Gå til indhold

Danmark går foran i arbejdet med at begrænse PFAS

Læs hele nyheden på Miljøministeriets hjemmeside.

Et nyt kvalitetskriterie giver kommunerne mulighed for at sætte en grænseværdi for 24 PFAS-stoffer i vandmiljø og spildevand. ”Dermed går Danmark forrest i indsatsen mod PFAS i vores vandmiljø,” siger miljøminister Magnus Heunicke.

PFAS-stoffer er at finde overalt i vores samfund. Stofferne kaldes for ’evighedskemikalier’, fordi de er svære at nedbryde. Det er derfor afgørende, at forurening med PFAS bliver afværget, inddæmmet og oprenset.

Det netop offentliggjorte kvalitetskriterie skærper kravet for PFAS-stoffer i spildevand og dækker 23 flere PFAS-stoffer i spildevand end i dag. Det skærpede kvalitetskriterie vil give kommunerne bedre mulighed for at stille krav, der kan begrænse PFAS i udledningerne fra rensningsanlæg og direkte udledninger af industrispildevand. Indtil nu har der kun været krav for et enkelt PFAS-stof i udledninger af spildevand.

”Udfordringen med PFAS har vist sig at være kompleks, og vi finder PFAS stort set alle de steder, vi leder. Vi skal sætte ind mod PFAS ved blandt andet vores rensningsanlæg. Derfor får kommunerne nu bedre mulighed for at stille krav til det forurenede vand virksomheder udleder.” siger miljøminister Magnus Heunicke.

Det er kommunernes ansvar at sørge for, at spildevand fra rensningsanlæg og virksomheder ikke forurener miljøet. I dag findes der i EU kun krav for et enkelt PFAS-stof i vandmiljøet, herunder i udledning af spildevand. Der er et nyt krav på vej fra EU, som dækker en række PFAS-stoffer i blandt andet spildevand, men Danmark går med det kommende kvalitetskriterie foran og indfører begrænsningerne tidligere.

Indsats på flere fronter

De danske myndigheder arbejder på flere fronter for at sætte ind mod PFAS. Danmark er allerede gået foran med et forbud mod PFAS i koncentreret brandslukningsskum på øvelsespladser, der træder i kraft ved årsskiftet. Der er desuden skruet op for tilsynet med forbudte PFAS-stoffer i for eksempel forbrugerprodukter, i brandslukningsskum og sprøjtemidler.

I sommer blev der nedsat en taskforce med eksperter, der skal bidrage med viden og prioritering af håndteringen af PFAS. Der testes desuden for PFAS i badevand, og grænseværdier for PFAS i spildevandsslam er under udarbejdelse. Danmark har derudover indført øgede krav til test og grænseværdier for PFAS i drikkevand.

Foruden den nationale indsats mod PFAS arbejder Danmark sammen med fire andre EU-lande for et omfattende forbud mod anvendelse af PFAS i hele EU.

”Vi skal have lukket for PFAS ved kilden. Derfor går vi efter et forbud mod PFAS i hele EU. Samtidig vil vi fremlægge en national PFAS-handlingsplan, som skal danne grundlag for at afværge, inddæmme og oprense PFAS-forurening,” siger miljøminister Magnus Heunicke.

Regeringen planlægger at fremlægge en samlet national PFAS-handlingsplan i begyndelsen af 2024.

Fakta

  • Miljøstyrelsen har udarbejdet en dansk oversættelse af relevante dele af EU’s datablad, som indeholder EU’s forslag til et kvalitetskriterie for PFAS, der er den faglige vurdering, som går forud for fastsættelse af miljøkvalitetskrav.
  • I EU forhandles der om et forslag, der blandt andet skal sikre miljøkvalitetskrav for summen af 24 PFAS-stoffer. EU-kravene forventes tidligst at kunne træde i kraft i midten i 2026.
  • Kvalitetskriterier kan anvendes af miljømyndigheder til fastsættelse af vilkår ifm. en udledningstilladelse, også før det er fastsat som et miljøkvalitetskrav.

Udgivet 15. dec. 2023