Gå til indhold

Vedtægter

Vedtægter er vandværkets spilleregler. Men hvad skal der stå, og hvordan gør man?

Derfor er vedtægter vigtige

Vedtægter definerer vandværkets formål, og hvilke rettigheder og pligter medlemmerne har. I modsætning til regulativet, som er vandværkets leveringsbetingelser til forbrugerne.

Vi anbefaler at I benytter vores standardvedtægter som I finder her på siden til venstre.

Vi anbefaler samtidig, at vandværker der er organiseret som I/S at omlægge sig til et A.M.B.A.

Vedtægter indeholder

  • Navn
  • Formål
  • Medlemmernes rettigheder, pligter og hæftelse
  • Regnskabs- og budgetforhold
  • Bestyrelse
  • Generalforsamling
  • Stemmeret og afstemninger
  • Tegningsret
  • Opløsning
  • Ikrafttrædelse

Vedtægter skal vedtages på generalforsamlingen.

Vedtægter skal ikke godkendes af kommunalbestyrelsen, med mindre kommunen er økonomisk garant.

Forskel på vedtægter og regulativ

Vedtægter retter sig mod medlemmerne, som er dem, der har tinglyst adkomst til en ejendom, og har stemmeret på vandværkets generalforsamling.

Regulativ definerer leveringsbetingelser til alle forbrugerne inden for forsyningsområdet.

Forskellen på medlemmer og forbrugere er, at forbrugere også er personer, der bor til leje og institutioner med mere.

Uddybende om paragrafferne

§ 1 – Vandværket

Vandværkets selskabsform, hjemsted og kommune skal klart fremgå af vedtægterne, så vandværket er nemt at identificere

§ 2 – Formål

Selskabets formål, hvor der henvises til den til enhver tid gældende vandforsyningslov og regulativ.

 

Det vil sige, at der kan foretages ændringer i både loven og regulativet uden vedtægterne skal ændres.

 

Hvis andre formål blandes ind, kan det eventuelt betyde, at vandforsyningen ikke kan være fritaget for at betale selskabsskat.

§ 3 – Medlemmer

Hvem der kan blive medlemmer?

 

Da der er foreningsfrihed i Danmark, kan man ikke tvinge til et medlemskab, derfor er bestemmelsen formuleret som en ’kan’-regel.

 

Det er kun personer, der har tinglyst adkomst til en ejendom, der kan blive medlem af vandværket. Det vil typisk være ejere af ejendomme (beboelse eller erhverv) og ejerlejligheder med eget matrikelnummer.

 

For andelslejligheder ejer andelshaverne ejendommen i sameje, og de kan derfor efter reglerne i andelsforeningen vælge en person der repræsenterer dem som medlem i vandværket.

 

Det er ejeren af en udlejningsejendom, der kan blive medlem i vandværket. Det kan lejerne ikke.

 

Det er op til det enkelte vandværk at beslutte, om man ønsker at tilføje afsnittet om fuldmagter i sine vedtægter.

§ 4 – Medlemmers rettigheder

Selskabets medlemmer har ret til at blive forsynet med vand. Men forsyningspligten rækker kun til, hvad der i øvrigt er fastsat i regulativet.

 

I de allerfleste regulativer fremgår det, at vandværket er forpligtiget til at levere vand til almindelige husholdningsforbrug, institutioner, almindelige landbrug og anden industri, der bruger vand i mindre omfang.

 

Det er vandværkets regulativ og takster, som begge skal være godkendt af kommunen, som skal udleveres til medlemmet.

§ 5 – Forpligtelser og hæftelser

Sandsynligheden for, at et vandværk går konkurs, er forsvindende lille, men derfor er det alligevel vigtigt, at være bekendt med hæftelsesforholdet.

 

Et a.m.b.a. er et andelsselskab med begrænset ansvar. Medlemmerne hæfter derfor alene med den kapital, der er indskudt i selskabet. Det anbefaler Danske Vandværker.

 

Et I/S er et interessentskab. Der hæfter alle medlemmerne solidarisk og fuldt ud. Det betyder de hæfter med deres personlige formue i tilfælde af konkurs.

§ 6 – Udtræden af selskabet

Ordlyden om “Udtræden af selskabet”, taler for sig selv og bør altid tages med i vedtægterne.

 

Hvis ordlyden mangler, kan der opstå uenigheder om, hvem der skal bære omkostningerne ved udtræden af selskabet.

§ 7 – Generalforsamling

Efter almindelige regler skal et forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, være bestyrelsen i hænde, inden dagsordenen fastsættes.

 

Hvis et forslag ikke udsendes i sin fulde ordlyd (for eksempel hvis vandværket bruger en annonce i lokalpressen som indkaldelse), skal teksten dog være så tydelig, at andelshaverne ved, hvad de eventuelt skal stemme om.

 

Det fulde materiale kan for eksempel offentliggøres på vandværkets hjemmeside eller være tilgængelig på vandværket eller lignende.

 

Specielt om digitale generalforsamlinger

Bestyrelsen kan beslutte, om generalforsamlingen skal afholdes digitalt eller som et supplement til fysisk fremmøde på generalforsamlingen. Digital afholdelse af generalforsamling er ikke tilladt uden sådan en bestemmelse. Vi anbefaler derfor at man har denne med for at sikre at generalforsamlinger altid kan afholdes og så under kriser som vi oplevede ved corona-nedlukningerne.

