Gå til indhold

Vedtægter Region Midt

§ 1. Navn

Foreningens navn er Danske Vandværker, Region Midt.

Regionens hjemsted er formandens adresse.

Foreningen er stiftet den 11. januar 1944. Region Midt er stiftet den 11. august
1951, og er en selvstændig region under Danske Vandværker.

§ 2. Formål

Regionens formål er:

 1. At varetage fælles interesser for alle almene vandværker i regionen.
 2. At optræde over for myndigheder og firmaer i sager, hvor en fælles optræden menes at være hensigtsmæssig.
 3. At virke for udveksling af erfaringer med vandværkers drift, økonomi,
  administration, primært ved henvisning til gældende vejledninger og offentlige tilgængelige procedurer.
 4. At medvirke til oprettelse af vandråd/samarbejdsudvalg i de enkelte kommuner samt sørge for indkaldelse af 2 repræsentanter for de enkelte
  vandråd/samarbejdsudvalg til orientering om aktuelle emner.
 5. At styrke og koordinere arbejdet i generelle spørgsmål på
  vandforsyningsområdet samt repræsentere medlemmerne over for overordnede myndigheder.
 6. At medvirke til afholdelse af kurser, virksomhedsbesøg mv., i regionen.

§ 3. Virke

Regionen virker for sit formål ved:

 1. At samarbejde med alle myndigheder, institutioner og foreninger i spørgsmål af interesse i vandforsyningsspørgsmål.
 2. At formidle samarbejde mellem vandværkerne i regionen, hvilket primært sker via vandråd/samarbejdsudvalg i den enkelte kommune.
 3. At formidle afholdelse af kurser og oplysningsvirksomhed i samarbejd med
  foreningens kursusforvaltning, samt virke som kursusledere under kurser for
  bestyrelsesmedlemmer og ansatte.
 4. At deltage i relevante udvalg, kommissioner og lignende til fremme af
  vandforsyningsspørgsmål.
 5. At arrangere tema-møder, fyraftensmøder og fabriksbesøg.

§ 4. Medlemmer

Som medlemmer i regionen kan optages alle almene vandværker i Kommunerne:

 • Randers
 • Norddjurs
 • Syddjurs
 • Århus
 • Favrskov
 • Skanderborg
 • Horsens
 • Hedensted
 • Silkeborg
 • Ikast-Brande
 • Herning
 • Ringkøbing-Skjern
 • Holstebro
 • Viborg
 • Odder
 • Samsø

Regionsgrænserne besluttes af Danske Vandværker.

Udmeldelse skal ske skriftligt med mindst 1 måneders varsel til den 31. december.
Medlemskabet kan bringes til ophør, hvis kontingentet ikke betales inden for en 3 måneders frist. Genindmeldelse kan først ske, når restancen er betalt.

§ 5. Kontingenter

Medlemskontingentet fastsættes af Danske Vandværkers Repræsentantskab.

§ 6. Generalforsamling

Stk. 1. Generalforsamlingen er regionens højeste myndighed. Mødeberettiget er alle bestyrelsesmedlemmer og ansatte i de enkelte vandværker som er medlemmer efter § 4. Hvert fremmødt medlemsvandværk har 1 stemme.

Stk. 2. Passive medlemmer i Danske Vandværker, med adresse i Region Midt, har
møderet og taleret til møder og forsamlinger i regionen på lige fod med regionens vandværker, men har ingen stemmeret og er ikke valgbare til foreningens bestyrelse.

Stk. 3. Ordinær generalforsamling skal afholdes hvert år i andet kvartal.

Stk. 4. Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde
følgende punkter:

 • Valg af stemmetæller.
 • Valg af dirigent.
 • Bestyrelsens beretning.
 • Indkomne forslag.
 • Regionens årsregnskab forelægges til godkendelse,
 • Regionens budgetoplæg forelægges til godkendelse.
 • Valg af bestyrelse.
 • Valg af suppleanter.
 • Valg af revisor og suppleant.
 • Evt.

Stk. 5. Indkaldelse til generalforsamling, såvel ordinær som ekstraordinær, sker
med mindst en måneds varsel ved meddelelse i Danske Vandværkers blad
“Vandposten” eller særskilt indkaldelse til hvert enkelt medlemsvandværk og med
angivelse af dagsorden.

Stk. 6. Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være bestyrelsen i hænde senest den 1. marts.

Stk. 7. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Stk. 8. Afgørelser træffes ved simpelt stemmeflertal. Skriftlig afstemning finder
sted, når dirigenten eller et medlem kræver det. Blanke og/eller ugyldige
stemmesedler medtages som – ikke afgivet.

