Gå til indhold

BNBO: Hvilken type aftale skal I vælge?

Der er flere muligheder.

BNBO-arbejdet fortsætter – men hvilke typer af BNBO-aftaler, kan I indgå? Der er flere muligheder.

Først og fremmest er det vigtigt, at vandværkets bestyrelse drøfter vandværkets fremtid. Er der planer om at ændre jeres kildeplads inden for en årrække? Skal en boring sløjfes? Skal der etableres en ny boring? Ønsker I at ændre vandværkets indvindingstilladelse? Eller har I en god tro på, at kildeplads, boringer og indvindingstilladelse passer til vandværket?  

I skal undersøge hvilken løsning, der passer til vandværket, og hvilken løsning, der er økonomisk mest fordelagtig for vandværkets forbrugere.

BNBO-aftaler: Der er flere muligheder

Vandværkets strategi og fremtidsplaner om boringer og kildeplads

10 år og længere
Har I fremtidsudsigter, som stækker sig ud i fremtiden, så anbefaler vi, at I indgår en permanent aftale med lodsejer.

5-10 år
Er I usikre på en borings fremtid, overvejer I at flytte en kildeplads til et helt andet område, eller vil I ændre jeres indvindingstilladelse?
Så er det værd at overveje, om der skal indgås en midlertidig aftale med lodsejer.

Under 5 år
Har I besluttet, at en boring skal sløjfes inden for 5 års tid, så tal med kommunen, og overvej om det er nødvendigt at indgå en aftale.

Engangserstatning

Med en engangserstatning sikrer I beskyttelsen i fremtiden, og derudover er alle omkostninger kendt og betalt en gang for alle. Det vil sige erstatning, tinglysningsafgift, bistand fra rådgiver med mere.

Påbudsvillighed og skattefritagelse ved engangserstatning

Vent med at underskrive aftalen med medlodsejer til kommunalbestyrelsen har truffet beslutning om påbudsvillighed, ellers risikerer lodsejeren at blive forhindret i at opnå forhåndstilsagn fra Skattestyrelsen om skattefritagelse, og det er BNBO-aftalen i skabelonen betinget af.

Erfaringerne viser nemlig, at SKAT meddeler afslag til de lodsejere, som har ansøgt SKAT om bindende svar om skattefritagelse i BNBO-sager, hvor en dato og underskrift er påført aftaledokumentet, før der i byrådet er vedtaget en beslutning om påbudsvillighed. Dermed kan aftalen ikke indgås på ekspropriationslignende vilkår.

Midlertidige aftaler

Midlertidige aftaler kan være en økonomisk fordelagtig løsning, hvis I har planer om ændringer. For eksempel sløjfning af boringer samt ændring af kildeplads og indvindingstilladelse. Hvis det er tilfældet bør I overveje om en midlertidig løsning er bedst, indtil ændringerne er gennemført.

I skal være opmærksom på, at løsningen med midlertidige aftaler over en længere årrække, kan være en dyrere for vandværket, da en årlig betaling ganget med antal år kan overstige, hvad en engangserstatning koster.

En midlertidig aftale er ikke varig og sikrer derfor ikke grundvandet permanent. Aftalen skal genforhandles, når den udløber, og aftalen skal også tinglyses på lodsejers ejendom.

Forpagtningsaftale

En forpagtningsaftale som alternativ til aftaler om ikke at bruge pesticider kan være en løsning. Især de steder, hvor der er tale om store arealer, og hvor en permanent aftale vil ramme vandværkets økonomi særligt hårdt.

Hvis I vælger at indgå en forpagtningsaftale med en lodsejer, så anbefaler vi, at I bruger en af de standardkontrakter, som anvendes i landbruget.

I skal undersøge, hvilken løsning der økonomisk er mest fordelagtig for vandværkets forbrugere.

Når der er tale om forpagtning, bør vandværket videreforpagte arealet med de bindinger, som kommunens risikovurdering beskriver.

Køb af areal indenfor BNBO

Køb af arealet kan også være en mulighed. Men det er vigtigt, at vandværket altid vælger den løsning, der økonomisk bedst kan betale sig for vandværkets forbrugere, at jordkøbet i denne forbindelse har grundvandsbeskyttelse for øje, og at der ikke købes mere jord end nødvendigt.  

Vandværket bør undersøge muligheden for forpagtning af det købte areal, for at afregne de omkostninger vandværket har ved jordkøb og optagelse af lån.

Udgivet 16. okt. 2023