Gå til indhold

Hvornår skal vandværker betale skat?

Vandværket skal ikke betale skat af de aktiviteter, der sker inden for vandværkets hovedvirksomhed.

Skattefritagelsen forudsætter dog, at vandværket

 • ikke er omfattet af vandsektorlovens regler om økonomisk regulering
 • vandværkets vedtægter opfylder en række objektive betingelser for at kunne kvalificere vandværket til skattefritagelse.

Som nævnt er vandselskaber, der ikke er underlagt vandsektorlovens regler om økonomisk regulering som udgangspunkt ikke skattepligtige. Dog kan nogle sideordnede aktiviteter medfører skattepligt.

Det er tilladt at tilslutte et mindre solcelleanlæg til vandværket, uden at vandværket bliver skattepligtigt af værdien af produktionen (egen udnyttelse).

Der kan dog være tale om, at vandværket kan blive skattepligtig af salg af den overskydende elproduktion. Til gengæld er det KUN salget af overskydende elproduktion, der bliver skattepligtigt – ikke resten af vandværkets omsætning.

Det afgørende er ikke selskabets navn (XX vandværk a.m.b.a. eller X vandværk I/S). Skattepligtsstatus afgøres efter en vurdering af indholdet i vedtægterne samt vandværkets faktiske virke.

Skattepligtige vandværker

Der kan være situationer, hvor et vandværk ikke opfylder betingelserne for skattefritagelse, hvis det for eksempel har sideordnede aktiviteter eller vedtægter, som ikke opfylder de objektive betingelser.

Her vil en vurdering af selskabets skattepligtsstatus ofte være en afvejning af, om der er tale om en forening eller et interessentskab.

Følgende betingelser indgår i SKATs vurdering

Kriterier der indikerer, at der et tale om en forening

 • Den enkelte deltager hæfter kun med sit indskud (kontingent)
 • Mange deltagere
 • Deltagerkredsen skifter, således at nogle deltagere afløser andre
 • Sammenslutningen styres af foreningsorganer, det vil sige generalforsamling eller repræsentantskab og en valgt bestyrelse
 • Optagelse af nye deltagere (medlemmer) sker efter objektive kriterier, eventuelt er medlemsadgangen helt fri
 • En deltagers udtræden er uden retslig betydning for sammenslutningens beståen og giver ikke den der træder ud krav på nogen del af dennes formue
 • Sammenslutningens overordnede formål er af ideel karakter.
 • En eventuel erhvervsmæssig virksomhed drives til fremme af det ideelle formål.
  Hvis vurderingen peger i retning af, at der er tale om en forening, så vil vandværket typisk ifalde beskatning som en forening.

Kriterier der indikerer, at der et tale om et interessentskab (dvs. ikke et selvstændigt skattesubjekt)

 • Den enkelte deltager hæfter personligt (og solidarisk) for sammenslutningens forpligtelser
 • Få deltagere
 • Deltagerne er de samme under hele interessentskabets levetid
 • Der kræves enstemmighed blandt deltagerne til alle væsentlige beslutninger
 • Optagelse af ny deltager betragtes som stiftelse af nyt interessentskab
 • En deltagers udtræden betragtes som opløsning af det bestående og stiftelse af nyt interessentskab. Den udtrædende har krav på en ideel anpart af interessentskabets aktiver, således at opløsningen medfører skifte (formuerealisation)
 • Sammenslutningen har et rent erhvervsmæssigt formål

I henhold til skattepraksis måles der på en flerhed af faktorer i afvejningen. Det vil sige, at hæftelsesbestemmelsen, som normalt er den mest tungtvejende forskel mellem et interessentskab og andre selskabsformer, ikke i sig selv afgør skattepligtsstatus.

Konsekvenser af sideordnede aktiviteter

Aktiviteter uden for hovedvirksomheden hedder tilknyttet virksomhed og kan udløse skattepligt for vandværket.  

Tryk på billedet og se det i en større størrelse

Grøn: Ikke skattepligtig

Omsætning med andelshavere

Vandværket skal ikke betale skat, hvis det kun sælger vand til andelshaverne.

Gul: Ikke skattepligtig, medmindre der samtidig udføres tilknyttet virksomhed

Omsætning med ikke-andelshavere 

Vandværket skal ikke betale skat af de aktiviteter, der kan rummes inden for vandværkets hovedvirksomhed.

Det kan for eksempel være aktiviteter som salg af vand til andre vandværker, til kommunen, til lejere, vederlag for målerdata til det lokale spildevandsselskab og salg af strøm fra egne solceller. 

Der er særregler for solceller – læs mere om det i artiklen solceller og skat.

Rød: Skattepligtig

Skattepligt ved tilknyttet virksomhed

Hvis vandværket udfører tilknyttet virksomhed, kan vandværket blive skattepligtig og blive omfattet af den såkaldte foreningsbeskatning. Det betyder, at alle aktiviteter, der er målrettet ikke-andelshavere bliver beskattet.

Det er værd at være opmærksom på, at aktiviteterne i den røde cirkel får afsmittende virkning på beskatning af aktiviteter i den gule cirkel.

