Gå til indhold
Barn holder glas med vand frem foran sig

Vedtægter

Danske Vandværkers vedtægter

§ 1 Navn

Stk. 1 Danske Vandværker er en landsdækkende organisation stiftet den 12. februar 1977.

Stk. 2 Foreningen består af fem regioner: Region Nord, Region Midt, Region Syd, Region Fyn og Region Øst (Sjælland med omliggende øer samt Bornholm).

Stk. 3 Foreningens hjemsted er foreningens sekretariatsadresse.

§ 2 Formål

Stk. 1 Foreningens formål er at styrke den decentrale vandforsyning og koordinere arbejdet i generelle spørgsmål på vandforsyningsområdet samt repræsentere medlemmerne overfor overordnede myndigheder.

Stk. 2 Foreningen yder bistand og rådgivning til medlemsvandværkernes bestyrelser gennem konsulentbistand og kursusvirksomhed.

§ 3 Medlemmerne

Stk. 1 Som medlemmer optages almene vandforsyninger i Danmark, repræsenteret ved de i § 1, stk. 2 nævnte regioner.

Stk. 2 Som passive medlemmer kan optages enkeltpersoner, kommuner og leverandører indenfor vandværksbranchen eller andre relevante brancher efter landsbestyrelsens nærmere beslutning.

Stk. 3 Passive medlemmer har møderet og taleret til møder og forsamlinger i Danske Vandværker på lige fod med regionens medlemmer, men har ingen stemmeret og er ikke valgbare til foreningens landsbestyrelse, repræsentantskab m.v.

Stk. 4 Medlemmer kan skriftligt udmelde sig af foreningen med tre måneders varsel til den 31. december.

Stk. 5 Æresmedlemmer kan udnævnes af repræsentantskabet. Æresmedlemmer har ret til at deltage i repræsentantskabsmøder og andre medlemsmøder (dog uden stemmeret).

§ 4 Organisation

Foreningen består af:

 • Repræsentantskabet
 • Landsbestyrelsen
 • Sekretariatet

Den enkelte region er organiseret og drives i henhold til den enkelte regions vedtægter.

§ 5 Repræsentantskab

Stk. 1 Repræsentantskabet er foreningens højeste myndighed og består af de enkelte regioners bestyrelsesmedlemmer. Regionsbestyrelsesmedlemmerne er valgt af bestyrelserne i den enkelte regions forbrugerejede eller forbrugerstyrede vandværker blandt vandværkernes bestyrelsesmedlemmer samt ansatte, der opstilles af vandværksbestyrelsen i det vandværk, hvor personen er ansat. Intet vandværk kan være repræsenteret med mere end ét medlem.

Stk. 2 Bestyrelsesmedlemmer og ansatte, der er valgt til repræsentantskabet samt øvrige organer, fratræder de valgte poster, når denne fratræder sin funktion i vandværket.

Stk. 3 Hver region har fem stemmer, uanset antal fremmødte.

Stk. 4 Afgørelser træffes ved simpelt stemmeflertal, jf. § 15 vedrørende vedtægtsændringer.
Skriftlig afstemning finder sted, når dirigenten eller et medlem kræver det.

Stk. 5 Hvis en region ikke er mødt, falder stemmerne bort.

§ 6 Repræsentantskabsmøder

Stk. 1 Der afholdes ordinært repræsentantskabsmøde hvert år i 2. kvartal. Der afholdes fast repræsentantskabsmøde hvert år i 4. kvartal med henblik på godkendelse af budget og kontingent for det kommende regnskabsår. Ekstraordinært møde finder i øvrigt sted, når landsbestyrelsen finder anledning hertil, eller to regionsbestyrelser fremsætter ønske herom med angivelse af dagsorden og baggrunden for ønsket om mødet.

Et møde skal afholdes inden to måneder efter fremsættelsen af ønsket herom. Personer med tilknytning til Danske Vandværker kan inviteres til at deltage i repræsentantskabsmøder dog uden stemmeret.

Landsbestyrelsen kan beslutte, at repræsentantskabsmøder afholdes digitalt eller i kombination med fysisk fremmøde.

Stk. 2 Dagsorden for det ordinære repræsentantskabsmøde skal mindst omfatte:

 • Valg af stemmetællere
 • Valg af dirigent
 • Valg af referent
 • Landsbestyrelsens beretning
 • Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab for det seneste regnskabsår
 • Indkomne forslag
 • Eventuelt

Dagsorden for det ordinære møde skal være bilagt revideret regnskab og evt. indkomne forslag, som gøres tilgængelig på bestyrelsesportalen 14 dage før mødet.

Stk. 3 Dagsorden for det faste møde i 4. kvartal, jf. stk. 1, 2. pkt. skal mindst omfatte:

 • Valg af stemmetællere
 • Valg af dirigent
 • Valg af referent
 • Godkendelse af budget og kontingent for det kommende regnskabsår
 • Indkomne forslag
 • Eventuelt

Dagsordenen for det faste møde i 4. kvartal skal være bilagt budgetforslag og evt. indkomne forslag, som gøres tilgængelig på bestyrelsesportalen 14 dage før mødet.