 

Bestyrelsen skal ved en digital generalforsamling sikre, at generalforsamlingen afvikles på betryggende vis, herunder at vedtægternes øvrige bestemmelser om generalforsamlingens afvikling iagttages.

 

Det anvendte system skal være indrettet på en sådan måde, at der sikres betryggende deltagelse og afvikling under hensyntagen til medlemmernes ret til at ytre sig og stemme på generalforsamlingen.

 

Bestyrelsen skal gøre medlemmerne bekendte med, at der afholdes en digital generalforsamling i forbindelse med indkaldelse til generalforsamlingen.

 

Bestyrelsen skal oplyse medlemmerne om, hvordan digitale systemer skal anvendes i forbindelse med generalforsamlingen. Selskabets medlemmer skal ligeledes oplyses om, hvordan de tilmelder sig den digitale generalforsamling, og hvordan de kan finde oplysninger om fremgangsmåden ved generalforsamlingen.

 

Specielt om revisor

Hvis, der er antaget en registreret eller autoriseret revisor, er det almindeligt, at der kun vælges én folkevalgt revisor eller eventuelt slet ingen folkevalgt revisor.

 

Den folkevalgte revisor er så kritisk revisor, og hans opgave er alene at kontrollere, om bestyrelsens dispositioner er i overensstemmelse med generalforsamlingens beslutninger. Vi anbefaler derfor også at vandværket har en folkevalgt revisor til intern kontrol.

 

Specielt om eventuelt

Selv om der ikke kan træffes beslutning om et emne, der ikke er med på dagsordenen, så kan generalforsamlingen naturligvis under behandlingen af beretning eller under punktet “Eventuelt” tage emner op og bede bestyrelsen om at arbejde med et emne, som så skal tages op til behandling på næste generalforsamling.

 

Ekstraordinær generalforsamling

I forbindelse med en vedtægtsændring er det klogt at overveje, hvor mange medlemmer, der skal til for at kræve en ekstraordinær generalforsamling.

 

Et antal på 20-40 % må anses for passende.

 

På den ene side skal det være praktisk overkommeligt at samle det nødvendige antal underskrifter, så demokratiet fungerer. På den anden side må nogle få “brokkehoveder” ikke kunne indkalde til et utal af ekstraordinære generalforsamlinger.

 

 

§ 8 – Stemmeret og afstemninger

Her vælges mellem enten A eller B.

 

Reglerne om stemmeret og afstemning skal fremstå klart, så der ikke kan opstå tvivl om afstemningsresultaterne.

 

Det vil sige, hvor mange stemmer kan et medlem have, og hvor mange fuldmagter kan medlemmet medbringe til en generalforsamling.

 

Herudover er det fastsat, hvornår en afstemning kræver kvalificeret flertal, og hvordan dette flertal skal beregnes.

§ 9 – Bestyrelsen

Det fastsættes, hvor mange bestyrelsesmedlemmer og suppleanter, der skal være, og hvordan de skal vælges.

 

Det er bestyrelsen, der konstituerer sig selv, hvilket er en meget vigtig regel, der giver bestyrelsen råderum til selv at tilrettelægge deres arbejde og varetage den daglige drift mv.

 

Vær dog opmærksom på, at anlægsvirksomhed, der væsentligt overstiger det vedtagne budget, skal forelægges en generalforsamling.

 

Det anbefales, at bestyrelsen udarbejder en forretningsorden. Læs mere her: Forretningsorden – Danske Vandværker (danskevv.dk)

§ 10 – Tegningsret

Denne regel er nødvendig, da bl.a. pengeinstitutter, forsikringsselskaber og tinglysningsdommere forlanger dokumentation for, hvem der har dispositionsret i vandværket og i hvilket omfang.

§ 11 – Regnskab

Husk at angive regnskabsåret. Det letteste er at følge kalenderåret.

 

Specielt om revisor

Hvis, der er antaget en statsautoriseret revisor, og man forsat ønsker en folkevalgt revisor, er det tilstrækkeligt med blot én folkevalgt revisor. Det er meget almindeligt, at der slet ikke vælges en folkevalgt revisor.

 

Den folkevalgte revisor er en såkaldt kritisk revisor, hvis opgave alene er at kontrollere, om bestyrelsens dispositioner er i overensstemmelse med generalforsamlingens beslutninger.

 

Vi anbefaler derfor også at vandværket har en folkevalgt revisor til intern kontrol.

§ 12 – Opløsning

Da vandværker drives efter “hvile i sig selv- princippet”, og derfor ikke må give overskud, er det nødvendigt, at det fremgår af vedtægterne, at et eventuelt overskud ikke kan udloddes til medlemmerne, men i tilfælde af opløsning skal overføres til det fortsættende selskab.

§ 13 – Ikrafttræden

Det er vigtigt, at alle punkter udfyldes, så det klart fremgår, hvilke vedtægter, der ophæves og erstattes, samt fra hvilket tidspunkt vandværkets aktiver og passiver overgår til den nye forening.

Udgivet 06. sep. 2022