Gå til indhold

Partnerskabet for Bæredygtig Vandforsyning (Workshop)

Grundvandsdannelse og strømningsveje i vandløbsnære arealer 

Mange af de udfordringer, der præger myndigheders planlægning på miljøområdet, har at gøre med, hvordan vi bruger jorden. Jordressourcen og dens anvendelse er en afgørende faktor for blandt andet fødevareproduktion, tilgængelighed af vandressourcer, råstofudvinding, beskyttelse af biodiversitet, klimatilpasning og carbon capture etc. Det stiller store krav til arealernes multifunktionelle drift herunder udpegning af arealanvendelser på de bedst egnede tilgængelige arealer.

Et initiativ under Partnerskabet for Bæredygtigt Vandindvinding i samarbejde med GEUS zoomer ind på de vandløbsnære arealer, for at blive klogere på vandets strømningsvej herunder grundvandsdannelse. Projektet skal hjælpe med til at forudsige, hvordan vi bedst kan forstå og dermed anvende disse arealer. F.eks. i prioriteringen af hvilke arealer, der kan udtages som et virkemiddel til at minimere transport af uønskede stoffer fra markfladen til vandløb og de grundvandsmagasiner, hvorfra vi henter vores drikkevand.

Hydraulisk er disse områder kendetegnende ved at være meget dynamiske. Og med klimaforandringerne, der giver et helt anderledes nedbørsmønster, må man forvente at den hydrauliske dynamik på disse arealer øges. Indenfor projektets to feltstudier undersøges vandforsyningsboringer, der ligger i hhv. en ådal og i et større vådområde, for at kunne vurdere i hvilket omfang ådalen, vådområdet og omgivelserne, faktisk bidrager med grundvandsdannelse og dermed ”nyt” grundvand til kildepladsen. Denne viden er nyttig, når der skal tages beslutninger om implementering af konkrete indsatser til grundvandsbeskyttelse. I dag tages beslutninger om konkrete indsatser for kildepladser som oftest med baggrund i modelberegnede indvindingsoplande, der kan være forbundet med stor usikkerhed.

Projektdeltagerne ønsker med denne workshop at høre om andre beslægtede projekter og at vi på workshoppen får lejlighed til at dele vores viden og tanker omkring emnet.

Program

10.00-10.15 Velkomst og kort præsentation af partnerskabet og projektets formål
Region Sjælland

10.15-10.35 Præsentation af GEUS` feltarbejde og foreløbige resultater
Sachin/Bertel

10.35-10.55 GEUS` præsentation af projekt ved Løvenborg Gods
Tanja Denager, GEUS

10.55-12.00 Spørgsmål og drøftelse i plenum

FROKOST 12.00-12.30

12.30 – 12.50 Projekt på Fyn (GEUS, Region Syddanmark, Vand Center Syd)
Torben Sonnenborg, Troels Bjerre

12.50 – 13.10 Rambøll Modeltjek, Annette Rosenbom /Paul Thorn

13.10 – 13.30 Miljøstyrelsens kortlægning – grundvandsdannelse og zoner omkring vandløb, MST, NN

13.30 – 13.50 Helhedsløsning for arealplanlægning i Region Sjælland, RUC v. Anders Aagaard

13.50 – 14.50 Synergi og erfaringsudveksling

14.50 – 15.00 Opsamling og afrunding

Der serveres frokost sandwich (angiv særlige behov), vand, kaffe/te, kage

Udgivet 22. feb. 2024