Gå til indhold

Jordforurening

Find ud af, om der er jordforurening på din matrikel. Du kan hente en jordforureningsattest.

Jordforureninger truer flere steder rundt vores grundvand og vandværkerne de steder, hvor indsatsen ikke er tilstrækkelig.

Jordforureninger betragtes som punktkilder og findes i mindre afgrænsede områder, hvor kemikalier og lignende har være opbevaret og håndteret. Det er for eksempel gamle giftrum, deponi eller påfyldningssteder for marksprøjter og vaskepladser.

Alt efter vidensniveau kortlægges de forurenede arealer i to kategorier:

  • Vidensniveau 1 (blå): Hvis der er kendskab til aktiviteter, der kan have forårsaget forurening på arealet.
  • Vidensniveau 2 (rød): Hvis der er dokumentation for jordforurening på arealet.

Du kan hente en jordforureningsattest

De forurenede arealer inddeles i to kategorier:

Blå: Kendskab til aktiviteter, der kan have forårsaget forurening

Rød: Dokumentation for at arealet er forurenet.

Loven om jordforurening kræver, at miljømyndigheden mindst en gang om året indberetter oplysninger om de kortlagte forureninger (V1 og V2) til en offentlig database.

På matrikelniveau kan du hente en jordforureningsattest som bl.a. beskriver forureningsstatus, forureningskomponenter, brancheliste (nuværende og tidligere erhverv på lokaliteten).

Hent matrikelnummerI GeoAtlas Live, kan du få oplyst matrikelnummer for de forurenede grunde i dit indvindingsopland.

JordforureningsattestNår du har matrikelnummeret, kan du på Danmarks Miljøportal – Arealinfo – hente en jordforureningsattest.

I linket til højre kan du læse mere om, hvordan du via Danmarks Miljøportal henter en jordforureningsattest.

Følg guiden til at hente en jordforureningsattest på Danmarks Miljøportal.

Hvis du har en adresseHvis du har den nøjagtige adresse på forureningen, kan du med fordel benytte dig af www.dingeo.dk.

Du indtaster blot den ønskede adresse i søgefeltet midt på siden. Jordforureningsattesten henter du under afsnittet Sundhed og Jordforurening og tryk på den blå knap Download Jordforureningsattest.

Hvor og hvornår påvirker en forurening vandværkerne

I indvindingsoplandet eller nærmere bestemt på de grundvandsdannende oplande er truslen fra jordforureninger størst, idet nedsivningen af farlige kemikalier i grundvandet sker i så høje koncentrationer, at det med stor sandsynlighed kan medføre, at indvindingen må ophøre med eksistere eller evt. omlægges til afværge.

De steder ude på ledningsnettet, hvor der findes kendte kilder til klorerede opløsningsmidler og olieprodukter i områder med forsyningsledninger af plast, er der risiko for at disse kan diffundere gennem ledningerne. Viden om placering af kortlagte forureninger ude på ledningsnettet er derfor meget brugbart, når der udføres ledningsarbejde eller der etableres nye vandforsyningsledninger.

Prioriteret indsats

Regionerne har i dag kendskab til ca. 36.000 forurenede og muligt forurenede grunde. Heraf kan ca. 19.000 udgøre en fare for borgernes sundhed. Samtidigt bliver der hele tiden tilføjet nye områder til listen, og derfor er regionerne nødt til at prioritere deres indsatser.

jordforurening-besaaret
Indsatsen – trin for trin

Anlægsarbejde på en forurenet grund

Hvis I planlægger anlægsarbejde i et kortlagt forurenet område – for eksempel ved udstykning – kræver det en § 8-tilladelse fra kommunen.

Spørg en miljøsagsbehandler i din kommune om, hvordan I ansøger, og hvor lang sagsbehandlingstiden er.

I de fleste tilfælde kan vandværket dog ansøge gennem ansøgningsportalen: www.bygogmiljo.dk.

I skal også være opmærksom på, at kommunen i en §8-tilladelse kan kræve, at I tager prøver af den forurenede jord i og omkring anlægsarbejdet. Det kan fordyre og forsinke arbejdet.

Vi anbefaler, at I så vidt muligt undgår at lægge vandledninger i forurenede områder, da det også vil øge risikoen for diffus-forurening gennem plastrøret til vandbanen, og derfor også kræver øget overvågning hos forbrugerne nedstrøms området i form af tilføjelse af flere parametre i vandværkets nuværende kontrolprogram.

Regler og love

Kortlægning

Loven om jordforurening siger, at regionerne i samarbejde med kommunen skal kortlægge de forurenede arealer.

Undersøge og rense

Derudover har de fem regioner ansvaret for at undersøge og rense de forurenede grunde for at sikre danskernes sundhed. Det kan ske ved at prioritere indsatsen der, hvor grundvandet bruges til drikkevand, men også for at beskytte overfladevand og natur.

Måske er dit vandværks indvindingsopland ikke blevet oprenset, og det kan skyldes, at regionen har konstateret, at forureningen består af svært mobile stoffer, og derfor ikke udgør en nærliggende risiko for grundvandet. Regionen vil i dette tilfælde nedprioritere indsatsen her og i stedet udføre overvågning af udbredelsen.

Kommunens indsatsplan

Arbejdet med aktuelle jordforureninger er ofte også beskrevet i kommunens indsatsplan for grundvandsbeskyttelse, som I altid kan hente på kommunens hjemmeside.

Lettere forurenet jord

Kortlægningskriteriet for forurenet jord er ændret, så lettere forurenet jord, som findes i de fleste byzoner, ikke længere skal kortlægges. Lettere forurenet jord er typisk et resultat af diffus forurening over en længere periode fra bilers udstødning og industriens røg- og støvemissioner. Derfor trådte der 1. januar 2008 nye regler om områdeklassificering i kraft, herunder de lettere forurenede byzoner samt nye regler om flytning af jord.

Hvem skal straffes?

De fleste større forureninger i Danmark i dag er levn fra fortidens syndere. På grund af den manglende viden om håndtering af miljøfarlige kemikalier deponerede og udledte farlige kemikaler på jord og i vand.

Fra politisk side har man besluttet ikke at holde forureneren ansvarlig for de forureninger, som er sket før 1. januar 2001.

Alle fremadrettede forureninger som skyldes uforsvarlig adfærd, kan miljømyndigheden meddele påbud om at fjerne og genoprette.

Udgivet 10. okt. 2022