Gå til indhold

Beredskabssituation – elforsyning

Energistyrelsen har meddelt, at kontrollerede nedlukninger af elforsyningen i mindre områder (brownouts) kan komme på tale. 

Information om energisituationen

kriseinformation.dk

Energisituationen


Information til forbrugerne

Hent tekstforslag nederst på siden

Som følge af den internationale energikrise har myndighederne varslet, at der vil være risiko for planlagte strømafbrydelser (brownouts) i vinterperioderne 2022-2023 og 2023-2024.

Elforsyningen har været stabil i vinteren 2022-2023, men risikoen for mangel på strøm er højere end normalt. Derfor opfordres alle til at spare på energien, så der også er strøm nok til næste vinter.

Mangel på el vil blandt andet påvirke vandforsyningen. Et brownout vil blive gennemført, hvis der er behov for at reducere elforbruget i Danmark for at kunne opretholde en balance i el-systemet. Hensigten med en brownout er at forsøge at kunne undgå et blackout (national nedlukning). 

Selvom Danmark er godt stillet i energikrisen med en relativ høj forsyningssikkerhed, så kan presset på især elforsyningen blive meget stort, især hvis vi får en meget kold og vindstille periode, hvor forbruget er højt og elproduktionen lav.

Nedlukning af strøm i de enkelte områder forventes at vare to timer.

Hvordan kan vandværket forberede sig?

Det er en god ide, at I ser på jeres beredskabsplan, som kan beskrive, hvordan I kan håndtere en situation, hvor strømmen lukkes i to timer.  

Måske har I allerede prøvet et strømsvigt tidligere ved overgravet kabel eller lignende, så I kender til en situation med strømsvigt, og hvordan det har påvirket jeres vandværk.

Overvej at holde en beredskabsøvelse, hvor strømmen lukkes, så I har styr på, hvordan vandværket og systemet bliver påvirket.

Det er en god ide at tage en dialog med kommune, andre vandværker og forsyningsselskaber om, hvordan I kan hjælpe hinanden, i en situation med brownout.

Det kan eksempelvis være en fordel for forsyningsselskabet, at vandforbruget mindskes mest muligt, så forsyningens spildevandsanlæg ikke belastes unødigt og giver anledning til overløb.

Det kan også være en god ide at lave en fælles kampagne til forbrugere og borgere inden den kommende vinterperiode. Her kan I informere om, hvordan forbrugere og borgere skal forholde sig og hvad de bør være opmærksom på.

Det er vigtigt at se på 

  • Hvordan vil vandværket og vandleverancen blive ramt ved strømsvigt ?  
  • Hvordan vil vandværks it-systemer blive påvirket ? 
  • Hvor i vandbanen anvender I ekstern strøm (boringer, højdebeholdere og trykforøgere osv.) ?  
  • Hvordan kan I forberede og varsle jeres forbrugere ?  
  • Nødgenerator: Hvor hurtigt er den klar, og hvor længe kan I sikre forsyningen uden strøm? 
  • Nødleverance/nødforsyning: Er den klar, og kan nødforsyningen åbnes, inden der lukkes for strømmen? 
  • Højdebeholder: Er det muligt at sikre to timers vandleverance fra den? 
  • Hvordan kan vandværket lukkes forsvarligt og startes forsvarligt igen? Hvad skal der til? 
  • Hvis der opstår undertryk på grund af vandforbrug uden produktion, er der så områder, hvor der kan trænge vand ind og forurene ledningsnettet for eksempel fra lækager eller dårlige kontraventiler ved brandhaner? 
  • Kan vandværket udbedre noget af dette inden en evt. nedlukning? 

Erstatning

Forbrugerne har ikke krav på erstatning i forbindelse med brownouts eller anden svigtende levering, som følge af mangler ved anlægget mv.

Læs mere i Regulativ for almene vandværker

Få informationer fra jeres netselskab

Energistyrelsen anbefaler, at I tilmelder jer informationsservice ved lokalt netselskab. På den måde kan jeres netselskab mulighed for at informere dig, hvis selskabet afbryder strømmen.

Læs mere om energisituationen her.

Information til jeres forbrugere

Det kan være en god ide at varsle forbrugere på forhånd, så de er orienteret om, at et brownout kan forekomme, og hvordan de skal forholde sig.

Hent tekstforslag til jeres hjemmeside.

Kære forbruger  

Vi sender denne orientering, da den nationale beredskabssituation om elforsyningen er hævet. Energistyrelsen har meddelt, at kontrollerede nedlukninger af elforsyningen i mindre områder (brownouts) kan komme på tale.  

Dette kan betyde, at vandværket og vandværkets leverance til forbrugere kan blive berørt og at du ikke har vand i hanen i en periode. Et brownout kan også kunne ramme vores kommunikationssystemer, så vi ikke kan informere dig som forbruger om driftssituationen.

Et brownout vil forventeligt vare maksimalt to timer.  

Under strømafbrydelsen

Ved et brownout er det vigtigt, at du ikke ringer til vandværket. Vandværket er nemlig i nødberedskab og vi har travlt med at sikre, at vandforsyningen kommer op at køre igen, hurtigst muligt.  

Mens der er strømafbrydelse, er det allervigtigste at undgå at bruge vand, hvis det er muligt. Både fra vandhanen i køkkenet og fra vandinstallationer som toilet, vaskemaskine, bad eller vandslange. På den måde passer vi alle sammen på vores vandledninger og kloakker og forhindrer sundhedsfarlige overløb med spildevand til boliger eller vandmiljø, indtil strømmen er tilbage og vores systemer fungerer igen.

Efter strømafbrydelsen

Når strømmen kommer tilbage – og vi igen kan sende vand ud til dig – så er det vigtigt at huske på at systemet skal op at køre igen og der kan være et stort behov for vand flere steder i forsyningsområdet. Hvis du ikke har brug for vand med det samme så vent gerne, så vores system ikke bliver unødigt belastet. Det vil give et stort pres på vandforsyningssystemet, hvis alle forbrugere lukker op for hanerne på èn gang.

Du kan opleve et midlertidigt lavere vandtryk og eventuelt brunt vand fra vandhanen. Brunt vand skyldes okker, og det er ikke farligt. Lad vandhanen løbe, og når vandet har en normal farve, er okkeren skyllet ud.   

Det skal nævnes, at det ikke er sikkert at brownouts vil komme på tale, det kommer an på hvor presset det nationale elnet er hen over vinteren.  

Yderligere information

På hjemmesiden kriseinformation.dk kan du følge med i information fra myndighederne.

Energistyrelsens hjemmeside kan du læse mere om energisituationen.

Venlig hilsen   

Xxxxx Vandværk   

  

Udgivet 18. okt. 2023