Gå til indhold

Vedtægter Region Øst

§ 1. Navn

Foreningens navn er ”Danske Vandværker Øst” registreret med CVR-nummer 52610311.

Regionens hjemsted er Danske Vandværkers kontor, Solrød Center 20 C, 2680 Solrød Strand. Danske Vandværker er stiftet den 30. januar 1944. Danske Vandværker Øst, som er stiftet samme dag, er en selvstændig region under Danske Vandværker.

§ 2. Formål

Stk. 1. Regionen har til formål at styrke den decentrale vandforsyning og koordinere arbejdet i generelle spørgsmål på vandforsyningsområdet samt repræsentere medlemmerne over for overordnede myndigheder.

Stk. 2. Regionens hovedopgave er ren politisk. Hovedformålet er repræsentation i de offentlige myndigheders råd og udvalg på regionalt og lokalt niveau samt opretholde kontakten til medlemmerne i regionen, og løbende informere vandråd i de enkelte kommuner.

Stk. 3. Herudover skal regionen medvirke til afholdelse af diverse kurser, virksomhedsbesøg m.v.

§ 3. Virke

Regionen virker for sit formål ved:

Stk. 1. At samarbejde med alle myndigheder, institutioner og foreninger i spørgsmål af interesse i vandforsyningssammenhæng.

Stk. 2. At formidle samarbejde mellem vandværkerne samt vandråd i regionen.

Stk. 3. At afholde kurser og oplysningsvirksomhed for uddannelse og videreuddannelse af personale og bestyrelsesmedlemmer.

Stk. 4. At deltage i relevante udvalg, kommissioner og lignende til fremme af vandforsyning.

§ 4. Medlemmer

Stk. 1. Enhver almen vandforsyning, som ligger på Sjælland, Bornholm, Lolland, Falster, Møn og nærliggende øer, kan optages som medlem.

Stk. 2. Evt. ændringer af regionsgrænserne besluttes af Danske Vandværker.

Stk. 3. Udmeldelse skal ske i henhold til Danske Vandværkers vedtægter.

§ 5. Generalforsamling

Stk. 1. Generalforsamlingen er regionens højeste myndighed. Mødeberettiget er alle medlemmer i regionen. Online afholdelse, deltagelse og stemmeafgivelse er tilladt.

Hvert medlem har 1 stemme.

Stk. 2. Foreningens passive medlemmer i regionen har møderet og taleret til møder og forsamlinger på lige fod med regionens vandværker, men har ingen stemmeret og er ikke valgbare til foreningens bestyrelser, repræsentantskab m.v.

Stk. 3. Ordinær generalforsamling skal afholdes hvert år i andet kvartal.

Stk. 4 a. Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:

  • Valg af dirigent, referent og stemmetællere
  • Bestyrelsens beretning
  • Indkomne forslag
  • Regionens reviderede regnskab fremlægges til godkendelse
  • Godkendelse af regionens budgetoplæg
  • Valg til bestyrelse
  • Valg af suppleanter
  • Valg af revisor og revisorsuppleant
  • Evt.

Stk. 4 b. Dirigentens rolle er at lede ordinære såvel som ekstraordinære generalforsamlinger og sikre, at den afholdes på en forsvarlig måde i henhold til vedtægterne. Det er dirigentens ansvar ved start at konstatere om den er lovlig indvarslet i henhold til vedtægterne. Desuden skal dirigenten konstatere antal af deltagende vandværker og fastlægge om forsamlingen er beslutningsdygtig til vedtægtsændringer. Dirigenten har ret til at styre diskussioner, herunder hvornår en debat er afsluttet, fastsætte rammerne for afstemninger og i yderste tilfælde bortvise deltagere fra generalforsamlingen.

Stk. 5 a. Indkaldelse til generalforsamling, såvel ordinær som ekstraordinær, sker med mindst 14 dages varsel ved skriftlig eller elektronisk meddelelse til hvert medlem, dagsorden skal anføres i indkaldelsen.

Stk. 5 b. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling kan i øvrigt ske, når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når mindst 10 % af medlemmerne skriftligt eller elektronisk anmoder om det. Ekstraordinær generalforsamling afholdes inden 2 måneder fra anmodning modtages.

Stk. 6. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest den 15. januar.

Stk. 7. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Stk. 8. Afgørelser træffes ved simpelt stemmeflertal. Skriftlig afstemning finder sted, når dirigenten eller et medlem kræver det. Blanke og/eller ugyldige stemmer medtages, som – ikke afgivet.

Stk. 9. Ved vedtægtsændringer kræves 2/3 af de afgivne stemmer.
Endvidere kræver vedtægtsændringer, at mindst 10 % af medlemmerne er fremmødt. Er kun den første, men ikke den anden betingelse opfyldt, kan forslaget genfremsættes på en efterfølgende ekstraordinær eller næste ordinære generalforsamling, hvor almindelig stemmeflerhed gælder.

