Gå til indhold

Beskyttelseszoner

Rundt om drikkevandboringer er der flere beskyttelseszoner, hvor der gælder forskellige regler. For eksempel 25 meter-zonen

Fredningsbælte (10 meter zone)

I vandværkernes indvindingstilladelse er der som regel udlagt et fredningsbælte.

 

Fredningsbæltet udgør ofte 10 meter i diameter omkring en boring, og bæltet KAN afgrænses med en form for fysisk afgræsning.

 

Indenfor fredningsbæltet må der ikke bruges pesticider, dyrkes eller gødes eller i øvrigt anbringes oplag eller bruges stoffer på en måde, der kan forurene grundvandet. Zonen kan være mindre eller større end 10 m, den information kan I finde I jeres indvindingstilladelse.  

 

Et fredningsbælte kan også etableres gennem et kommunalt påbud i henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 24. 

 

Er der udlagt et fredningsbælte, så er det kommunens opgave at føre tilsyn.  

25 meter-zonen

Radius af 25 meter fra midt af vandværkernes indvindingsboringer.

 

I 25 meter-zonen må der ikke bruges pesticider, dyrkes og gødes til erhvervsmæssige og offentlige formål.  

 

25 meter-zonen ligger typisk som en del af  BNBO.

 

Har I indgået en frivillig aftale med lodsejer om pesticid-fri BNBO, er det jeres aftale der gælder, indenfor den del af 25 meter-zonen, der ligger indenfor BNBO.  

 

Reglerne om 25 meter-zonen gælder fortsat i de BNBO-områder, hvor der ikke er indgået en frivillig aftale mellem vandværk og lodsejer og hvor kommunen ikke har meddelt et påbud eller nedlagt forbud. 

 

Årlig godtgørelse

Det er grundejer – og ikke en eventuelt forpagter – der kan søge om årlig godtgørelse for at være omfattet af 25 meters-beskyttelseszonen.  

 

Grundejer skal sende ansøgningen til det vandværk, som ejer boringen.

 

Ansøgningsfristen er 1. september.

 

Godtgørelsen indeksreguleres årligt. 

I 2023 er godtgørelsen 501 kroner.

 

Du kan finde information og hente ansøgningsskemaet på Miljøstyrelsens hjemmeside

 

Formelt har kommunen tilsynet med fredningsbæltet, og Landbrugsstyrelsen har tilsyn den resterende del af 25 meter-zonen.

 

Hvis I bliver opmærksomme på, at der er sprøjtet i 25 meter zonen, vil det være i god orden at orientere kommunen. 

 

BNBO – boringsnære beskyttelsesområder
Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse
Øvrige beskyttelseszoner

Der må ikke etableres et nedsivningsanlæg 300 m fra et vandindvindingsanlæg til indvinding af vand med krav om drikkevandskvalitet. 

 

Et terrænnært jordvarmeanlæg skal etableres mindst 50 m fra en almen vandforsyning. Et dybt jordvarmeanlæg skal etableres mindst 300 m fra en almen vandforsyning 

 

Der kan være andre beskyttelseszoner som er vigtige for jer. Er du i tvivl om hvilke beskyttelseszoner der er relevante for jeres indvindingsboringer, så er det en god ide at tage en dialog med kommunen eller at kigge på kommunen hjemmeside.  

 

Du vil ofte kunne finde relevant information i Kommunens indsatsplan for grundvandsbeskyttelse, kommunens spildevandsplan og Kommuneplanen med tilhørende lokalplan. 

 

I kommunens vandforsyningsplan, findes er der typisk ikke information om beskyttelseszoner, da denne plan omhandler planlægning af vandforsyning.

 

Godtgørelse for 25 meter- zone

Udgivet 24. aug. 2023