Gå til indhold

Adgang til boringer og ledninger

Har I adgang til boringer og vandledninger på arealer, som I ikke ejer? Med tinglysning og udbetaling af erstatning til jordejeren er I godt sikret.

Landsaftalen:
Vandanlæg i landbrugsjord

Gæsteprincip

Veje – offentlige

Et vandværk har som ledningsejer ret til at grave vandledninger ned i offentlige veje. Til gengæld skal vandværket selv betale alle omkostninger til en eventuel omlægning af sine ledninger, hvis vejmyndigheden ønsker at flyttet dem af hensyn til de formål myndigheden varetager.

Gæsteprincip

Det omtales sædvanligvis som gæsteprincippet.

Det betyder, at et vandværk – med kommunens tilladelse – altid kan få lov til at anlægge vandledninger i offentlige vejarealer uden tinglysning.

Hvis en anden ledningsejer i forbindelse med egen omlægning ønsker, at jeres vandledning skal omlægges, skal den anden ledningsejer som udgangspunkt selv betale omkostningerne, hvis jeres vandledninger lå der først.

Veje – private fællesveje

For private fællesveje gælder et tilsvarende gæsteprincip medmindre andet er fastlagt ved aftale eller i forbindelse med ekspropriation.

Andre arealer

Hvis der ikke er betalt erstatning til servitut eller er tinglyst en deklaration med eksplicit fravigelse af gæsteprincippet, ligger ledningen sædvanligvis efter et ulovsbestemt gæsteprincip svarende til det lovbestemte gæsteprincip, som følger af vejloven.

Ejeren kan i så fald bede gæsten (vandværket) om at flytte ledningen uden betaling for dette.

Hvis arealet overtages ved ekspropriation – for eksempel af en vej eller banemyndighed – har ledningen samme status som før.

Tinglysning og erstatning

Tinglysning

Vi anbefaler, at I tinglyser en deklaration for alle jeres boringer og ledninger, der ligger på matrikuleret grunde.

Der er flere fordele ved at tinglyse en deklaration

  • Når I tinglyser en deklaration, sikrer I jer adgang til jeres boring og ledninger i forbindelse med eftersyn og reparation.
  • Når I tinglyser deklarationen, sikrer I jer også, at den til enhver tid værende ejer og tredjemand er bekendt med, hvor boringer og ledninger er placeret.

Hvis I vil undgå at betale for en flytning af ledningen, hvis grundejeren ønsker, at den flyttes, skal I:

  • Bruge vores standardskabelon når i tinglyser deklarationen. Af den fremgår det, at gæsteprincippet er fraveget.
  • Hvis der er tale om landbrugsjord, skal I udbetale erstatning til grundejeren efter Landsaftalen. Sørg for at få en kvittering på udbetalingen, som I beholder – også ud over den tid I normalt ville beholde regnskabsbilag.

Skabelon for standarddeklarationer hentes her på siden til højre.

Erstatning

Landsaftalen beskriver principperne for udmåling af erstatninger for landbrugsjord med henblik på at indgå en frivillig aftale. Du kan se mere i Landsaftalen til højre.

Landsaftalen er indgået imellem Landbrug & Fødevarer, DANVA og Danske Vandværker.

Hvis boringer eller ledninger ligger på private parceller, så som villahaver og virksomheder, anbefaler vi, at I udbetaler en erstatning, der matcher grundbeløbet efter Landsaftalen.

Hvis boringer og ledninger ligger i almindelig landbrugsjord, skal I udbetale erstatning efter de principper, som er beskrevet i Landsaftalen eller udbetale erstatning ved en almindelig ekspropriationsforretning efter reglerne i vejloven.

Ekspropriation – hvis der er uenighed

Hvis I ikke kan blive enige om erstatningens størrelse, bliver den fastlagt ved en almindelig ekspropriationsforretning efter reglerne i vejloven.

Boringer og ledninger på statens arealer

Når I etablerer boringer og ledninger på statens arealer, skal I betale en årlig leje samt en engangserstatning for de skader, der følger af anlægsarbejdet.

Til højre kan du læse hele aftalen om “Betaling for drikkevandboringer på statens arealer”.

Samme sted finder du også en skabelon til en lejeaftale samt et eksempel på en lejeaftale.

Udgivet 26. mar. 2024