Gå til indhold

Beskyttelseszoner

Rundt om drikkevandboringer er der flere beskyttelseszoner, hvor der gælder forskellige regler. For eksempel 25 meter-zonen

Fredningsbælte (10 meter zone)

I vandværkernes indvindingstilladelse er der som regel udlagt et fredningsbælte.

 

Fredningsbæltet udgør ofte 10 meter i diameter omkring en boring, og bæltet KAN afgrænses med en form for fysisk afgræsning.

 

Indenfor fredningsbæltet må der ikke bruges pesticider, dyrkes eller gødes eller i øvrigt anbringes oplag eller bruges stoffer på en måde, der kan forurene grundvandet. Zonen kan være mindre eller større end 10 m, den information kan I finde I jeres indvindingstilladelse.  

 

Et fredningsbælte kan også etableres gennem et kommunalt påbud i henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 24. 

 

Er der udlagt et fredningsbælte, så er det kommunens opgave at føre tilsyn.  

25 meter-zonen

Radius af 25 meter fra midt af vandværkernes indvindingsboringer.

 

I 25 meter-zonen er der i dag et generelt forbud mod anvendelse af pesticider, dyrkning og gødning til erhvervsmæssige og offentlige formål.

 

25 meter-zonen ligger typisk som en del af  BNBO. Har I indgået en frivillig aftale med lodsejer i BNBO, så vær opmærksom på, at reglerne i 25 meter-zonen fortsat er gældende, og lodsejer må altså fortsat ikke dyrke, gøde eller anvende pesticider inden for 25 meter-zonen

 

Årlig godtgørelse

Lodsejer kan ansøge vandværk om godtgørelse i 25 meter-zonen. Bemærk, at det er grundejer – og ikke en eventuelt forpagter – der kan søge om årlig godtgørelse for at være omfattet af 25 meters-beskyttelseszonen.  

 

Som udgangspunkt skal lodsejeren have en boring liggende på sin ejendom for at kunne gøre krav på godtgørelse. I det tilfælde, hvor boringen f.eks. er beliggende i skel, og vandværket har opkøbt et areal omkring boringen, vil 25 meters beskyttelseszonen ofte omfatte mere end én grund. I en sådan situation udbetales godtgørelsen til den lodsejer, som ejer den største del af det areal inden for en radius på 25 meter fra boringen. Eventuelle øvrige grundejere vil ikke være berettiget til godtgørelse.

 

Grundejer skal sende ansøgningen til det vandværk, som ejer boringen.

 

Ansøgningsfristen er 1. september.

 

Godtgørelsen indeksreguleres årligt. 

I 2023 er godtgørelsen 501 kroner.

 

Du kan finde information og hente ansøgningsskemaet på Miljøstyrelsens hjemmeside

 

Formelt har kommunen tilsynet med fredningsbæltet, og Landbrugsstyrelsen fører tilsyn med den resterende del af 25 meter-zonen. Hvis I bliver opmærksomme på, at der er sprøjtet i 25 meter-zonen, så orienter kommunen, som kan hjælpe med at orientere Landbrugsstyrelsen.

 

BNBO – boringsnære beskyttelsesområder
Indsatsområder og indsatsplan for grundvandsbeskyttelse
Øvrige beskyttelseszoner

Der må ikke etableres et nedsivningsanlæg 300 m fra et vandindvindingsanlæg til indvinding af vand med krav om drikkevandskvalitet. 

 

Et terrænnært jordvarmeanlæg skal etableres mindst 50 m fra en almen vandforsyning. Et dybt jordvarmeanlæg skal etableres mindst 300 m fra en almen vandforsyning 

 

Der kan være andre beskyttelseszoner som er vigtige for jer. Er du i tvivl om hvilke beskyttelseszoner der er relevante for jeres indvindingsboringer, så er det en god ide at tage en dialog med kommunen eller at kigge på kommunen hjemmeside.  

 

Du vil ofte kunne finde relevant information i Kommunens indsatsplan for grundvandsbeskyttelse, kommunens spildevandsplan og Kommuneplanen med tilhørende lokalplan. 

 

I kommunens vandforsyningsplan, findes er der typisk ikke information om beskyttelseszoner, da denne plan omhandler planlægning af vandforsyning.

 

Godtgørelse for 25 meter- zone

Udgivet 17. okt. 2023