Gå til indhold

Udtræden af økonomiske regulering

Forbrugerejede vandværker, der udpumper 200.000-800.000 kubikmeter, kan træde ud af vandsektorlovens økonomiske regulering. Sådan ansøger I.

Er I på vej ind i vandsektorlovens økonomiske regulering?

Vigtig dato: Ophørsbeskatning ved udtræden af vandsektorlovens økonomiske regulering

Cirka 80 procent af de vandværker i vores medlemskreds, der kunne træde ud af den økonomiske regulering, har valgt at gøre det. Dermed er der 20 procent, som skal være ekstra opmærksom på en vigtig dato.

Datoen er den 1. januar 2024, hvor I senest skal have ansøgt om at træde ud af vandsektorlovens økonomiske regulering, hvis I vil undgå ophørsbeskatning.

I kan fortsat ansøge om at træde ud af reguleringen efter 1. januar 2024, alle vandværkets aktiver vil blive opgjort som om de var solgt i det år I træder ud af reguleringen – og det udløser skat. Der kan blive tale om store skatteudgifter.

Sådan kommer I ud af den økonomiske regulering

Forbrugerejede vandværker, der udpumper 200.000-800.000 kubikmeter, kan træde ud af vandsektorlovens økonomiske regulering.

Men først efter en afstemning på vandværkets generalforsamling, hvor forbrugerne på et oplyst grundlagt stemmer om, hvorvidt man vil blive eller træde ud. Beslutningen kan udelukkende træffes efter procedure som vil gælde for vedtægtsændringer af vandværkets aktuelle vedtægter. Det vil ofte betyde, at der skal afholdes en ordinær og ekstraordinær eller to ekstraordinære generalforsamlinger.

Tidsfrister for ansøge om at træde ud

Fristen for ansøgning og dokumentation af ovenstående er den 1. marts for at træde ud af den økonomiske regulering den 1. januar året efter.

Information til forbrugerne

Der er nogle helt konkrete krav til den information, som forbrugerne skal have for at træffe en beslutning.

Forsyningssekretariatet har beskrevet kravene i Vejledning om udtræden af økonomisk regulering, fra januar 2020. Det er i kapitel 3, punkt 3.3, at I finder svarene på, hvad I skal informere jeres forbrugere om, så de kan træffe beslutningen.

Jeres revisor har formentlig en skabelon til brug for de økonomiske nøgletal

Langt de fleste vandværker, der udtrådte i den første runde, valgte at involvere deres revisor i udarbejdelse af informationen til forbrugerne.

Der er derfor stor sandsynlighed for, at jeres revisor har en skabelon til brug for at opsætte de økonomiske nøgletal, som I skal oplyse forbrugerne om. Involver derfor jeres revisor i processen i god tid.

Hvis I ønsker selv at udarbejde informationen, kan I finde hjælp i eksemplerne her på hjemmesiden.

Eksempel på information til forbrugerne

I eksemplet har et vandværk udarbejdet information til deres forbrugere. Forsyningssekretariatet har haft eksemplet til gennemsyn og kan umiddelbart bekræfte, at informationen dækker de krav, som er beskrevet i kapitel 3, punkt 3.3 i Vejledningen om udtræden af økonomisk regulering.

Du kan hente eksempler her på siden til højre:

 • Et eksempel: 1
 • Eksempelpakke: 2 af 6

I overskriftsform er minimumskravene i kapitel 3, punkt 3.3 følgende:

 • Energistyrelsens beskrivelse af de regler om økonomisk regulering mv., som vandselskabet er omfattet af før og efter udtræden, og som ligger på Energistyrelsens og Forsyningssekretariatets hjemmesider
 • Vandselskabets omkostningsniveau inden for de seneste 5 år, fordelt på regulatoriske afskrivninger på investeringer og renteomkostninger samt driftsomkostninger
 • Ved regulatoriske afskrivninger menes vandselskabets årlige lineære afskrivninger på anlægsomkostningerne beregnet på baggrund af standardlevetider i pris- og levetidskataloget
 • Ved renteomkostninger menes vandselskabet årlige renteomkostninger på vandselskabets lån
 • Ved driftsomkostninger menes vandselskabets faktiske driftsomkostninger (FADO), der dækker over de driftsomkostninger, som selskabet har til den normale drift af sine aktiviteter, jf. nærmere herom under punkt 3.4
 • Prisudvikling siden vandselskabet blev omfattet af vandsektorloven
 • Den økonomiske ramme, som er gældende på tidspunktet for beslutning om udtræden
 • Aktuelle henlæggelser opgjort efter en metode fastlagt af Forsyningssekretariatet, jf. nærmere herom under punkt 3.5
 • Forventede ændringer i prisniveauet efter en eventuel udtræden, dvs. om der inden for de kommende 5 år forventes stigende eller faldende priser
 • Forventede administrative konsekvenser af en eventuel udtræden

Se vejledningen her: https://www.kfst.dk/media/55976/vejledning-om-udtraeden-af-den-oekonomiske-regulering.pdf

Jeres information til forbrugerne: Fokuser på jeres strategi

Indledningsvist bør I kort fortæller forbrugerne om de strategiske overvejelser, I har i bestyrelsen i forhold til jeres anbefaling om enten at blive eller træde ud af reguleringen.

