Gå til indhold

Beredskabsplan

Beredskabsplanen er en køreplan for, hvordan I griber tingene an i en krisesituation. Ved et langvarigt strømsvigt, et stort ledningsbrud, forurening eller it-systemet er blevet hacket.  

En beredskabsplan bør indeholde

Beredskabsplanen skal give jer et hurtigt overblik over, hvordan I skal gribe situationen an, oplysninger på de personer, I skal kontakte, hvor I kan få nødforsyning, overblik over forsyningsområdet og muligheder for at lukke en del af forsyningsnettet af. 

 • Kontaktoplysninger på de personer, I skal kontakte hos bl.a. kommune, beredskab, forsikringsselskab, håndværkere og presse 
 • Vær obs på, at I kan kontakte repræsentanter fra kommunen udenfor arbejdstid 
 • Tydelig rolle- og ansvarsfordeling mellem vandværk, kommune og beredskab 
 • Kort over forsyningsnettet for at få overblik over, hvilke sektioner I evt. kan lukke 
 • Nødforsyningsmuligheder så som højdebeholder, rentvandstank og nabovandværker 
 • Overblik over sårbare forbrugere f.eks. plejehjem, skoler, fødevarevirksomheder 
 • Plan for hvordan forbrugere orienteres og færdige “beredskabsoplysninger” til vandværkets hjemmeside 

Erstatning

Forbrugerne har ikke krav på erstatning i forbindelse med brownouts eller anden svigtende levering, som følge af mangler ved anlægget mv.

Læs mere i Regulativ for almene vandværker

Kommunen er en afgørende medspiller

Kommunen skal udarbejde en generel beredskabsplan (ikke it-beredskabsplan) for vandværkerne i kommunen, men ikke en specifik beredskabsplan for det enkelte vandværk.  

Det siger sig selv at vandværk og kommunen arbejder sammen i en beredskabssituation, og vi anbefaler, at I udarbejder vandværkets beredskabsplan i samarbejde med kommunen. På den måde bliver indholdet i den kommunale og generelle og vandværkets beredskabsplan ensartet.  

Begge planer skal indeholde oplysninger på relevante kontaktpersoner eks. kommunens sagsbehandler, kontaktpersoner på vandværket, kommunens beredskab, laboratorier. Der skal være en tydelig ansvars- og rollefordeling, så det står klart, hvad kommune og vandværket gør. 

Beredskabsplaner i samarbejde andre vandværker 

Det er en gode ide at udarbejde beredskabsplan sammen med andre vandværker. På den måde forholder I jer til gensidig kapacitet og nødforsyningsmuligheder. 

It-beredskabsplan  

En it-beredskabsplan bliver mere og mere relevant i takt med den tiltagende digitalisering og desværre også den stigende cybertrussel.  

Som med den klassiske beredskabsplan skal en it-beredskabsplan hjælpe jer med at få et hurtigt overblik i en it-krise. Den skal give svar på hvad I skal gøre og kontakte. 

 • I skal kende vandværkets it-system og øvrige styresystemer.  
 • I skal forebygge it-beredskabssituationer gennem kendskab til, hvor der kan være sårbarheder i it-systemerne.  
 • I skal vide hvordan I kan begrænse konsekvenserne ved skadelige hændelser.  
 • I skal vide hvordan, I kan reetablere kritiske forretningsprocesser. 
 • I skal vurdere, hvilke oplysninger, der ikke skal fremgå af vandværkets hjemmeside. 

It-beredskabsplanen kan med fordel udarbejdes samarbejde med jeres it-leverandør, og når I er involveret i arbejdet, får I samtidig et godt kendskab til vandværkets it-systemer. 

Det er vigtigt, at I aftaler med jeres leverandør, hvordan ansvaret for it-systemerne er fordelt mellem jer.  

Hjælp til it-beredskabsplan


Det er også vigtigt, at I har en it-beredskabsplan.

Vi har udarbejdet tre skabeloner:

– It-beredskabsplan
– Retningslinjer for it-sikkerhed
– It-sikkerhedspolitik

I kan bruge skabelonerne til inspiration til arbejdet med it-beredskabet på jeres vandværk.

Af sikkerhedsmæssige årsager ligger skabelonerne ikke frit fremme til download.

I kan få skabelonerne ved at kontakte rådgiverne via raad@danskevv.dk.

Beredskabsplaner skal være tilgængelig på vandværket 

Beredskabsplan og it-beredskabsplan skal være fysisk tilgængelig på vandværket, så alle med adgang til vandværket, nemt kan finde den. 

Gode råd

Opdater beredskabsplan og it-beredskabsplan

Sørg for at opdatere beredskabsplanerne løbende, så I sikrer jer at kontaktinformationer er i orden. Kontaktpersoner og telefonnumre kan hurtigt blive forældede.  

 

Informer kommunen, når I opdaterer jeres beredskabsplan.  

 

Sæt beredskabsplan og it-beredskabsplan på dagsorden

Aftal for eksempel med kommunen, at I vender vandværkets beredskabsplan, når kommunen gennemfører tekniske tilsyn.  

 

En gang om året kan beredskabsplanen være på dagsordenen i bestyrelsen og på et vandrådsmøde.  

Skal vi holde beredskabsøvelser

Ja, det er en gode ide regelmæssigt at holde en beredskabs- og it-beredskabsøvelser. Så får I trænet, hvordan I skal forholde jer I en krisesituation.  

 

En beredskabsøvelse behøver ikke at være af større omfang hver gang. Den kan sagtens gennemføres som en ”skrivebordsøvelse”. 

 

Beredskabsøvelser kan holdes i samarbejde med kommunen, it-leverandører og andre vandværker i lokalområdet. 

 

Gode råd i en beredskabssituation
 • Bevar roen – find beredskabsplan og følg retningslinjerne i beredskabsplanen. 

   

  Noter hændelser og tidspunkter i en logbog med faste tidsintervaller. Informationerne er vigtige, hvis politiet eller anden myndighed skal efterforske sagen. 

   

  Kontakt relevante personer i kommune, beredskab, laboratorie, forsikringsselskab, håndværkere og presse. Se beredskabsplanens telefonliste og følg retningslinjerne.  

   

  Koordiner med kommunens kontaktperson om der skal indkaldes krisestab.   

   

  Koordiner med kommune om Styrelsen for Patientsikkerhed skal involveres, hvis der er tale om forurening og overskridelse af grænseværdier drikkevandet. 

   

  Forsikringsselskabet informeres ved alle former for beredskabssituationer til brug i senere forsikringssager. 

   

   

Udgivet 17. feb. 2023