Gå til indhold

Sådan udarbejdes kontrolprogram

Vandværker skal primært tage vandprøver ved forbrugerens taphane. Hent værktøjet til at udarbejde jeres indstilling til kontrolprogram. Kommunen skal godkende det.

Vandværkerne skal gennemføre et kontrolprogram for at opfylde kravene til drikkevandskvaliteten. Kommunen fastlægger kontrolprogrammet, og det skal så vidt muligt ske efter indstilling fra det enkelte vandværk.

Sådan bruger I værktøjet

Grønt

Afsnit, der er markeret med grønt, skal I slette, inden I sender indstillingen til kontrolprogrammet til kommunen.

Gult

Nogle steder i værktøjet er markeret med gult. Det er de områder, der kræver størst fokus.

I skal enten udfylde eller tilpasse teksten jeres forhold. Det er vigtigt, at I gennemlæser hele værktøjet kritisk og redigerer, så indholdet afspejler de aktuelle forhold og risici på jeres vandværk.

Formålet med værktøjet

Formålet med dette værktøj er, at skabe et godt grundlag for, at I kan udarbejde et kontrolprogram, som sendes til kommunen til endelig godkendelse jf. drikkevandsbekendtgørelsen § 7, stk. 3.

Værktøjet kan også bruges til en dialog med kommunen om kontrolprogrammet, hvis kommunen fremsender deres forslag til kontrolprogram først.

Risikovurdering

Risikovurdering kan nedsætte antallet af parametre eller hyppigheden af kontrol.

Ifølge drikkevandsbekendtgørelsen kan I med afsæt i en risikovurdering, nedsætte antallet af parametre eller hyppigheden.

Med en risikovurdering, som er udarbejdet i henhold til bekendtgørelsen om kvalitetssikring, og de historiske vandanalyser, som kan findes i Jupiterdatabasen, kan I med dette værktøj redegøre for reduktion af antallet af parametre eller hyppighed.

Hvis I vælger, at analysere for alle parametrene jf. drikkevandsbekendt­gørelsen, kan I undlade at lave en risikovurdering. Afsnittet i værktøjet Analysepakkeparametre vil så kunne slettes.

Spørg til laboratoriets priser på grupper

Analyselaboratorierne analyserer en stor del af parametrene i grupper. Hvis der foretages en risikovurdering, kan den med fordel rettes mod de parametrene, der er dyrest at analysere. Kontakt eventuel jeres analyselaboratorium, får at få oplyst priserne på de enkelte grupper.

Prøver skal udføres efter akkrediterede metoder

Vandværkets vandanalyser skal foretages på et laboratorium, der er akkrediteret til prøveudtagning og målinger.

Akkrediteringen kan foretages af Den Danske Akkrediteringsfond (DANAK) eller af et tilsvarende akkrediteringsorgan inden for EU.

Desuden skal selve målingerne af de enkelte stoffer være akkrediteret. Det kræver, at analyselaboratoriet følger bestemte procedurer og analysemetoder.

I analyserapporten kan I se, hvilke stoffer, der evt. ikke er analyseret med en akkrediteret metode. I så fald er analyseresultatet markeret med eksempelvis en stjerne, og i en note står der, at der ikke er brugt en akkrediteret metode.

I bør spørge analyselaboratoriet om, hvorfor der ikke er brugt en akkrediteret metode, da kommunen kan nægte at godkende ikke akkrediterede resultater.

I nogle få tilfælde er der en god grund til, at laboratoriet ikke har brugt en akkrediteret metode. Når nye stoffer bliver opdaget, går der noget tid før analyselaboratorierne har fået den nødvendige akkreditering af en metode til et nyt stof. Der kan typisk gå et halvt år før laboratorierne skal bruge en akkrediteret metode, og i den mellemliggende periode accepteres de ikke akkrediterede metoder.

Udgivet 02. nov. 2022