Gå til indhold

FremDigiVand

Udviklingsprojekt om fremtidens digitale, energi- og klimavenlige vandforsyning.

Danske Vandværker har sammen med Krüger og en mindre forsyning fået bevilliget tilskud fra Miljøministeriets Miljøudviklings- og demonstrationsprogram (MUDP) til et projekt med fokus på, hvordan (mindre) forbrugerejede vandværker kan etablere en fremtidssikret vandforsyning, der sikrer både rent drikkevand, energi- og omkostningseffektivitet, mulighed for videregående vandbehandling samt udstrakt brug af digitalisering.

Projektet har en samlet værdi af godt 35 mio. kr., hvoraf vores bidrag udgør knap 200.000 kr.

En stor andel af de mindre forbrugerejede vandværker i Danmark er renoveringsmodne og har desuden behov for opgradering i form af for eksempel nye indvindingsboringer og/eller videregående vandbehandling til blødgøring eller forureningsfjernelse. Det er svære beslutninger, som både kræver teknisk indsigt og et stærkt økonomisk fundament.

”Vi ved, at der bliver flere krav til fremtidens vandforsyning i forhold til at sikre rent drikkevand til forbrugerne og leve op til for eksempel energi- og klimakrav. Samtidig oplever vi, at en del forbrugerejede vandværker har behov for renovering og gerne vil etablere nye moderne vandværker, som samtidig bevares på private hænder. Derfor er det et rigtig godt projekt, som kan være med til at vise vejen til indretningen og organiseringen af fremtidens digitale, energi- og klimavenlige vandværk”, udtaler direktør Susan Münster.

Hun understreger, at fremtidens drikkevandsforsyning både kræver viden om den nyeste teknologi (”state of the art”) og en stærk bestyrelse, ledelse og medarbejdere med den nyeste faglige viden.

”Samarbejde og sammenlægning af mindre forbrugerejede vandværker kan være med til at give de mindre vandforsyninger nyt liv og gøre dem i stand til at tage udfordringen op og sikre den fremtidige vandforsyning med lokal forankring. Derfor håber vi, at projektet kan være med til at demonstrere, hvordan nye teknologiske løsninger og den rigtige organisering kan fremtidssikre de forbrugerejede vandværker i Danmark”, afslutter Susan Münster.

Derfor er det nye ”model-vandværk” også udstyret med nye teknologier i form af eget grønt energianlæg, blødgøringsteknologi med lavt miljøaftryk, et højt niveau af digitalisering samt udstyr til øget vandgenbrug i interne processer.

Projektets arbejdspakker

Arbejdspakke 1: Forprojekt

Forprojekt:

 

Kravspec til “Det moderne lille vandværk” herunder dimensioneringskriterier, lokalplan, byggetilladelse, tilladelse til nyt vandværk, tilladelse til videregående vandbehandling (blødgøring).

 

Er delvist gennemført.

Arbejdspakke 2: Demo-vandværk

Etablering af demo-anlæg i fuld skala.

 

Afventer afslutning af arbejdspakke 1

 

Se mere her

 

Arbejdspakke 3: Idriftsættelse af vandværk

Drift og monitering af demo vandværk.

 

Afventer arbejdspakke 2.

Arbejdspakke 4: Digitalisering

Digitalisering: I 2020 blev der afhold en indledende workshops om data til beslutningsstøtte med Borup Vandværk og Teknisk Forum.

 

I foråret 2024 er der igangsat et pilotprojekt om data til beslutningsstøtte, hvor Borup og Aars vandværk deltager.

 

Pilotprojektet pågår, og skal arbejde hvordan data kan understøtte bedre beslutninger.

Arbejdspakke 5: Organisering og forretning

Interview, analyse, udarbejdelse af rapport og vejledning til forbrugerejede vandforsyninger med eksempler, råd og anbefalinger til arbejdet med udvikling af en bæredygtig, fremtidssikret og lokalt baseret vandforsyning.

 

Inputs er indarbejde i guide om samarbejder og sammenlægning.

Arbejdspakke 6: Verdensmål og impact

Verdensmål og impact: Der er udarbejdet et katalog med forslag til mulige grønne indsatser

 

Pjecen: Det bæredygtige vandværk – en guide til det strategiske arbejde med FN’s verdensmål på vandværket.

 

Læs mere her.

Arbejdspakke 7: Formidling og projektledelse

Løbende projektledelse.

Fakta om projektet

I projektet etableres et moderne, fremtidssikret, forbrugerejet vandværk for de tre landsbyer Borup, Slimminge og Dalby. Undervejs i projektet er de tre vandværker sammenlagt under navnet Borup vandværk og har en kapacitet på 500.000 kubikmeter om året.

Vandværket bygges på landbrugsjord og danner et lokalt vand- og energicenter beliggende mellem de tre landsbyer.

Anlægget erstatter tre eksisterende og nedslidte vandværker, der nedrives senere, mens det eksisterende distributionssystem består og modtager vand fra det nye vandværk. Vandværket baseres på nyeste teknologier til vandbehandling, styring og overvågning, og det får et design og materialevalg baseret på krav til produktion af levnedsmidler.

Derudover etableres videregående vandbehandling (blødgøring) ved brug af ny teknologi, der tillader, at skyllevandet kan ledes til en nærliggende recipient. Anlægget fremtidssikres også til fjernelse af pesticider mv., selvom der ikke er aktuelle forureningsproblemer i de eksisterende boringer.

For at sikre størst mulig CO2-neutralitet designes og styres vandværket, så det bruger mest mulig strøm fra et tilknyttet solcelleanlæg til vandproduktion, magasinering og distribution.

Endelig bliver der lagt stor vægt på digitalisering i forhold til at fremtidssikre it-sikkerhed, overvågning, dokumentation, drift og vedligehold.