Distribution af informationen inden generalforsamlingen

I sekretariater får vi mange spørgsmål til, hvad Forsyningssekretariatet godkender som en lovlig metode til at distribuere informationen, som skal omfatte både bestyrelsens begrundelse og anbefaling samt besvarelse af punkterne fra Forsyningssekretariatets vejledning.

Det står fast, at det IKKE er lovligt at henvise til et link på en hjemmeside. Men der findes andre metoder, som Forsyningssekretariatet kan godkende.

 • Man kan sende informationen med post – det er dyrt.
 • Lokale foreninger, skoler og spejdere må husstandsomdele information fra vandværket
 • Man kan sende informationen via Nets samtidigt med aconto opkrævninger.Det koster ca. 1 kr. for det første bilag og herefter 0,25 kr. for de resterende.

Ansøgning om at træde ud

Vandselskabet skal sende sin ansøgning om udtræden til vand@kfst.dk. Ved ansøgningen skal der skrives følgende i emnefeltet: Anmodning om udtræden – vandselskabets navn.

Sammen med jeres ansøgning om at træde ud af den økonomiske regulering skal I bl.a. sende:

 • Den samme information, som I har sendt til jeres forbrugere
 • Beslutningsprotokollat fra jeres generalforsamling

I vejledningens kapitel 4, punkt 4.2 kan I se en udtømmende liste over de informationer, som I skal sende til Forsyningssekretariatet.

Spørgsmål og svar

Må vi afholde to generalforsamlinger på samme dag?

Formålet med vedtægtsændringer er, at det skal være sværere at ændre vedtægterne end at få vedtaget almindelige beslutninger på en generalforsamling.

 

Medmindre andet tydeligt fremgår af vandværkets vedtægter, kan man ikke afholde to generalforsamlinger på samme dag med henblik på at få gennemført vedtægtsændringer.

 

Dette følger af de almindelige foreningsretlige principper, idet medlemmerne mellem de to generalforsamlinger skal have mulighed for at diskutere ændringerne i medlemskredsen.

 

Demokratiet skal med andre ord have mulighed for at virke.

Skal vi sende de nødvendige oplysninger til andelshaverne to gange?

Inden vandværket træffer beslutning om at træde ud af den økonomiske regulering, skal vandværkets bestyrelse senest 14 dage før afholdelse af generalforsamlingen oplyse forbrugerne om, hvilken betydning det har for vandværket at udtræde af den økonomiske regulering.

 

I bekendtgørelsen 2019-12-27 nr. 1623 om økonomiske rammer for vandselskaber nævnes en lang række oplysninger, som skal sendes ud til forbrugerne.

 

Det vil sige, at vandværket sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen skal sende alle disse oplysninger, så forbrugerne har dem i hænde senest 14 dage før.

 

For de fleste vandværker bliver det nødvendigt at afholde to generalforsamlinger for at kunne træffe beslutning om at udtræde af den økonomiske regulering.

 

Vandværket skal kun sende oplysningerne til forbrugerne sammen med indkaldelsen til den første generalforsamling, med mindre, at der så lang tid mellem de to generalforsamlinger, at materialet bliver forældet. Det er således ikke et krav, at oplysningerne skal sendes ud igen sammen med indkaldelsen til den næste generalforsamling.

Må vi afholde en ekstraordinær generalforsamling før den ordinære generalforsamling i samme år?

Medmindre andet tydeligt fremgår af vandværkets vedtægter, kan vandværket godt indkalde til en ekstraordinær generalforsamling, hvor punktet om udtrædelse er på dagsordenen.

 

Hvis betingelserne til vedtægtsændringer ikke er opfyldte på den første generalforsamling, kan punktet om udtrædelse tages med på dagsordenen til den ordinære generalforsamling i samme år, hvorefter beslutningen kan vedtages i overensstemmelse med de stemmeregler, som er fastsat i vandværkets vedtægter.

Bekendtgørelsen om økonomiske rammer for vandselskaber trådte i kraft  1. januar 2020.

For vandværker mellem 200.000 og 800.000 kubikmeter, der ønsker at træde ud af den økonomiske regulering, har specielt § 29 interesse.

 

I denne paragraf om undtagelse af mindre, forbrugerejede vandselskaber fra den økonomiske regulering kan du læse, hvad der skal dokumenteres over for Forsyningssekretariatet, når en anmodning om udtrædelse kan godkendes.

Udgivet 16. mar. 2023