Gå til indhold

Indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse

I Danmark forebygger vi frem for at rense. Det betyder, at vi beskytter vores grundvand mod forurening, fordi vi bruger grundvandet til drikkevand.

Staten kortlægger og udpeger følsomme områder (grundvandskortlægning)

Statens grundvandskortlægning udpeger områder, hvor der bør være fokus på at vurdere om der er et behov for at gennemføre en ekstra og mere målrettet indsats for at beskytte drikkevandsressourcen.

På Miljøstyrelsens hjemmeside kan du finde:

Kommunen skal udarbejde indsatsplaner for områderne

Kommunerne modtager statens grundvandskortlægning, og skal på baggrund af resultaterne vurdere, hvilke tiltag der skal gennemføres for at beskytte grundvandsressourcen. Kommunen skal udarbejde en indsatsplan for grundvandsbeskyttelse, som skal indeholde en detaljeret opgørelse over behovet for beskyttelse.

Har kommunen allerede udarbejdet en indsatsplan for grundvandsbeskyttelse, så kan du finde den på kommunens hjemmeside

Vandforsyningers deltager i indsatsplanarbejdet

Når kommunen skal lave en indsatsplan for grundvandsbeskyttelse, skal der nedsættes et koordinationsforum, som bl.a. består af repræsentanter fra vandværkerne i kommunen.

På vandværkerne bliver I derfor blive inddraget i kommunens arbejde med indsatsplanen. Det giver en god mulighed for at drøfte behovet for beskyttelse i jeres indvindingsopland, og hvilke tiltag der skal ske. En drøftelse af hvordan berørte lodsejere vil blive inddraget og hvordan I skal forholde jer som almene vandforsyning.

Kommunalbestyrelsen og vandforsyningsselskabet har mulighed for at gennemføre planen ved enten aftaler, påbud fra kommunalbestyrelsen eller ved kommunalbestyrelsens øvrige administration En vandforsyning kan vælge frivilligt at gennemføre dele af indsatsplanen. Kommunalbestyrelsen kan ikke i indsatsplanen pålægge almene vandforsyninger at forhandle dyrkningsaftaler eller gennemføre kampagner.

Kommunalbestyrelsen kan beslutte, at det mellem kommunalbestyrelsen og lodsejeren aftalte beløb skal afholdes af den almene vandforsyning, hvis den har fordel af aftalen. Kommunen kan også selv afholde udgifterne, f.eks. hvis der ikke er en vandforsyning, der har fordel af aftalen.

Offentlig høring

Kommunen skal sende indsatsplaner i et indsatsområde i en offentlig høring, inden planen kan vedtages.

Udgivet 10. okt. 2022