Gå til indhold

Solceller giver grøn og billig el

Det er en god ide at opstille solceller, så vandværket kan dække sit energibehov på en bæredygtig måde. Tilmed er der god økonomi i det. Men vær opmærksom på følgende forhold, før I beslutter at opstille solceller.

Produktion og forbrug inden for matriklen

Hidtil har reglerne været sådan, at produktion og forbrug fra et solcelleanlæg skal ske inden for samme matrikel.

Det bliver formentlig ændret, hvis den bekendtgørelse, der er i høring, bliver gældende. Bekendtgørelsen lægger op til en forbedring, i og med at anlægget må ligge op til 500 meter fra vandværket, forudsat, at vandværket ejer eller disponerer over hele arealet mellem anlægget og vandværket. Bekendtgørelsen er i høring frem til 4. november 2022.

Solcelleanlæggets størrelse

Så længe solcelleanlægget er dimensioneret, så det dækker vandværkets eget behov, er det lovligt. 

Overskudsproduktionen kan leveres/sælges til elnettet uden, at det får afsmittende virkning på vandværkets anden omsætning. Det skyldes, at der er en særregel for dette i skattelovgivningen. Det er kun leverancen til elnettet, der bliver beskattet.

Hvis mængden af overskydende strøm, der sælges til elnettet, bliver for stor, er det usikkert om elsalget kan få afsmittende virkning på vandværkets øvrige aktiviteter.

Der er ikke en øvre grænse for anlæggets størrelse, men hvis I er i tvivl, bør I spørge Energistyrelsen om anlægget er inden for vandforsyningslovens rammer.

 Vi anbefaler desuden, at I beder om et bindende svar hos SKAT, hvis I overvejer at etablere et solcelleanlæg, hvor en større del af elproduktionen skal sælges. Et bindende svar koster 400 kroner.

Spørg producenterne og myndighederne

I bør også undersøge, hvad der skal til for at få tilladelse til at opstille solceller og tilslutning til elnettet, ligesom I skal undersøge lokalplanlægning.

Spørg solcelleleverandører, kommunen og Energistyrelsen. 

Bekendtgørelse i høring om elforsyning

Danske Vandværker ønsker at bidrage til den grønne omstilling og arbejder for at vandværker, der producerer vedvarende energi til eget brug, har gode rammer til produktion og brug af grøn strøm fra for eksempel solcelleanlæg.

Flere vandværker oplever en barriere, når de ønsker at opstille solcelleanlæg på en matrikel, der ikke er i direkte forbindelse med vandværkets areal.

Med forslag til bekendtgørelsen om elforsyning kan der være nye regler på vej. Der lægges op til at ændre definitionen af “interne net”, altså produktion af el til eget brug (uden om det kollektive net).

Som det er i dag, skal strømmen leveres til det kollektive net, selvom solcelleanlægget ejes af vandværket, hvis det el-producerende anlæg ikke er placeret på eget forbrugssted eller i direkte tilknytning hertil.

Du kan læse høringssvaret på danskevv.dk > Mærkesager > Høringssvar

Skovrejsning

Grønt idékatalog

I det grønne idékatalog kan I finde mere inspiration til, hvordan vandværket kan arbejde med den grønne omstilling.

I idekataloget får du inspiration fra konkrete grønne tiltag.

Udgivet 22. nov. 2022