Stk. 4 Repræsentantskabsmedlemmerne indkaldes med mindst én måneds varsel til repræsentantskabsmøde.

Stk. 5 Ethvert repræsentantskabsmedlem kan indsende forslag til behandling.

Stk. 6 Forslag til ordinære repræsentantskabsmøder skal være landsformanden i hænde senest 1. marts.

Stk. 7 Forslag til det faste repræsentantskabsmøde i 4. kvartal skal være landsformanden i hænde senest 1. september.

Stk. 8 Der udarbejdes referat, der underskrives af dirigenten. Referat gøres tilgængelig på bestyrelsesportalen.

§ 7 Regioner

Stk. 1 Foreningen består af fem regioner, hvis regionsgrænser fastsættes af Danske Vandværker.

Stk. 2 Regionen har til formål at styrke og koordinere arbejdet i generelle spørgsmål på vandforsyningsområdet samt repræsentere medlemmerne overfor overordnede myndigheder.

Stk. 3 Regionens hovedformål er at opretholde kontakt til vandråd og medlemmer samt arbejde for repræsentation i de offentlige myndigheders råd og udvalg i regionen.

Stk. 4 Herudover skal regionen medvirke til afholdelse af diverse kurser, virksomhedsbesøg m.v..

§ 8 Landsbestyrelsen

Stk. 1 Landsbestyrelsen har den overordnede ledelse af foreningen under ansvar overfor repræsentantskabet.

Stk. 2 Landsbestyrelsen består af formand og næstformand fra hver region.

Stk. 3 Ved formandens eller næstformandens forfald kan regionen udpege en suppleant blandt de øvrige bestyrelsesmedlemmer i regionen.

Stk. 4 Landsbestyrelsen konstituerer sig selv med landsformand og næstformand for to år ad gangen. Genvalg er mulig. Funktionsperioden er valgperioden.

Landsformand og næstformand skal være fra hver sin region. Landsformanden vælges i lige år og næstformanden i ulige år. Valg af landsformand og næstformand skal ske på det første landsbestyrelsesmøde efter de regionale generalforsamlinger.

Stk. 5 Hvis landsformanden må udtræde, indtræder næstformanden for resten af landsformandens funktionsperiode.

Stk. 6 Landsbestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af medlemmerne er til stede.

Stk. 7 Landsbestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

§ 9 Landsbestyrelsesmøder

Stk. 1 Der afholdes årligt mindst fire ordinære møder.

Stk. 2 Sager afgøres ved simpelt stemmeflertal.

Stk. 3 Ved stemmelighed er landsformandens stemme afgørende undtagen ved skriftlig afstemning.

Stk. 4 Ved stemmelighed ved skriftlig afstemning bortfalder forslaget. Ved personvalg foretages i så fald lodtrækning.

Stk. 5 Dagsorden for ordinære landsbestyrelsesmøder skal mindst omfatte:

 • Meddelelser fra landsformanden
 • Meddelelser fra sekretariat/arbejdsgrupper
 • Økonomisk oversigt over perioden siden seneste møde.

Stk. 6 Dagsordenspunkter, udover de faste, skal være markeret til godkendelse for at blive optaget til beslutning.

Stk. 7 Forslag til emner, der ønskes optaget på dagsorden, skal være landsformanden i hænde tre uger før fastsat mødedato.

Stk. 8 Landsbestyrelsesmøder ordinære såvel som ekstraordinære indkaldes med 14 dages varsel, ved at dagsorden med bilag gøres tilgængelig for repræsentantskabet på bestyrelsesportalen.

Stk. 9 Ekstraordinære landsbestyrelsesmøder kan indkaldes af landsformanden eller efter skriftligt fremsat ønske fra mindst to regionsbestyrelser med angivelse af sager, der ønskes behandlet, og baggrunden for det.

Ekstraordinære landsbestyrelsesmøder, ønsket af regioner, skal afholdes inden én måned efter fremsættelse af ønske herom.

Stk. 10 Der udarbejdes referat fra landsbestyrelsesmødet, som godkendes og underskrives digitalt af deltagerne senest på efterfølgende møde.

Stk. 11 Landsbestyrelsen kan af sin midte nedsætte et forretningsudvalg til at handle på landsbestyrelsens vegne i sager, der ikke tåler udsættelse. Forretningsudvalgets dispositioner skal forelægges førstkommende landsbestyrelsesmøde til godkendelse.

§ 10 Budget- og regnskabsprocedure

Første kvartal
Ingen planlagte aktiviteter

Andet kvartal
Regionerne afholder generalforsamling, hvor budgetforslaget for det kommende år fremlægges.

