederne.

Udgivet 13. okt. 2023