Gå til indhold

Regulativ: Præcisering af kendelse fra Miljø- og Fødevareklagenævnet

Se branchevejledningen – regulativet

I kølvandet på mange henvendelser vi har fået efter udsending af information om kendelsen fra Miljø- og Fødevareklagenævnet (22. februar 24) om branchevejledningen (regulativ) præciserer vi her, at kendelsen ikke ændrer på følgende:

  • Vandværkerne kan fortsat lukke for vandet, efter at have sendt lukkevarsel, hvis en forbruger ikke betaler sit drifts- eller anlægsbidrag, jf. 14.1.1 og 14.1.2.
  • Vandværkerne kan fortsat lukke for vandet, hvis der er en ”konstateret og aktuel” fare for forurening, jf. 8.1.9 i regulativet. Det er op til vandværket at vurdere, om dette er tilfældet.
  • Det er fortsat kommunen (beredskabet), der skal betale, hvis de beslutter, at brandhaner skal nedlægges, herunder hvis vandværket gør dem opmærksom på, at bestemte brandhaner indebærer en fare for forurening.
    Bemærk, at kommunen efter omstændighederne er forpligtet til at reagere på en henvendelse fra vandværket om en defekt eller overflødig brandhane, hvis den udgør en fare for forsyningssikkerheden, jf. 7.1 i regulativet.  
  • Det er vandværket, der bestemmer, hvor målerbrønden skal placeres, jf. pkt. 9.3 i regulativet.
  • En afregningsmåler må gerne fortsat placeres i målerbrønd, hvis vandværket vurderer, at det er nødvendigt af hensyn til installation, aflæsning eller vedligeholdelse af måleren., jf. pkt. 9.3 i regulativet.

Kommuner skal føre tilsyn med installationer
Kendelsen indebærer, at tilsynet med installationer kun kan foretages af kommunerne. Derfor opfordres vandråd og vandværker til at etablere en dialog med kommunerne om, hvordan de i fremtiden agter at udføre et sådant tilsyn. Danske Vandværker vil kontakte Kommunernes Landsforening for at gøre opmærksom på, at tilsynsopgaven nu entydigt ligger hos kommunerne.

Opdatering af branchevejledning (regulativ) på vej
Sammen med DANVA vil vi i den kommende tid justere branchevejledningen, så den bliver i overensstemmelse med nævnets kendelse.

Udgivet 01. mar. 2024