Stk. 10. Ved personvalg skal afstemningen være skriftlig, blot et medlem ønsker det.

Stk. 11. Over det på generalforsamlingen foretagne udfærdiges referat, der underskrives af dirigenten. Referat vil blive fremlagt på foreningens hjemmeside www.danskevv.dk.

Stk. 12. Regionen kan ikke opløses, før al gæld er afviklet.
Opløsning kan kun ske, hvis ¾ af samtlige stemmeberettigede stemmer herfor. Hvis dette ikke er muligt, indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, hvor almindelig stemmeflerhed gælder.

Stk. 13. Underliggende vedtægter må ikke stride imod nærværende vedtægter.

§ 6. Regionsbestyrelsen

Stk. 1. Regionsbestyrelsen består af 8 bestyrelsesmedlemmer. Regionsbestyrelsesmedlemmerne er valgt af bestyrelserne i den enkelte regions forbrugerejede og forbrugerstyrede vandværker blandt vandværkernes bestyrelsesmedlemmer samt ansatte, der opstilles af vandværksbestyrelsen i det vandværk, hvor personen er ansat. Intet vandværk kan være repræsenteret med mere end 1 medlem.

7 af regionens bestyrelsesmedlemmer vælges via Generalforsamlingen i Region Øst. Bestyrelsesmedlemmerne vælges for 3 år ad gangen, idet der hvert år skiftevis afgår henholdsvis 2, 2 og 3 medlemmer.

Bornholm vælger selv 1 bestyrelsesmedlem i henhold til Bornholms Vandråds vedtægter.

Genvalg kan finde sted.

Stk. 2. Regionsbestyrelsens medlemmerne indgår i Danske Vandværkers Repræsentantskab, som er Danske Vandværkers højeste myndighed.

Stk. 3. To suppleanter vælges for 1 år ad gangen og er sideordnet. Ved afgang fra bestyrelsen, indtræder en af suppleanterne i det afgående medlems resterende valgperiode.

Stk. 4. Der skal tilstræbes en passende geografisk fordeling af bestyrelse og suppleanter. Fra hvert vandværk kan kun vælges én kandidat.

Stk. 5. Der vælges 1 folkevalgt revisor for 2 år. Der vælges 1 revisorsuppleant for 1 år. Genvalg kan finde sted.

Stk. 6. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand og næstformand, kasserer og sekretær. Formand og næstformand indgår i Danske Vandværkers Landsbestyrelse. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 5 bestyrelsesmedlemmer er til stede. I tilfælde af stemmelighed i bestyrelsen er formandens stemme afgørende.

Stk. 7. Bestyrelsen varetager det daglige foreningsvirke.

Stk. 8. Regionen tegnes af formanden i forbindelse med et bestyrelsesmedlem. Prokura til løbende driftsudgifter kan meddeles til et bestyrelsesmedlem.

Stk. 9. Der skal fra hvert bestyrelsesmøde føres beslutningsreferat over det på mødet vedtagne. Referatet underskrives af mødedeltagerne. Kopi sendes til Danske Vandværker.

Stk. 10. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

§ 7. Vandråd

Stk. 1. I hver kommune, med flere almene vandforsyninger, etableres et vandråd. Vandråd kan også etableres mellem flere kommuner.

Stk. 2. Vandrådet består af repræsentanter valgt blandt de respektive kommuners vandforsyninger.

Stk. 3. Vandrådet etablerer sig som en forening med egne vedtægter.

Stk. 4. Repræsentanter fra hvert vandråd i regionens kommuner indkaldes minimum 1 gang årligt til møde med regionsbestyrelsen.

Stk. 5. Vandrådets opgave er:
At fremme samarbejde og erfaringsudveksling mellem Vandrådets medlemmer.
At varetage vandværkernes fælles interesser i forhold til kommune og region, samt varetage de foreningsmæssige opgaver og interesser.

§ 8. Regnskab og budget

Stk. 1. Regionens regnskabsår er kalenderåret.

Stk. 2. Regnskabet revideres af den på generalforsamlingen folkevalgt revisor.

Stk. 3. Bestyrelsen skal herudover antage en godkendt revisor.

Stk. 4. Regnskabet underskrives af revisorerne og bestyrelsen.

Stk. 5. Repræsentantskabet i Danske Vandværker udmelder regionens tilskudsbeløb, hvorefter regionsbestyrelsen udarbejder et budgetforslag for det kommende år, som forelægges til generalforsamlingens godkendelse.

§ 9. Ikrafttræden

Nærværende vedtægter er vedtaget på ordinær generalforsamling d. 1. september 2021 og afløser tidligere vedtægt og vedtagelser. Ikrafttrædelsen er sket ved vedtagelsen.