Gå til indhold

Ny VAP-rapport gemmer (heldigvis) ikke på overraskelser

Miljøstyrelsen vurderer, at de nyeste VAP-data ikke giver anledning til at ændre i de aktuelle danske godkendelser af pesticider.

Desuden viser ny forskningsrapport om DMS og 1,2,4-triazol, at 1,2,4-triazol ikke udgør en trussel for vandindvinding fra dybereliggende grundvandsmagasiner under bebyggede områder, mens anvendelse af svampemidler har været en betydelig kilde til grundvandsforurening med DMS i byområder. Danske Vandværker vurderer dog fortsat, at 1,2,4-triazol kan udgøre en væsentlig risiko i de områder, hvor man udvinder fra højereliggende grundvandsmagasiner.

Den nye VAP-rapport viser, at der på testmarkerne ikke er målt pesticider og nedbrydningsprodukter i grundvandet, der overskrider grænseværdierne i en grad, der giver anledning til at ændre godkendelserne.  

”Det er betryggende, at den nye rapport ikke gemmer på ubehagelige overraskelser. Vi ser, at miljøfarlige stoffer i stigende grad skaber problemer for drikkevandet, og vandselskaberne kæmper for at holde rester af tilladte og forbudte pesticider ude og sikre danskerne rent drikkevand i hanerne. Testmarkerne i VAP-programmet er med til at sikre, at pesticider forsvarligt kan anvendes, og det er derfor positivt, at der på finansloven blev sat midler af til at styrke overvågningen af godkendte miljøfremmede stoffer”, siger Susan Münster, direktør i Danske Vandværker.    

VAP-markerne er et unikt dansk testsystem, hvor pesticider afprøves under virkelige forhold, og apparater i et par meters dybde måler, om pesticider siver ned til grundvandet.  

Med testmarkerne får vi viden om, hvordan pesticider opfører sig i miljøet. Det øger vidensgrundlaget, så vi løbende kan forbedre regulerings- og godkendelsessystemet. Det er dog forsat væsentligt, at man løbende vurderer, om de eksisterende VAP-marker er tilstrækkeligt repræsentative i forhold geologiske variationer og dermed også sårbarhed.

Vigtigt med fokus på øvrige kilder til forurening

I dag er der desuden udkommet en ny forskningsrapport, der undersøger, om biocider eller pesticider er kilder til grundvandsforurening med DMS og 1,2,4-triazol. De to nedbrydningsprodukter fra svampemidler forekommer relativt hyppigt i dansk grundvand.  

1,2,4-triazol nedsiver til det øverste grundvand, men rapporten vurderer ikke, at stoffet udgør en trussel for vandindvinding fra dybtliggende grundvandsmagasiner under bebyggede områder, da koncentrationen falder med dybden. 
 
“Den nye rapports resultater er et eksempel på, at det er enormt vigtigt, at man forsøger at finde frem til kilder til forurening. Det betyder, at vi ikke kun fokuserer på landbruget, men også på de øvrige potentielle kilder, der kan påvirke grundvandet”, siger Susan Münster.  

Anvendelse af svampemidler i byområder er en betydelig kilde til grundvandsforurening med nedbrydningsproduktet DMS. Rapporten viser desuden, at aktivstoffet cyazofamid kan føre til dannelse af DMS. På baggrund af resultaterne for DMS og DMSA tilbagekaldte Miljøstyrelsen tidligere på året godkendelser af produkterne med cyazofamid. 

Modelberegninger viser endvidere, at forekomst af DMS i grundvand i landbrugsområder ikke alene skyldes anvendelse af plantebeskyttelsesmidler, men også har bidrag fra nærtliggende småbyer. 

Læs Miljøstyrelsens rapport

Læs hele rapporten der undersøger, om biocid eller pesticid er kilde til grundvandsforurening med DMS og 1,2,4-triazol.

Om VAP-rapporten

VAP-rapportens resultater dækker perioden juli 2020 til juni 2022 og undersøger fire pesticider og 35 nedbrydningsprodukter.  

Rapporten viser, at kravværdien på 0,1 mikrogram pr. liter i perioden fra 2020 til 2022 er overskredet for fire af de undersøgte stoffer: DMS, DMSA, 1,2,4-triazol og CyPM.  

I en pressemeddelelse skriver Miljøstyrelsen: 

”Ifølge Miljøstyrelsen kan nedbrydningsproduktet 1,2,4-triazol stamme fra forskellige azol-svampemidler anvendt både til sprøjtning af afgrøder, og som bejdsning af såsæd. Fundene af 1,2,4-triazol afhænger ikke direkte af anvendelsen af azoler på markerne i forbindelse med de udførte test i VAP, men derimod ser udvaskningen ud til at være afhængig af mængden, intensiteten og varigheden af den årlige nedbør. Fundene af 1,2,4-triazol stammer formentlig til dels fra tidligere tiders anvendelse af svampemidlerne og ikke kun fra de seneste udsprøjtninger i forbindelse med test i VAP. Resultaterne af TRIAFUNG vil fremgå af særskilt nyhed på mst.dk”. 

Den seneste ekstraordinære rapport i januar i år påviste, at svampemidlet cyazofamid var kilde til DMS og DMSA. Fundene førte til, at Miljøstyrelsen tilbagekaldte godkendelsen af produkterne med cyazofamid. 

Propyzamid er desuden fundet over kravværdien inden periodens start, men overvågningen af stoffet i den seneste moniteringsperiode viser, at der ikke er sket yderligere overskridelser.  

”Det er Miljøstyrelsens faglige vurdering, at VAP-data på det foreliggende grundlag ikke giver anledning til at ændre reguleringen af midler med propyzamid” skriver Miljøstyrelsen i en pressemeddelelse.   

Udgivet 28. aug. 2023