Tredje kvartal
Landsbestyrelsen udarbejder budgetoplæg for det kommende år. Medlemskontingent fastsættes.

Fjerde kvartal
Stk 1 Budgetforslaget og kontingent godkendes endeligt på repræsentantskabsmødet, jf. § 6, stk. 1, 2. pkt.

Stk. 2 Landsbestyrelsen udmelder retningslinjer (herunder fremskrivningsprocent) for det næstkommende års regionsbudgetter.

§ 11 Sekretariatet

Stk. 1 Foreningens sekretariat ledes af direktøren, der er ansvarlig for den daglige drift med ansvar umiddelbart overfor landsformanden.

Stk. 2 Direktøren ansættes af landsbestyrelsen, der fastsætter direktørens beslutningskompetence.

Stk. 3 Direktøren deltager i landsbestyrelses- og repræsentantskabsmøder uden stemmeret.

Stk. 4 Direktøren har ansvaret for foreningens daglige drift inden for rammerne af det vedtagne budget med direktionsansvar overfor landsbestyrelsen.

Stk. 5 Foreningens sekretariat kan varetage regionernes sekretariatsopgaver efter landsbestyrelsens nærmere bestemmelse.

Stk. 6 Direktøren ansætter og afskediger sekretariatets medarbejdere.

§ 12 Kontingenter, honorarer m.m.

Stk. 1 Til dækning af budgetterede udgifter betaler medlemmerne et kontingent, der vedtages af repræsentantskabet i forbindelse med budgetvedtagelsen på det faste repræsentantskabsmøde i 4. kvartal.

Stk. 2 Landsbestyrelsen beslutter udbetaling af honorarer og diæter.

Stk. 3 Møde- og rejseudgifter i forbindelse med landsbestyrelses- og repræsentantskabsmøder og foreningens myndighedsmøder afholdes af foreningen.

Stk. 4 Udgifter i forbindelse med bestyrelsesmøder og repræsentantskabsmøder dækkes af foreningen.

§ 13 Tegningsret

Stk. 1 Foreningen tegnes af landsformanden i forening med direktøren.

Stk. 2 Til afholdelse af budgetterede udgifter udstedes prokura til direktøren i forbindelse med en ansat i sekretariatet eller landsformanden. Direktøren kan ved fuldmagt delegere prokura til en ansat.

Stk. 3 Gældspådragelse samt køb og salg af fast ejendom skal være godkendt af repræsentantskabet.

§ 14 Regnskab

Stk. 1 Regnskabsåret er kalenderåret.

Stk. 2 Landsbestyrelsen antager en statsautoriseret/registreret revisor til revision af foreningens regnskab.

Stk. 3 Ved regnskabsforelæggelse for landsbestyrelsen og repræsentantskabet skal det reviderede regnskab være underskrevet af revisor og direktør. Revisionspåtegning m.v. skal fremlægges samtidigt.

Stk. 4 Det reviderede regnskab offentliggøres på Danske Vandværkers hjemmeside, når det er godkendt på repræsentantskabsmødet i 2. kvartal.

§ 15 Vedtægtsændring

Stk. 1 Forslag til vedtægtsændringer gøres tilgængelig i bestyrelsesportalen sammen med mødeindkaldelse.

Stk. 2 Forslag til vedtægtsændringer kan kun vedtages af repræsentantskabet, når mindst 2/3 af medlemmerne stemmer for, og samtlige regioner er repræsenteret.

Stk. 3 Er den første, men ikke den anden betingelse opfyldt, kan ændringer vedtages på det førstkommende ordinære eller ekstraordinære repræsentantskabsmøde med simpelt flertal uanset antal fremmødte regioner.

Stk. 4 Underliggende vedtægter må ikke stride imod nærværende vedtægter.

§ 16 Eksklusion af medlemmer

Stk. 1 Repræsentantskabet kan ekskludere et medlem, når særlige forhold giver anledning dertil. Beslutningen om eksklusion kan ikke indbringes for en højere instans.

Stk. 2 Et medlem, der er ekskluderet i henhold til repræsentantskabets beslutning, kan kun optages som medlem igen ved en ny beslutning.

§ 17 Opløsning

Stk. 1 Foreningens opløsning kræver samme procedure og flertal som vedtægtsændringer.

Stk. 2 Evt. overskud efter henlæggelse til kontraktlige forpligtelser, lønninger m.v. skal tilfalde forskningsinstitutioner inden for vandforsyningsområdet efter repræsentantskabets bestemmelse.

§ 18 Logo

Foreningens logo godkendes af repræsentantskabet efter forslag fra sekretariatet. Medlemmer må benytte foreningens logo til tryksager, brevpapir m.v., så længe medlemskabet varer.

§ 19 Ikrafttræden

Vedtægterne træder i kraft ved vedtagelsen og ved underskrift af dirigenten.

Den 10. juni 2023

Dirigent Palle L. Nielsen