Gå til indhold

Vedtægter Region Syd

§ 1. Navn

Foreningens navn er Danske Vandværker, Region Syd. Regionens hjemsted er formandens adresse. Foreningen er stiftet den 30. januar 1944.

Region Syd er stiftet den 11. august 1951, og er en selvstændig region i Danske Vandværker.

§ 2. Formål

Stk.1. Regionen har til formål at styrke den decentrale vandforsyning og koordinere arbejdet i generelle spørgsmål på vandforsyningsområdet samt repræsentere medlemmerne over for overordnede myndigheder.

Stk.2. Regionens hovedopgave er ren politisk, hvor hovedformålet er repræsentation i de offentlige myndigheders råd og udvalg på regionalt og lokalt niveau samt opretholdelse af kontakten til medlemmerne i regionen ligesom Vandrådet i de enkelte kommuner løbende skal informeres.

Stk.3. Herudover skal regionen medvirke til afholdelse af diverse kurser, virksomhedsbesøg m.v., såvel regionalt som kommunalt.

§ 3. Virke

Regionen virker for sit formål ved:

 1. At samarbejde med alle myndigheder, institutioner og foreninger i spørgsmål af interesse i vandforsyningsspørgsmål
 2. At formidle samarbejde mellem vandværkerne i regionen
 3. At afholde kurser og oplysningsvirksomhed for uddannelse og videreuddannelse af personale og bestyrelsesmedlemmer
 4. At deltage i relevante udvalg, kommissioner og lignende til fremme af vandforsyningsspørgsmål.

§ 4. Medlemmer

Stk. 1. Som medlemmer i regionen kan optages alle almene vandværker i kommunerne Varde, Billund, Vejen, Esbjerg, Fanø, Vejle, Fredericia, Kolding, Haderslev, Tønder, Aabenraa og Sønderborg.

Stk. 2. Evt. ændringer af regionsgrænserne besluttes af Danske Vandværker.

Stk. 3. Udmeldelse skal ske i henhold til Danske Vandværkers vedtægter.

§ 5. Kontingenter

Stk. 1. medlemskontingent fastsættes i et takstblad, der årligt fastsættes af Danske Vandværkers Repræsentantskab.

§ 6. Generalforsamling

Stk.1. Generalforsamlingen er regionens højeste myndighed. Mødeberettiget er alle medlemmer i regionen. Hvert medlem har 2 stemmer.

Stk.2. Foreningens passive medlemmer i regionen har møderet og taleret til møder og forsamlinger på lige fod med regionens vandværker, men har ingen stemmeret og er ikke valgbare til foreningens bestyrelser, repræsentantskab m.v.

Stk.3. Ordinær generalforsamling skal afholdes hvert år i andet kvartal.

Stk.4. Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:

 • Valg af dirigent
 • Bestyrelsens beretning
 • Indkomne forslag
 • Regionens reviderede regnskab fremlægges til godkendelse
 • Godkendelse af regionens budgetoplæg
 • Valg af medlemmer til bestyrelsen
 • Valg af 3 suppleanter til bestyrelsen
 • Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant
 • Evt.

Stk.5. Indkaldelse til generalforsamling, såvel ordinær som ekstraordinær, sker med mindst en måneds varsel og medangivelse af dagsorden. Indkaldelsen bringes i foreningens magasin Vandposten og/eller pr. brevpost eller mail.

Stk.6. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest den 15. marts. Forslag, der ikke er påført dagsordenen kan ikke behandles på generalforsamlingen.

Stk.7. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Stk.8. Afgørelser træffes ved simpelt stemmeflertal. Skriftlig afstemning finder sted når dirigenten eller et medlem kræver det. Blanke og/eller ugyldige stemmer medtages, som – ikke afgivet.

Stk.9. Ved vedtægtsændringer kræves 2/3 af de afgivne stemmer. Endvidere kræver vedtægtsændringer, at mindst 10 % af medlemmerne er fremmødt. Er kun den første, men ikke den anden betingelse opfyldt, indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, hvor almindelig stemmeflerhed gælder. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling kan i øvrigt ske, når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når mindst 25 % af medlemmerne skriftligt anmoder om det. Ekstraordinær generalforsamling afholdes inden 2 måneder i sidstnævnte tilfælde.

Stk.10. Ved personvalg skal afstemningen være skriftlig, blot et medlem ønsker det.

