Gå til indhold

Manglende krav til test truer vores rene vand

Debatindlægget, der er skrevet af Susan Münster og Ole Silkjær, er bragt i Jyllandsposten lørdag den 29. juni.

Vi risikerer forurening af grundvandet og vores drikkevand, når lovgivningen ikke forhindrer en af de største trusler, nemlig spredning af miljøfarlige stoffer fra forurenet jord og spildevandsslam over vores grundvandsmagasiner.

Når der er overskudsjord fra bygge- og anlægsprojekter, skal denne jord placeres et sted – og den havner ofte på marker i det åbne land. Jorden skal analyseres før udlægning, men kun for et begrænset antal stoffer.

Ved ikke at teste jorden for alle problematiske stoffer risikerer vi at skabe store problemer for vores grundvand og drikkevand. Den jord, der bliver fordelt på markerne, kan indeholde miljøfremmede stoffer som PFAS, pesticider og medicinrester. Disse stoffer kan trænge gennem jordlagene til vores grundvand – det samme grundvand, vi bruger til drikkevand.

Der er ingen krav om, at jorden testes for eksempelvis PFAS og pesticider som kontrol. Den nylig lancerede PFAS-handlingsplan tager højde for PFAS i spildevandsslam, men ikke for kontrol af PFAS i jord.

På Fanø har vi tidligere set, at det kan medføre alvorlige PFAS-forureninger til grundvandet, hvor luftbåret havskum er årsag til øens forurenede drikkevandsboringer. Det er derfor rettidig omhu også at fokusere på, hvad PFAS-forurenet jord vil have af konsekvenser for grundvandet, hvis investeringerne i rent drikkevand skal bevare deres værdi.

For at beskytte grundvandsressourcen skal reguleringen være tidssvarende og tage de nødvendige hensyn til drikkevandet. Set fra et drikkevandsperspektiv er det afgørende, at overskudsjord og spildevandsslam håndteres miljømæssigt ansvarligt af både virksomheder og myndigheder. Desværre er der mange risikable huller, hvad angår lovgivningen, forskelligartede tolkninger i kommunerne af lovgivningen og decideret fusk, der efterlader en regning til grundvandet og vores alle sammens drikkevand.

I TV 2’s dokumentarserie ”Den sorte svane” beskrives et vidtforgrenet og kriminelt miljø. En af de konkrete sager viser, hvordan miljø og grundvand kan blive ofre for kriminelle handlinger. På skjult kamera fremhæves det, at der er penge at spare – og dermed motivation til ikke at følge reglerne – ved at bortskaffe jord uden om de officielle kanaler.

Decideret kriminalitet og overlagt svindel med forurenet jord er helt uacceptabelt. Men generelt trænger rammerne for jordudlæg til en gennemgang. Der er også mangler i tolkningen af loven, når ansvaret for jorden lander mellem flere myndigheder. Når jord transporteres mellem kommuner, er det kun afsenderkommunen, der skal analysere for miljøfremmede stoffer, mens modtagerkommunen ikke har et tilsvarende ansvar.

I Gribskov Kommune har vi det seneste år set eksempler på, at kommunen har godkendt udlægning af jord tæt på et vandværks boring. Senere blev der fundet PFAS og pesticider i jorden, som overskrider kvalitetskriterierne for grund- og drikkevand.

Nordic Waste-sagen er også et aktuelt eksempel. Heller ikke her har der været styr på, hvad jorden reelt indeholder, ligesom man har forsømt at få lukket vandboringer i tide og derved potentielt udsat grundvandet for forurening.

Ad flere veje er der altså risiko for, at grund- og drikkevandet tages som pant, når kontrollen med jordudlæg ikke er tidssvarende, og hvis tilsynspligten ikke er tilstrækkelig eller bliver løftet i tilstrækkelig grad.

Vi efterlyser derfor, at reglerne bliver strammet op.

Som det er nu, kan man udlægge jord med et langt højere indhold af forskellige miljøfremmede stoffer i forhold til, hvad vi tolererer i vores drikkevand. Selv om stofferne ikke kommer direkte ned i grundvandet, så er overfladevand og højtliggende grundvand en del af vandkredsløbet, som helt naturligt hænger sammen med dybtliggende grundvand, og med tiden vil de miljøfremmede stoffer langsomt transporteres til grundvandsmagasinet.

Det kan vi simpelthen ikke være bekendt over for fremtidige generationer og deres adgang til rent drikkevand.

Kommende arrangementer

Udgivet 01. jul. 2024