Gå til indhold

Indhold i årsberetningen

Årsberetningen aflægges af formanden på bestyrelsens vegne. Få inspiration til, hvad årsberetningen kan indeholde.

Derfor kan hvert bestyrelsesmedlem kræve, at beretningen drøftes i bestyrelsen før generalforsamlingen. Formanden har pligt til at fremføre bestyrelsens (dens flertals) synspunkter.

Årsberetning har tre formål

  1. Beretningen giver medlemmerne indsigt i bestyrelsens planer og baggrunden for budgetvedtagelse og eventuelt ændringer i anlægsbidrag og vandafgifter.
  2. Beretningen er et oplæg til og baggrund for regnskabsforelæggelsen. Hele bestyrelsen står til ansvar for de dispositioner, der er truffet. Kassereren skal kun besvare spørgsmål for regnskabet.
  3. Det er altid en god ide, at bestyrelsen tager problemer eller fejldispositioner op på generalforsamlingen. Selv om der kun møder få medlemmer op til generalforsamlingen, har de krav på en udførlig beretning.

Inspiration til indholdet i beretningen

Antal medlemmer

Af- og tilgang i forhold til sidst.

Bestyrelsesarbejdet

Antal møder og eventuelt kurser og møder, som bestyrelsen har deltaget i.

Udpumpet vandmængde

Sammenlign med vandindvindingsretten.

 

Oplys kubikmeterforbrug pr. husstand.Hvis forbruget er særligt højt, så forklar årsagen eksempelvis dårligt ledningsnet, ledningsbrud eller brand.

 

Her kan formanden eventuelt tale lidt om havevanding.

Kommunens tilsyn

Hvordan gik det?

 

Hvilke arbejdsopgaver har tilsynet givet eller vil give i fremtiden.

Større vedligeholdelsesarbejde

Betyder det større udgifter end forudset ved sidste generalforsamling?

 

Og hvorfor?

 

Informer om ledningers og boringers almindelige vedligeholdelsesstand og om eventuelle større driftsforstyrrelser i årets løb.

Vandkvalitet

Hvilke vandanalyser er der taget, og hvor ofte?Det er især vigtigt, hvis det betyder, at det er nødvendigt at spare op til større vedligeholdelsesarbejder for eksempel en ny boring.

Anlægsarbejde

Hvilke anlægsarbejder har der været i årets løb?

 

Har det generet forbrugerne med afbrydelse af forsyningen, snavset vand eller generende opgravninger gennem længere tid?

Økonomi

Generelt økonomisk tilstand – er den god eller dårlig og hvorfor?

 

Men ikke noget om selv regnskabet. Men for at forberede medlemmerne på at regnskabet måske er anderledes end ventet i forhold til sidste år.

Forhandlinger

Har der været forhandlinger med kommunen om for eksempel nye udstykninger (lokalplaner), vandforsyningsplaner eller takstbladsfastsættelse?

Fremtid

Hvilke større reparationer eller ombygninger, ønsker bestyrelsen at igangsætte til næste år?

 

Nævn også hvad det betyder for økonomi og finansiering.

Til slut

Husk at takke vandværkspasser og bestyrelseskolleger, og – hvis der har været mange problemer – forbrugerne for deres tålmodighed.

Udgivet 08. mar. 2023