Stk. 11. Medlemmer, der ønsker at opstille til bestyrelsesposter m.m. skal i tilfælde af forfald afgive skriftligt tilsagn om opstilling.

Stk.12. Over det på generalforsamlingen foretagne udfærdiges referat, der underskrives af dirigenten.

Stk. 13. Regionen kan ikke opløses, før al gæld er afviklet. Opløsning kan kun ske, hvis ¾ af samtlige stemmeberettigede stemmer herfor. Hvis dette ikke er muligt, indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, hvor almindelig stemmeflerhed gælder.

Stk. 14.  Evt. overskud skal overgives til formål der tilgodeser de interesser som foreningen har stået for.

§ 7. Regionsbestyrelsen

Stk.1. Regionsbestyrelsen består af 5 bestyrelsesmedlemmer valgt blandt bestyrelserne i den enkelte regions forbrugerejede og forbrugerstyrede vandværker blandt vandværkernes bestyrelsesmedlemmer samt ansatte, der opstilles af vandværksbestyrelsen i det vandværk, hvor personen er ansat.
Bestyrelsesmedlemmerne vælges for 2 år ad gangen, idet der hvert år skiftevis afgår henholdsvis 2 og 3 medlemmer. Genvalg kan finde sted.

Stk.2. Der skal mindst vælges ét medlem fra hvert af følgende 3 kommuneområder:

 • Varde, Billund, Vejen, Esbjerg, Fanø
 • Vejle, Fredericia, Kolding
 • Haderslev, Tønder, Aabenraa, Sønderborg.

Stk.3. Regionsbestyrelsens medlemmer indgår i Danske Vandværkers Repræsentantskab, som er Danske Vandværkers højeste myndighed.
Stk.3. Suppleanter vælges for 1 år ad gangen, ligeledes én fra hvert kommuneområde. Genvalg kan finde sted.

Stk.4. Der vælges 2 revisorer for 2 år af gangen, idet der hvert år afgår én revisor. Genvalg kan finde sted. Der vælges hvert år én suppleant for ét år af gangen.

Stk.5. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand og næstformand, kasserer og sekretær. Formand og næstformand indgår i Danske Vandværkers Landsbestyrelse. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 bestyrelsesmedlemmer er til stede. I tilfælde af stemmelighed i bestyrelsen er formandens stemme afgørende.

Stk.6. Bestyrelsen varetager det daglige foreningsvirke og fastsætter selv sin forretningsorden.

Stk.7. Regionen tegnes af formanden i forbindelse med ét bestyrelsesmedlem. Prokura til løbende driftsudgifter kan meddeles til et bestyrelsesmedlem. Optagelse af lån kan kun ske efter godkendelse af generalforsamlingen og med hele bestyrelsens underskrift.

Stk.8. Der skal fra hvert bestyrelsesmøde føres beslutningsreferat over det på mødet vedtagne. Referatet underskrives af mødedeltagerne.

§ 8. Vandråd

Stk.1 I hver kommune, med flere almene vandforsyninger, etableres et Vandråd.

Stk.2. Vandrådet fastsætter selv sin organisation og forretningsorden.

Stk.3. Vandrådet vælger en bestyrelse som konstituerer sig selv med formand, næstformand m.m.

Stk.4. Repræsentanter fra hvert Vandråd i regionens kommuner indkaldes minimum1 gang årligt til møde med regionsbestyrelsen.

Stk.5. Vandrådets opgave er at varetage vandværkernes fælles interesser i forhold til kommune og region, samt varetage de foreningsmæssige opgaver og interesser.

§ 9. Regnskab og budget

Stk. 1. Regionens regnskabsår er kalenderåret.

Stk. 2. Regnskabet revideres af de på generalforsamlingen valgte revisorer.

Stk. 3. Regionen kan herudover antage en godkendt revisor.

Stk. 4. Regnskabet underskrives af revisorerne og bestyrelsen.

Stk. 5. Henset til generalforsamlingens behandling af regionens budgetforslag for det kommende år, udmelder Danske Vandværker i 1. kvartal af indeværende år et tilskudsbeløb til regionens drift.

§ 10. Ikrafttræden

Nærværende vedtægter er forelagt til vedtagelse på den ordinære generalforsamling den 16. september 2020.

Ikrafttrædelse sker ved vedtagelsen.