Gå til indhold

Vandværker kan bevare skattefrihed

– selvom de udfører arbejde for andre vandværker

Bindende svar fra SKAT 

Flere af de vandværker, der udtræder af den økonomiske regulering og udfører arbejde for andre vandværker, har spurgt SKAT om de kan forsætte med at arbejde for andre vandværker uden at stifte et skattepligtigt selskab og samtidig bevare skattefrihed.   

I de svar som vi har set, har Skattestyrelsen svaret JA.  

Skattestyrelsens opfattelse er i de konkrete sager og efter en konkret vurdering er, at arbejde for andre vandværker falder inden for de aktiviteter, der anses for at være almindelig drift i et vandværk. Og dermed kan vandværket bevare sin skattefrihed.  

Dette betyder, at vandværket ikke nødvendigvis behøver at stifte et skattepligtigt datterselskab, hvis det vil udføre arbejde for andre vandværker.  

Vi anbefaler derfor, at vandværket spørger SKAT om et bindende svar, inden et skattepligtigt datterselskab etableres eller man forsætter med at arbejde for andre vandværker.  

Vær opmærksom på 

Det er vigtigt at sige, at SKAT foretager en konkret vurdering fra sag til sag, hvorfor SKAT ikke i alle tilfælde vil være positivt indstillet.  

Det er også vigtigt at sige, at der ikke må være tale om aktiviteter, der medfører en merudgift for vandværket, da arbejdet udføres med de ressourcer, som vandværket allerede har til rådighed.  

Svaret fra SKAT gælder kun for vandværkets skattemæssige forhold – og kun for det vandværk, der har spurgt SKAT. Dette betyder, at svaret ikke kan bruges generelt.  

Hvis et vandværk ønsker at udføre arbejde for andre vandværker og bevare sin skattefrihed, SKAL det derfor spørge SKAT om at få et bindende svar.  

Baggrund 

I forbindelse med lovændringerne om vandværkers mulighed for at udtræde af den økonomiske regulering i vandsektorloven, blev vi opmærksomme på, at det kunne udfordre skattefriheden for de vandværker, der udfører arbejde for andre vandværker.  

De vandværker, der udtræder af den økonomiske regulering i vandsektorloven, og gerne vil forsætte med at udføre arbejde for andre vandværker, kan risikere ikke at kunne blive undtaget fra skattepligten.  

I lovbemærkningerne til ændringsloven fremgår det, at der vil indtræde skattepligt, hvis et vandforsyningsselskab ud over selve forsyningsvirksomheden (leverance af vand) deltager i en anden (tilknyttet) aktivitet.  

Derfor blev der indført en ændring i selskabsskatteloven, som gør det muligt for de skattefrie vandværker at udøve tilknyttede aktiviteter i skattepligtige datterselskaber, uden at de mister skattefriheden for indkomst fra levering af vand. 

Reglerne om vandværkers deltagelse i tilknyttet aktivitet findes i bekendtgørelsen om vandselskabers deltagelse i tilknyttet aktivitet. I bekendtgørelsen og den tilhørende vejledning foretages en nærmere afgrænsning af, hvad der er vandværkers hovedvirksomhed og tilknyttet virksomhed.    

Det var på baggrund af dette, at Danske Vandværker vurderede at arbejde for andre vandværker, ikke er en del af vandværkets hovedvirksomhed og derfor betragtes dette som tilknyttet aktivitet. Dette betyder i praksis, at vandværket kan risikere at miste skattefriheden, hvis man forsætter med at udføre arbejde for andre vandværker efter at man er udtrådt af den økonomiske regulering.   

Et bindende svar koster 400 kroner. 

Udgivet 11. nov. 2021