Gå til indhold

Vandsamarbejde

Det kan være en stor fordel at etablere et vandsamarbejde om grundvandsbeskyttelse mellem vandværkerne i kommunen. Få gode råd til at komme i gang.

Påbudt vandsamarbejde


Efter vandforsyningsloven kan en kommune påbyde, at vandværker skal indgå i et vandsamarbejde, hvis det vurderes, at det er nødvendigt for at sikre grundvandsressourcen.

I et tæt samarbejde kan der findes brugbare løsninger, som beskytter grundvandsressourcen, og som kommer alle vandværker til gode. Og så er man fælles om udgifterne.

Opgaver, der kan indgå i et vandsamarbejde

  • Beskyttende indsatser i forbindelse kommunens indsatsplan for grundvandsbeskyttelse,
  • Sløjfning af boringer
  • BNBO-aftaler
  • Grundvandsovervågning
  • Informationskampagner for grundvandsbeskyttelse
  • Andre grundvandsbeskyttende projekter.

Guide om vandsamarbejde

DANVA og Danske Vandværker har udarbejdet en guide om vandsamarbejde, den indeholder gode råd til, hvordan I kan komme i gang med et vandsamarbejde. 

Guiden henvender sig til vandforsyninger, vandråd og kommuner, og den kommer hele vejen rundt om de aktiviteter et vandsamarbejde indeholder, herunder jura, etablering, drift og finansiering af aktiviteter og hvordan I kan beskytte konkrete arealer mod forurening.  

Guiden har særlig vægt på BNBO, men den kan fint  bruges i andre sammenhænge.

Loven giver ret til vandsamarbejde

Vandværker må gerne indgå i samarbejder om grundvandsbeskyttelse for eksempel at lukke brønde i deres opland.

Det er lovligt, selv om vandværker ellers har snævre rammer for, hvad de må bruge penge på.

I vandforsyningsloven er de r en udtømmende liste over, hvad et vandværk må bruge takstmidlerne til.

Vandforsyningsloven er klar, og slår fast, at et vandværk må bruge penge på at beskytte vandressourcen og eventuelt gøre det i et samarbejde med andre vandværker.

Det er vigtigt at huske formålet: Kvaliteten af vandet skal løftes for de forbrugere, der betaler til vandværket. Dermed kan et vandværk ikke indgå i et samarbejde med et andet vandværk i den anden ende landet, da det ikke vil komme vandværkets egne forbrugere til gode.

Vandforsyningslovens § 52 a, stk. 1, nr. 10

Vandforsyningslovens § 52 a, stk. 1, nr. 10:

 

Vandværker må have”udgifter til kortlægning, overvågning og beskyttelse af de vandressourcer, som anlægget indvinder fra eller i fremtiden kan forventes at indvinde fra, i det omfang en sådan supplerende overvågning og beskyttelse ud over den offentlige kortlægning, overvågning og beskyttelse er nødvendig eller hensigtsmæssig for vandforsyningsanlægget”.

Vandforsyningsloven § 52 b

Vandforsyningsloven § 52 b:

 

“… etablere et samarbejde med henblik på samlet varetagelse af og fordeling af udgifterne til kortlægning, overvågning og beskyttelse af vandressourcerne som nævnt i § 52 a og andre aktiviteter, der har til formål at forebygge eller afhjælpe forsyningsproblemer forårsaget af kvaliteten af disse vandressourcer.”

Udgivet 22. maj. 2024