Gå til indhold

Trin for trin: Etablering af ny boring

Få overblik over de forskellige trin, I skal være opmærksom på, når I vil etablere en ny boring.

Adgang til boringer og ledninger – hent skabelon til forhåndsaftale

1: Afsøg muligt område for etablering af boring

Orienter kommune om plan for ny boring, måske kan kommunen hjælpe med placeringen.

 

Vi anbefaler desuden, at I inddrager en faglig rådgiver omkring mulig placering, evt. dialog med lodsejer og for udarbejdelse af ansøgningsmateriale.

2: Aftal placering af boring og ledningsstrækning med berørte lodsejere

Hvis der ikke kan opnås enighed, er den eneste anden mulighed at bede kommunen om at ekspropriere.

3: Inddrag Kommune om ønsket boring

Kommuner behandler indvindingsansøgninger efter reglerne om VVM (Vurdering af virkning på miljøet).

 

Det vil sige, at der først skal gennemføres en undersøgelse, der slår fast, om en kommende eller fortsat indvinding vil have en negativ virkning på miljøet.

 

Det er derfor altid en god ide at kontakte kommunen, inden I søger om en ny eller fornyet vandindvindingstilladelse.

 

Desuden kan det være at kommunen en ansøgningsskabelon til foreløbig og endelig indvindingstilladelse på deres hjemmeside.

 

Tag en dialog med kommunen om hvad indholdet i ansøgningerne skal være.

 

4: Indhent pris hos brøndborervirksomhed og sikring af valg af brøndborervirksomhed

Vandværket skal sikre sig, at brøndborefirmaet har de rette beviser for at kunne udføre arbejdet.

 

GEUS vedligeholder en liste over brøndborerfirmaer, der har én eller flere ansatte med brøndborernes A-Bevis. Listen bygger på oplysninger fra Byggeriets Uddannelser og fra brøndborerfirmaerne.

 

På dette link kan du hente listen

5: Indgå en forhåndsaftale med lodsejer og udfyld delvist en deklaration inden borearbejdet

Der indgås først en forhåndsaftale med lodsejeren om prøveboring, er villig til at underskrive og få tinglyst en deklaration om vandforsyningsanlæggets permanente etablering.

 

Ejeren gøres før underskrift på forhåndsaftalen bekendt med deklaration og vilkår.

 

I finder skabelon til forhåndsaftale og deklarationstekst på i artiklen Adgang til boringer og ledninger

6: Send ansøgningsmateriale til kommune snarest muligt i processen

Kommune har en sagsbehandlingstid, og kommunens tilladelsen skal i høring hos interesserede parter.

 

Spørg evt. kommunen om skabelon til ansøgning – se punkt 3.

 

Ansøgning om foreløbig indvindingstilladelse og etablering af boring

 

I denne bekendtgørelses § 6 beskrives, hvad ansøgningen skal indeholde.

 

Kommunalbestyrelsen skal godkende borestedet, inden der udstedes tilladelse. Borestedet skal fremgå af tilladelsen.

7: Brøndborer skal sende en anmeldelse til kommunen om før et borearbejde påbegyndes

Når kommunens tilladelse er modtaget, sender brøndborer en anmeldelse med oplysninger om boring, placering, formål og indretning mv.

 

Anmeldelse sendes til kommunen 10 arbejdsdage.

 

Hvis den udførte boring er tilfredsstillende (Ydelse, vandkvalitet mv.)

Bemærk: Når der udtages en vandprøve, straks efter at en boring er etableret, så kan vandanalyse vise en forringet kvalitet. Det er en god ide at udtage en ny prøve, når boringen har haft tid til at sætte sig.

 

Tag en dialog med brøndborer og kommunen om dette.

8: Ansøgning om endelig tilladelse ved kommunen

Kommune har en sagsbehandlingstid og kommunens tilladelsen skal i høring hos interesserede parter.

 

Spørg evt. kommunen om skabelon til ansøgning – se punkt 3.

 

Ansøgning om endelig indvindingstilladelse

Indholdet i denne ansøgning kan ses i bekendtgørelse Bekendtgørelse om vandindvinding og vandforsyning BEK nr. 470 af 26/04/2019 

 

I § 14 beskrives hvad ansøgning skal indeholde.

 

9: Endelig aftale med lodsejer og udfyld deklaration

Tinglys deklaration om adgang til boring.

10: Brøndborers indberetningspligt

Brøndborer bør kende til sin indberetningspligter og sørge for at disse overholdes. Det er dog en god ide at vandværket sikrer sig at brøndborer er helt bekendt med brøndborers pligter.

 

  • Brøndborer har pligt til at indberette oplysninger om boringen til GEUS inden 3 måneder efter udførelsen.
  • Den, der forestår udførelsen af en boring efter vand, skal til kommunalbestyrelsen og til GEUS indsende kopi af resultaterne af de fysiske, kemiske og mikrobiologiske undersøgelser af vandet, som er foretaget i forbindelse med etableringen af boringen.

 

  • Den, der forestår geofysiske undersøgelser i forbindelse med etablering af en boring, skal indberette disse digitalt til GERDA-databasen ved GEUS.

 

Udgivet 04. mar. 2022