Gå til indhold

Lovpligtig kontrol af vandmålere

Vandmålere til koldt og varmt vand skal kontrolleres – og det er jeres ansvar, at det sker.

Som udgangspunkt skal vandmålere kontrolleres eller udskiftes hvert 9. år.

Intervallet på 9 år er vejledende og bør fastsættes ud fra tekniske forhold ved måleren og installationen samt jeres erfaringer.

Bemærk, at kravet om, at alle forbrugsmålere for varme, varmt vand og køling skal være fjernaflæselige pr. 1. januar 2027 ikke gælder for koldtvandsmålere.

Egenkontrol

Der er udvidede muligheder for egenkontrol, når blot de tilladte procentvise udsving på målerne overholdes.

Det betyder, at I kan vælge at fortsætte med en af de tre kendte kontrolmetoder eller en helt anden metode.

Læs mere om egenkontrol på Sikkerhedsstyrelsens hjemmeside

Efterfølgende stikprøvekontrol

Vandmålerne udskiftes eller kontrolleres som udgangspunkt efter 9 år.

Hvis partiet af målere bliver godkendt, kan det være i drift i yderligere 9, 6, eller 3 år afhængig af afprøvningsresultatet.


Bemærk: For alle partistørrelser er godkendelsestallet det samme for 3 og 6 år. Derfor er det ikke relevant at bruge 3 års yderligere drift, med mindre jeres egne særlige erfaringer gør det relevant.

Tidspunktet for efterfølgende kontrol fastlægges ud fra resultatet af den foregående stikprøvekontrol.

Når I skal finde ud af, hvor længe et parti kan være opsat, inden næste stikprøvekontrol, skal I bruge:

  • Enkelt stikprøvekontrol
    Tabel 1, side 7 i Måleteknisk vejledning om egenkontrol af egne vandmålere i brug
  • Dobbelt stikprøvekontrol
    Tabel 2, side 10 i Måleteknisk vejledning om egenkontrol af egne vandmålere i brug.

Bemærk, at hvis partistørrelser er mindre end 150 målere, skal I bruge enkelt stikprøveplan eller periodisk udskiftning.

Se Måleteknisk vejledning om egenkontrol af vandmålere i brug

Kontrolmetoder

I kan vælge mellem de tre metoder til at kontrollere målerne, eller I kan, efter eget valg, vælge en anden metode.

Vær opmærksom på, at den etablerede egenkontrol skal give tilstrækkelig sikkerhed for, at målerne i drift overholder driftsfejlgrænse på +- 4%.

Vandværket skal, efter anmodning fra forbrugere eller Sikkerhedsstyrelsen, kunne dokumentere, at egenkontrollen giver denne sikkerhed

Anvendes kontrolmetode 1, 2 eller 3, som nævnt herunder, og strider intervallerne på henholdsvis 9 og 4 år ikke mod vandværkets egne erfaringer eller målerleverandørens anvisninger, vil en tilstrækkelig sikkerhed for overholdelse af driftsfejlgrænsen være til stede.

Uanset hvilken af metoderne I vælger, anbefales det, at I opbevarer målerne afproppet og frostfrit indtil forbrugerne har betalt den årlige opgørelse af drikkevand og spildevand.

I skal informere forbrugerne om den metode, I vælger at bruge.

Metode 1: Kontrolsystem baseret på statistisk stikprøvekontrol

Partiet af målere skal stikprøvekontrolleres første gang senest ni år efter, at målerne er sat op.

 

De ni år regnes fra det tidspunkt, hvor den ældste måler i partiet er sat op.

 

Resultatet af stikprøvekontrollen bruges til at vurdere, om partiet stadig kan være i drift i en periode, eller om det skal erstattes af nye målere.

 

Hovedpunkterne i enkelt og dobbelte stikprøveplan

 

Enkelt stikprøveplan

Inddel målerne i partier med ensartede kendetegn og tag efter ni år et antal ud til stikprøvekontrol i forhold til målerteknisk vejledning.

 

De målere, der erstattes, kan:

 

  • Indgå i et nyt parti målere.
  • Indgå i det oprindelige parti af målere, hvis partiet får forlænget driftsperioden i yderligere en periode.

 

  • Indgå i det oprindelige parti af målere, hvis det samlede antal erstatningsmålere ikke udgør mere en 16 % af det samlede målerparti.

 

De målere, der er taget ned, skal afproppes for at undgå udtørring og sikres imod frost.

 

Målerne sendes til et akkrediteret målerlaboratorium. Husk at emballere målerne forsvarligt.

 

Hvis partiet af målere bliver godkendt være i drift yderligere 9 år, 6år, eller 3 år afhængigt af afprøvningsresultatet.

 

Der er ikke nogen øvre tidsgrænse for, hvor længe et parti kan være i drift. Det afhænger alene af resultatet af stikprøvekontrollerne.

 

Hvis partiet ikke bliver godkendt efter driftsfejlgrænsen, skal målerne udskiftes hurtigst muligt.

 

Dobbelt stikprøveplan

Ved en dobbelt stikprøveplan bliver partiet af målere godkendt efter den første stikprøve, hvis antallet af målere, der afviger er mindre end eller lig med godkendelsestallet.

 

Med denne metode kan antallet at stikprøver nedsættes, hvis den første stikprøve bliver godkendt.

Metode 2: Periodisk udskiftning suppleret med statistisk stikprøvekontrol af de målere, der er taget ned

Metoden er god, hvis I efter ni år vælger at sætte den samme type målere op igen.

 

På det grundlag kan I vurdere og dokumentere om næste parti også kan sidde i 9 år inden kontrol.

Metode 3: Periodisk udskiftning

Alle målerne udskiftes i et givet parti senest ni år efter, at de er sat op.

 

De ni år regnes fra det tidspunkt, hvor den ældste måler i partiet er monteret.

Læs mere om lovpligtig kontrol

Flowcenter Danmark har i projektperioden 2016-2018 undersøgt installationsforholds og dynamiske forbrugsmønstres indvirkning på målerresultater for husstands vand- og varmeenergimålere.

Vingehjuls-, ringstempel-, og ultralydsmålere af forskellige fabrikater er blevet undersøgt.
Hent rapporten her.

DANAK:
Retningslinjer for håndtering og afprøvning af koldt- og vamtvandsmålere

Vejledning:
Egenkontrol af vandmålere


Udgivet 15. dec. 2022