Gå til indhold

Eftergivelse af vandafgift

En forbruger kan søge om at få eftergivet den statslige vandafgift, hvis der er opstået vandspild på grund af brud på skjulte vandinstallationer i ejendomme til boligformål.

Hvis betingelserne for eftergivelse er opfyldt, og vandværket vælger at eftergive statsafgiften og moms, er vandværket også forpligtet til at eftergive vandværkets udgift.

Det er derfor helt op til vandværket, om man vil eftergive vandspild.

Ansøgning

Ansøgningen skal udfyldes af forbrugeren og attesteres af den VVS-installatør, der har repareret skaden.

Det er jer på vandværket, der enten afviser eller godkender, at vandspildet skyldes en skjult lækage.

Hvis I godkender ansøgningen, skal kravet om eftergivelse trækkes fra det anslåede årlige forbrug tillagt en selvrisiko på 300 m3.

Betingelsen for at eftergive vandafgiften er, at I selv eftergiver jeres andel af udgiften.

I skal opbevare de godkendte ansøgninger, som dokumentation overfor SKAT, ligesom ansøgningerne om eftergivelse indgår i jeres regnskab.

Informer jeres forbrugere om muligheden for at søge om eftergivelse eller om I har vedtaget, at I ikke eftergiver vandspild

I bør informere jeres forbrugere om muligheden for at søge om eftergivelse af  vandafgift som følge af et brud i en skjult vandinstallation.

 

I kan for eksempel informere forbrugerne via jeres hjemmeside

Vandspild kan undgås

Vandspild hos forbrugerne er et problem, som næsten helt kan undgås ved at følge simple procedurer.

 

Hovedstophanen lukkes, når huset forlades i længere tid.

 

Måleren aflæses mindst hver måned, og der føres en kontrolbog eller et simpelt skema f. eks. excel.

Tekst som I kan sætte ind på jeres hjemmeside

Eftergivelse af vandspild

Det er i visse situationer muligt at ansøge om at få eftergivet vandspild.

Der er dog flere betingelser, der skal være opfyldt.

  • Det skal være tale om en privat bolig
  • Der skal være tale om et brud på en skjult installation, og vandværket kan kræve, at det skal dokumenteres, at skaden er udbedret af et VVS-firma.
  • Der skal betales en selvrisiko på 300 kubikmeter og det anslåede årlige normalforbrug (for eksempel beregnet ud fra de seneste 3 års forbrug).

 

Vandværket skal herefter tage stilling til om betingelserne for at få eftergivet afgiften er opfyldt og udfylde skabelonen på denne side som dokumentation/regnskabsbilag til SKAT.

 

Vandværket skal blandt andet skrive under på, at der er tale om en skjult installation, og at forbrugeren er uden skyld i vandspildet.

 

Selv om betingelserne for eftergivelse er opfyldt er det i alle tilfælde op til vandværket at afgøre om der skal eftergives.

 

Hvis der eftergives er det et krav at både vandafgift og kubikmeterpris jf. takstbladet eftergives.

Udgivet 04. dec. 2022