Stk. 9. Ved vedtægtsændringer kræves at 2/3 af de fremmødte stemmer for.
Endvidere kræver vedtægtsændringer, at mindst 10 % af medlemmerne er
fremmødt. Er kun den første, men ikke den anden betingelse opfyldt, indkaldes til
ekstraordinær generalforsamling, hvor simpelt stemmeflertal gælder. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling kan i øvrigt ske, når bestyrelsen finder det
nødvendigt, eller mindst 10 % af medlemmerne skriftligt anmoder om det.
Ekstraordinær generalforsamling afholdes inden 2 måneder i sidst nævnte tilfælde.

Stk. 10. Ved personvalg skal afstemningen være skriftlig, blot et medlem ønsker
det.

Stk. 11. Over det på generalforsamlingen foretagne udfærdiges et referat, der
underskrives af dirigenten. Referat vil kunne læses på Danske Vandværkers
hjemmeside.

Stk. 12. Regionen kan ikke opløses, før al gæld er afviklet. Opløsningen kan kun
ske, hvis ¾ af samtlige stemmeberettigede stemmer herfor. Hvis dette ikke er
muligt, indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, hvor almindelig
stemmeflerhed gælder.

§ 7. Regionsbestyrelsen

Stk. 1. Regionsbestyrelsen består af 5 bestyrelsesmedlemmer, der alle indgår i
Danske Vandværkers højeste myndighed Repræsentantskabet.
Regionsbestyrelsen vælges blandt regionens medlemsvandværkers bestyrelser og
medlemsvandværkernes ansatte opstillet af bestyrelsen i det vandværk, hvor
pågældende person er ansat.
Regionsbestyrelsesmedlemmerne vælges for 2 år ad gangen, idet der hvert år
skiftevis afgår henholdsvis 2 og 3 medlemmer. Genvalg kan finde sted.

Stk. 2. Der skal tilstræbes en passende geografisk fordeling. Intet
medlemsvandværk kan være repræsenteret med mere end 1 medlem i
regionsbestyrelsen.
Et bestyrelsesmedlem må udtræde af regionsbestyrelsen i følgende situationer:

 • Hvis det vandværk, som medlemmet repræsenterer, ophører med at være medlem af Danske Vandværker.
 • Hvis medlemmet udtræder af bestyrelsen for det vandværk medlemmet repræsenterer.
 • Hvis ansættelsen ophører i det vandværk, som medlemmet repræsenterer.

Stk. 3. Der vælges hvert år 2 bestyrelsessuppleanter, som ved afgang fra bestyrelsen tiltræder efter anciennitet eller ved gennemført afstemning efter opnået stemmetal.
Af 2 kritiske revisorer vælges 1 for 2 år ad gangen, idet der hvert år afgår 1 revisor.
Endvidere vælges hvert år 1 revisorsuppleant. Genvalg kan finde sted.

Stk. 4. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer og
sekretær. Formand og næstformand indgår i Danske Vandværkers Landsbestyrelse.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 bestyrelsesmedlemmer er til stede. I tilfælde af stemmelighed i bestyrelsen er formandens stemme afgørende.

Stk. 5. Bestyrelsen varetager det daglige foreningsvirke.

Stk. 6. Der skal fra hvert bestyrelsesmøde føres beslutningsprotokol over det på
mødet vedtagne. Protokollen underskrives af mødedeltagerne.

Stk. 7. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

Stk. 8. Regionen tegnes af formanden i forening med et bestyrelsesmedlem. Prokura til løbende driftsudgifter kan meddeles til et bestyrelsesmedlem.

§ 8. Regnskab og budget

Stk. 1. Regionens regnskabsår er kalenderåret. Årsregnskabet revideres af de på generalforsamlingen valgte kritiske revisorer. Bestyrelsen kan herudover antage en
godkendt revisor. Regnskabet underskrives af revisorerne og bestyrelsen.

Stk. 2. Repræsentantskabet i Danske Vandværker udmelder regionens
tilskudsbeløb, hvorefter regionsbestyrelsen udarbejder budgetforslag for det
kommende år, som forelægges til generalforsamlingens godkendelse.

§ 9. Ikrafttræden

Nærværende vedtægter er forelagt og vedtaget med 2/3 flertal på den ordinære
generalforsamling den 24. september 2020. Genfremsat for endeligt vedtagelse på den efterfølgende ordinære generalforsamling den 23. september 2021.

Afløser tidligere vedtægter og træder i kraft, når underskrevet.