Gå til indhold

Sådan sløjfer I boringer

Vandværket har besluttet at nedlægge en eller flere vandforsyningsboringer. Hvad skal I være opmærksomme på? 

Hvorfor skal boringen sløjfes?

Kommunen kan træffe afgørelse om, at en boring skal sløjfes, hvis den vurderes at være overflødig. Derudover kan der i jeres boring- og indvindingstilladelse være fastsat særlige vilkår om, hvornår en boring skal sløjfes. 

 

Typiske årsager til sløjfning er 

  • Boringsbetinget forurening 
    Boringen er i en dårlig tilstand og kan ikke repareres forsvarligt 
  • Magasinforurening 
    Grundvandsmagasinet er forurenet og bidraget fra boringen til rentvandstanken er for højt til at det giver mening at holde den aktiv 
  • Vandværker nedlægges eller kildeplads flyttes 
    Vandforsyningsboringen bliver overflødig  

Det er vigtigt, at ubenyttede boringer bliver sløjfet efter alle forskrifter, da de ellers risikerer at fungere som forureningsvej for uønskede stoffer i grundvandet.  

Hvordan sløjfes en boring? 

Miljøstyrelsen har fastsat krav om sløjfning af brønde og boringer, så boringen eller brønden er tilstrækkeligt tæt, og at der ikke kan ske forurening af grundvandet eller udveksling af vand mellem forskellige grundvandsmagasiner. 

Brøndborer med A-bevis 

Sløjfning af boringer eller brønde skal udføres af brøndborere med et A-bevis. 

GEUS udgiver hvert år en liste med brøndborerfirmaer, der har ansatte med brøndborernes A-Bevis.  

Se listen her 

Kan vandværket beholde en inaktiv vandforsyningsboring? 

En inaktiv vandforsyningsboring kan bruges til andre formål end indvinding af drikkevand, også selv om boringen er forurent.   

Boringen kan for eksempel bruges som monitering- eller nødforsyningsboring. Det er især en fordel, hvis den pågældende vandforsyningsboring befinder sig opstrøms vandværkets kildeplads. På den måde kan boringen fungere som et varslingssystem.  

I særlige tilfælde kan den pågældende vandforsyningsboring ændres til en afværgeboring for at bremse en tilstrømmende forurening. På den måde fungerer boringen som et vigtigt værktøj til at sikre vandværkets kildeplads.  

Udgivet 15. sep. 2022