Gå til indhold

Simpel vandbehandling

Den danske drikkevandproduktion er basseret på indvinding af rent grundvand, som gennemgår en simpel vandbehandling. Behandlingen foregår ved, at råvandet bliver iltet og filtrering.

Simpel vandbehandling

Drikkevandet er baseret på grundvand og simpel vandbehandling.

Af og til kan det være nødvendigt at bruge videregående metoder til at behandle vandet.  

Grundvandet varierer, alt efter de geologiske forhold i vandværkets indvindingsområde.

Vandbehandlingen bliver derfor tilpasses de lokale forhold.

I de fleste tilfælde kan tilpasning af beluftningsanlægget og filtermaterialet sikre, at den krævede, høje kvalitet på drikkevandet opnås ved simpel vandbehandling.

Hvad kan filtreres og hvordan?

Iltning – Beluftning

Råvandet indeholder ofte en lang række stoffer, der gør det uegnet som drikkevand.

 

Råvandet indeholder ingen eller kun lidt ilt, så vandværket tilsætter ilt til vandet.

 

Det maksimale iltindhold i råvandet afhænger af temperaturen. Vand kan maksimalt optage 11 mg ilt/liter ved en temperatur på ca. 8 °C.

 

Det er vigtigt, at der er god ventilation, der hvor vandet beluftes, så de frigjorte gasser kan fjernes.

 

Ilten, der tilføres, reagerer med de opløste stoffer i vandet, som omdannes til uopløselige forbindelser, som derefter fjernes i filtreringsanlægget.

 

Tilstedeværelsen af ilt er også helt afgørende for nitrifikation, som er processen, der omdanner ammonium og nitrit til nitrat. Ligeledes er iltindholdet med til at give drikkevandet en frisk smag.

 

Det er nødvendigt, at fjerne luftarter såsom metan og svovlbrinte fra råvandet, inden vandbehandling i filtrene foregår.

 

Metan medfører, at bakterierne på filtermaterialerne vokser. Derfor stoppes filtrene med en slimet bakteriebelægning, som ikke kan skylles væk i en normal returskylning af filtret.

 

Denne proces er iltforbrugende, hvilket kan påvirke både nitrifikation og smag negativt.

 

Aggressiv kulsyre

Kulsyre i kalkfattigt vand kan give aggressivt vand. 

  

Virker som en svag syre, der kan tære beton og installationer. 

  

Løsning 

Behandl med en base eller i nogle tilfælde kraftig beluftning. Kalk, dolomit eller lud er udmærkede basiske produkter 

  

Grænseværdi

Der er ingen grænseværdi, men vandet bør ikke være meget hårdt eller meget blødt 

 

Jern og mangan

Gener i vandet

Begge stoffer kan give vandet farve og afsmag.

 

Farverne svinger fra okker til sort, og smagen er metallisk.

 

Løsning

Indholdet af jern og mangan kan normalt nedbringes ved iltning og efterfølgende filtrering. Efterfiltrering og brug af særlige filtermaterialer kan være nødvendig.

 

Grænseværdi hos bruger

 • Jern 0,2 mg/l.
 • Mangan 0,02 mg/l. Værdien for mangan er for afgang fra vandværk
Ammonium og nitrit

Gener i vandet

Ammonium ses ofte som en bestanddel i grundvandet. Nitrit kan optræde af flere årsager, men ofte på grund af manglende iltning af ammoniumholdigt vand.

 

Løsning

Ammonium omdannes ved en biologisk proces: Først til nitrit og derpå til nitrat. Processen kræver tilstrækkelig med ilt og tilstrækkelig kontakttid i et filtermateriale, der støtter den bioaktive proces.

 

Grænseværdi afgang vandværk

 • Ammonium 0,05 mg/l.
 • Nitrit 0,01 mg/l.
 • Nitrat 50 mg/l.
Pesticider og pesticidrester

Gener i vandet

Pesticider eller rester heraf i vandet er sjældent synlige. De giver afsmag eller lugt. 

 

De bør undgås på grund af mistanke for at være hormonforstyrrende og kræftfremkaldende. 

 

Løsning 

Hvis pesticidforurening stammer fra en boring, kan løsningen være at: 

  

 • – Sænke indvindingshastigheden hvorved indvindingsperioden forlænges, hvis dette er en mulighed.
 •  
 • – Sænke den samlede indvindingsmængde fra boringen og blande med vand fra andre boringer eller vandforsyninger. 
 • – Udskifte eller tætne borerør hvis forurening skyldes indtrængning i de øvre jordlag. 
 • – Tætne foring omkring borerør hvis forureningen skyldes skorstenseffekt. Dette kan eksempelvis gøres ved at udføre en overboring. 
 • – Lukke boringen og indvinde eller købe vandet et andet sted. 

Læs om andre løsninger, som hører under kategorien videregående vandbehandling. (LINK)

 

Grænseværdi

Grænseværdien for enkeltstoffer er 0,1 μg/l.

Koncentrationen af alle pesticider tilsammen må ikke overskride 0,5 μg/l

Arsen

Gener i vandet

Arsen er et naturligt forekommende grundstof, der er giftigt i for høje koncentrationer.

 

Arsen er også et nødvendigt mikronæringsstof.

 

Løsning

Arsen udfældes ofte tilstrækkeligt sammen med jern, men i nogle tilfælde er en speciel filtrering nødvendig.

 

Grænseværdi afgang vandværk

Arsen 5 μg/l

 

Lugt, smag og udseende

Gener i vandet

Vandet skal have en god kvalitet, må ikke lugte ubehageligt, smage dårligt eller være farvet.

 

Løsning

Afhængig af problemets karakter vælges individuelle behandlinger.

 

Grænseværdi

 • Farvetal: Afgang vandværk: 5 mg Pt/l. Forbruger: 15 mg Pt/l.
 • Farvetal er et udtryk for vandets farveintensitet.
 • Smag og udseende bedømmes manuelt.
PFAS – perfluorerede alkylsyrer

PFAS – perfluorerede alkylsyrer – er en af de kategorier af stoffer, der nu også bliver fundet i grund- og drikkevandet.

 

Skærpede kvalitetskrav betyder, at drikkevand fremover ikke må indeholde mere end maksimalt to nanogram per liter for summen af PFAS-stofferne PFOA, PFOS, PFNA og PFHxS. 

 

Løsning 

Hvis pesticidforurening stammer fra en boring, kan løsningen være at: 

  

 • – Sænke indvindingshastigheden hvorved indvindingsperioden forlænges, hvis dette er en mulighed. 
 • – Sænke den samlede indvindingsmængde fra boringen og blande med vand fra andre boringer eller vandforsyninger. 
 • – Udskifte eller tætne borerør hvis forurening skyldes indtrængning i de øvre jordlag. 
 • – Tætne foring omkring borerør hvis forureningen skyldes skorstenseffekt. Dette kan eksempelvis gøres ved at udføre en overboring. 
 • – Lukke boringen og indvinde eller købe vandet et andet sted. 
Udgivet 10. okt. 2019