Gå til indhold

Private haveejere kan også forbydes at bruge sprøjtemidler i BNBO

Egedal Kommune har fået Højesterets ord for, at det er lovligt at forbyde private grundejere at bruge sprøjtemidler inden for et BNBO-område. Dermed er dommen en glædelig nyhed for grundvandet.

Dom fra Højesteret

Højesteret afsagde 30. juni 2023 en længe ventet dom, hvor det bekræftes, at Egedal Kommune kan forbyde private grundejere at bruge, håndtere og opbevare sprøjtemidler i boringsnære beskyttelsesområde (BNBO).

Sagen kort

Grundejerne i Egedal Kommune indbragte kommunens afgørelser om pesticidforbud for Miljø- og Fødevareklagenævnet, der bekræftede kommunens afgørelserne tilbage i 18. december 2017.

Spørgsmålet for Højesteret var, om der var grundlag for helt eller delvist at tilsidesætte Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelser.

Højesteret kunne ikke påvise, at Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelser var truffet på et utilstrækkeligt grundlag, eller at der forelå sagsbehandlingsfejl. Der var heller ikke grundlag for at tilsidesætte nævnets faglige vurderinger eller nævnets vurdering af, at de nedlagte forbud ikke kunne anses for unødigt indgribende over for grundejerne.

Østre Landsret var kommet til samme resultat 1. april 2022, hvorefter dommen blev anket til Højesteret.

Hvilken betydning har dommen for grundvandsbeskyttelsen i fremtiden?

Højesteretsdommen bidrager til at skabe nye rammer og klarhed over kommunernes beføjelser i henhold til Miljøbeskyttelsesloven § 24 Stk. 1 med henblik på at beskytte grundvandet de steder, hvor der foreligger en konkret risikovurdering

Det betyder også, at vandværkerne nu kan se frem til et bedre udgangspunkt for grundvandsbeskyttelse næste gang kommunen inddrages i sager, som kan udgøre en uacceptabel risiko for forurening af grundvandsressourcen.

Læs Højesterets dom

Udgivet 12. jul. 2023