Hvad er hovedvirksomhed og tilknyttet virksomhed?

Hovedvirksomhed er den aktivitet i vandværket, der knytter sig til vandværkets primære kerneaktivitet.

Og på tilsvarende vis er tilknyttet virksomhed den aktivitet, der ligger uden for vandværkets primære kerneaktivitet.

Det vil altid være en konkret vurdering, om en aktivitet betragtes som hovedvirksomhed eller tilknyttet virksomhed.

Sondringen mellem hovedvirksomhed og tilknyttet virksomhed kan være flydende. Er du i tvivl, er du altid velkommen til at kontakte vores rådgivere.

Skat og samarbejde

Flere af de vandværker, der er udtrådt af den økonomiske regulering og udfører administrativt og teknisk arbejde for andre vandværker, har spurgt SKAT om de kan forsætte med at arbejde for andre vandværker og samtidig bevare skattefriheden.   

I de svar som vi har set, har Skattestyrelsen svaret JA. 

Skattestyrelsens opfattelse er i de konkrete sager og efter en konkret vurdering er, at arbejde for andre vandværker falder inden for de aktiviteter, der anses for at være almindelig drift i et vandværk. Og dermed kan vandværket bevare sin skattefrihed.

Den 8. februar 2022 offentliggjorde Skatterådet et bindende svar, som handler om et vandværk, der varetager administrationen for tre andre vandværker.

Skatterådet fandt på baggrund af en konkret vurdering, at administrationsopgaverne havde en naturlig og snæver sammenhæng med vandværkets hovedvirksomhed. Administrationsopgaverne kunne derfor rummes inden for vandværkets hovedvirksomhed, og var derfor fortsat omfattet af skattefritagelsen.

Skatterådet kunne derimod ikke bekræfte, at vandværket kunne sælge overskydende el fra dennes vindmølle skattefrit. Skatterådet lagde i sin vurdering vægt på, at produktion samt salg af el fra en vindmølle som var tilknyttet vandværket ikke kunne anses for at være en del af vandværkets kerneaktivitet. Indtægt fra salg af overskydende el var herefter skattepligtig efter selskabsskattelovens § 3, stk. 1, nr. 4a, 5. pkt.

Skatterådet bekræftede endvidere, at det kun var nettoresultatet fra vindmøllens indtægt af salg af elektricitet, der er skattepligtig.

Link til afgørelsen: Skat.dk: Skattefritagelse – vandværker – sideordnet aktivitet

Bindende svar fra SKAT

Det er vigtigt at sige, at SKAT foretager en konkret vurdering fra sag til sag, hvorfor SKAT ikke i alle tilfælde vil være positivt indstillet. 

Det er også vigtigt at sige, at der ikke må være tale om aktiviteter, der medfører en merudgift for vandværket, da arbejdet udføres med de ressourcer, som vandværket allerede har til rådighed. 

Svaret fra SKAT gælder kun for vandværkets skattemæssige forhold – og kun for det vandværk, der har spurgt SKAT. Dette betyder, at svaret ikke kan bruges generelt. 

Hvis et vandværk ønsker at udføre arbejde for andre vandværker og bevare sin skattefrihed, SKAL vandværket derfor anmode SKAT om et bindende svar. 

Baggrund for vores oprindelige vurdering om at stifte et skattepligtig datterselskab

I forbindelse med lovændringerne om vandværkers mulighed for at udtræde af den økonomiske regulering i vandsektorloven, blev vi opmærksomme på, at det kunne udfordre skattefriheden for de vandværker, der udfører arbejde for andre vandværker. 

De vandværker, der udtræder af den økonomiske regulering i vandsektorloven, og gerne vil forsætte med at udføre arbejde for andre vandværker, kan risikere ikke at kunne blive undtaget fra skattepligten. 

I lovbemærkningerne til ændringsloven fremgår det, at der vil indtræde skattepligt, hvis et vandværk ud over selve forsyningsvirksomheden (leverance af vand) deltager i en anden (tilknyttet) aktivitet. 

Derfor blev der indført en ændring i selskabsskatteloven, som gør det muligt for de skattefrie vandværker at udøve tilknyttede aktiviteter i skattepligtige datterselskaber, uden at de mister skattefriheden for indkomst fra levering af vand.

Reglerne om vandværkers deltagelse i tilknyttet aktivitet findes i bekendtgørelsen om vandselskabers deltagelse i tilknyttet aktivitet. I bekendtgørelsen og den tilhørende vejledning foretages en nærmere afgrænsning af, hvad der er vandværkers hovedvirksomhed og tilknyttet virksomhed.   

Det var på baggrund af dette, at Danske Vandværker vurderede at arbejde for andre vandværker, ikke er en del af vandværkets hovedvirksomhed og derfor betragtes dette som tilknyttet aktivitet. Dette betyder i praksis, at vandværket kan risikere at miste skattefriheden, hvis man forsætter med at udføre arbejde for andre vandværker efter at vandværket er udtrådt af den økonomiske regulering.  

Et bindende svar koster 400 kroner.

Udgivet 05. okt. 2022