Gå til indhold

Målerdata til boligforeninger

I den senere tid har vi oplevet, at boligforeninger spørger vandværker om de kan få udleveret målerdata. Formålet er, at boligforeningen vil beregne de enkelte lejeres andel af den samlede spildevandsafgift. Spørgsmålet er derfor, hvornår disse data må udleveres og til hvem? 

Udveksling af målerdata mellem vandforsyninger og spildevandsselskaber

Almindelige personoplysninger

Målerdata anses for almindelige personoplysninger. Det kræver derfor en behandlingshjemmel før boligforeningerne må få disse data. Behandlingshjemmel betyder, at man ikke må bruge persondata, hvis ikke, der en grund, som er godkendt i persondatareglerne. Derudover er der intet lovpligtigt krav om, at målerdata skal udleveres til en boligforening. 

Mange vandværker leverer vand til boligforeninger, og der kan være forskel på, hvilke data boligforeningerne har brug for og har krav på. Ligesom, der i den daglige drift kan der også være forskel på, hvordan betalingen til vandværkerne opkræves. Det kan enten være direkte hos boligforeningen (grundejer) eller ved individuel opkrævning hos lejerne. 

Afregning af vand hos boligforeningen

I de tilfælde, hvor regningen for vandet opkræves hos boligselskabet, får boligselskabet oplyst, hvor meget vand, der er brugt. Regningen betales samlet, og derfor er der ikke et behov for at modtage individuelle målerdata, hvis sådan nogle skulle findes hos vandværket.  

Individuel afregning hos forbrugerne

Der findes to muligheder:  

  • For det første kan der afregnes individuelt efter forbrug med afsæt i bekendtgørelsen herom. I det tilfælde opkræves betaling direkte fra lejeren, og boligforeningen hæfter ikke for regninger. Her har boligforeningen ikke behov for at modtage målerdata, fordi den ingen retlige forpligtelse har i denne relation.  
  • For det andet kan det være boligforeningen, der reelt hæfter for betaling af regninger, men at vandværket, på grund af en driftsmæssig aftale, starter med at opkræve beløbet direkte hos lejer. Her kan boligforeningen have behov for at få oplyst målerdata. 

De praktiske udfordringer

Selvom der ikke er et retsligt behov for at få målerdata, kan de videregives, hvis forbrugerne giver samtykke.  

I forhold til reglerne om persondata skal samtlige lejere give samtykke til, at deres målerdata videregives. Det er et stort arbejde at indhente, opbevare og ajourføre disse oplysninger, og det er derfor værd at overveje, om denne omstændige opgave er pengene værd? 

Vandværker må kun bruge penge på dét, der er nødvendigt for at levere vand til forbrugerne. Det er ikke nødvendigt at aflevere målerdata til boligforeningens interne spildevandsopgørelse, og derfor kan vandværker som udgangspunkt ikke afholde omkostninger til denne aktivitet.  

Hvis boligselskabet vil betale for denne service, opstår spørgsmålet om, hvorvidt vandværket så bliver skattepligtig af indtægten for aktiviteten, og om den kan have afsmittende virkning. 

Desuden må vandværker som udgangspunkt ikke lave andre aktiviteter end dem, der er direkte forbundet med at levere vand. Spørgsmålet her er så også, om aktiviteten kan indeholdes i en uudnyttet kapacitet hos vandværket. 

Hvad må vandværkerne så?

Det korte svar er, vandværkerne kun må udlevere målerdata til boligforeninger, der hæfter økonomisk. Altså dem, der ikke har individuel afregning efter bekendtgørelsen. Her må vandværket kun udlevere, hvad der er nødvendigt for, at regningen kan betales. Altså skal der oplyses en samlet måling og ikke på enhedsniveau.  

Det vil kun være nødvendigt at udlevere målerdata på enhedsniveau, når der normalt afregnes med lejer, men boligselskabet hæfter for ubetalte regninger. 

Vi anbefaler

Vandværkerne har ikke en interesse i, hvordan boligselskaber fordeler regningen for spildevand hos deres lejere. Vi anbefaler derfor, at vandværker ikke indgå i denne aktivitet.  

Det kan ikke udelukkes, at der lovteknisk i fremtiden åbnes for en mulighed, hvor vandværkerne let kan få lov at dele disse målerdata ud fra et ressourcebesparende synspunkt.  

Læs mere om individuel afregning

Udgivet 10. nov. 2023