Gå til indhold

Vedtægter Region Nord

§ 1. Navn

Foreningens navn er Danske Vandværker Region Nord. Regionens hjemsted er formandens adresse. Foreningen er stiftet den 30. januar 1944. Region Nord er stiftet den 11. august 1951, og er en selvstændig region under Danske Vandværker.

§ 2. Formål

Stk. 1. Regionen har til formål at styrke den decentrale vandforsyning og koordinere arbejdet i generelle spørgsmål på vandforsyningsområdet samt repræsentere medlemmerne over for de overordnede myndigheder.

Stk. 2. Regionens hovedopgave er ren politisk, hvor hovedformålet er repræsentation i de offentlige myndigheders råd og udvalg på regionalt og lokalt niveau samt opretholde kontakten til medlemmerne i regionen via blandt andet Vandrådet i de enkelte kommuner.

Stk. 3. Regionen skal tilstræbe, at der i alle kommuner oprettes vandråd.

Stk. 4. Regionen opretter og leder et Regionsvandråd med en repræsentant fra de enkelte Vandråd i kommunerne. Der afholdes mindst 1 møde om året, eller efter behov.

Stk. 5. Herudover skal regionen medvirke til afholdelse af diverse kurser, virksomhedsbesøg m.v. såvel regionalt som kommunalt.

§ 3. Virke

Regionen virker for sit formål ved:

 • At samarbejde med alle myndigheder, institutioner og foreninger i spørgsmål af interesse ivandforsyningsspørgsmål.
 • At formidle samarbejde mellem vandforsyninger iregionen.
 • At afholde kurser og oplysningsvirksomhed for uddannelseog videreuddannelse af personale og bestyrelsesmedlemmer i vandforsyningerne.
 • At deltage i relevante udvalg, kommissioner og lignende til fremme afvandforsyningsspørgsmål.

§ 4. Medlemmer

Som medlemmer i regionen kan optages, alle almene vandforsyninger i kommunerne:

 • Brønderslev Dronninglund
 • Frederikshavn
 • Hjørring
 • Jammerbugt
 • Lemvig
 • Læsø
 • Mariager Fjord
 • Morsø
 • Rebild
 • Skive
 • Struer
 • Thisted
 • Vesthimmerland
 • Aalborg

Evt. ændringer af regionsgrænserne besluttes af Danske Vandværker. Udmeldelse skal ske i henhold til Danske Vandværkers vedtægter. Medlemskab kan bringes til ophør, hvis kontingent ikke er betalt inden for en 3 måneders frist. Genindmeldelse kan først ske, når restance er betalt.

§ 5. Kontingenter

Stk. 1. Medlemskontingent fastsættes i et takstblad, der årligt fastsættes af Danske Vandværkers Repræsentantskab.

§ 6. Generalforsamling

Stk.1. Generalforsamlingen er regionens højeste myndighed. Mødeberettiget er alle medlemmer i regionen. Hvert medlem har 1 stemme.

Stk. 2. Passive medlemmer af Danske Vandværker der bor i regionen,har møderet og taleret til møder og forsamlinger på lige fod medregionens vandforsyninger, men har ingen stemmeret og er ikke valgbare til foreningens bestyrelse, repræsentantskab m.v.

Stk. 3. Ordinær generalforsamling skal afholdes hvert år i andet kvartal.

Stk. 4. Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:

 • Valg af stemmetæller
 • Valg af dirigent
 • Bestyrelsens beretning fremlægges til godkendelse
 • Indkomne forslag
 • Regionens regnskab fremlægges til godkendelse
 • Godkendelse af regionens budgetoplæg
 • Valg til bestyrelse
 • Valg af suppleanter til bestyrelsen
 • Valg af revisorer og suppleant
 • Evt.

Stk. 5. Indkaldelse til generalforsamling, såvel ordinær som ekstraordinær sker med mindst en måneds varsel ved meddelelse i Danske Vandværkers blad “Vandposten” eller særskilt indkaldelse til hvert enkelt medlemsvandværk og med angivelse af dagsorden.

Stk. 6. Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest den 15. marts.

Stk. 7. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Stk. 8. Afgørelser træffes ved simpelt stemmeflertal. Skriftlig afstemning finder sted når dirigenten eller et medlem kræver det. Blanke og/eller ugyldige stemmer medtages som – ikke afgivet.

Stk. 9. Ved vedtægtsændringer kræves 2/3 af de afgivne stemmer.

Endvidere kræver vedtægtsændringer, at mindst 10 % af medlemmerne er fremmødt.Er kun den første, men ikke den anden betingelse opfyldt, indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, hvor almindelig stemmeflerhed gælder. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling kan i øvrigt ske, når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når mindst 25 % af medlemmerne skriftligt anmoder om det. Ekstraordinær generalforsamling afholdes inden 2 måneder i sidstnævnte tilfælde.

Stk. 10. Ved personvalg skal afstemningen være skriftlig, blot et medlem ønsker det.

Stk. 11. Over det på generalforsamlingen foretagne udfærdiges referat, der underskrives af dirigenten. Referatet vil kunne læses på foreningens hjemmeside.

Stk. 12. Regionen kan ikke opløses, før al gæld er afviklet. Opløsning kan kun ske, hvis ¾ af samtlige stemmeberettigedestemmer herfor. Hvis dette ikke er muligt, indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, hvor almindelig stemmeflerhed gælder.

Stk. 13. Underliggende vedtægter må ikke stride imod nærværende vedtægter.

§ 7. Regionsbestyrelsen

Stk. 1. Regionsbestyrelsen består af 5 bestyrelsesmedlemmer valgt blandt bestyrelserne i den enkelte regions forbrugerejede og forbrugerstyrede vandværker blandt vandværkernes bestyrelsesmedlemmer samt ansatte, der opstilles af vandværksbestyrelsen i det vandværk, hvor personen er ansat. Bestyrelsesmedlemmerne vælges for 2 år ad gangen, idet der hvert år skiftevis afgår henholdsvis 2 og 3 medlemmer. Ved ulige antal bestyrelsesmedlemmer afgår flertallet i ulige år. Genvalg kan finde sted.

Stk. 2. Der skal tilstræbes en passende geografisk fordeling.

Stk.3. Regionsbestyrelsens medlemmer indgår i Danske Vandværkers Repræsentantskab, som er Danske Vandværkers højeste myndighed.

Stk. 4. Suppleanter til bestyrelsen vælges for 1 år adgangen.

Stk. 5. Der vælges 1 revisor, valgt blandt de stemmeberettigede medlemmers repræsentanter for 2 ad gangen, idet der hvert år afgår 1 revisor. Genvalg kan finde sted. 1 suppleant vælges hvert år for 1 år adgangen.

Stk. 6. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand og næstformand, kasserer og sekretær. Formand og næstformand indgår i Danske Vandværkers Landsbestyrelse. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 bestyrelsesmedlemmer er til stede. I tilfælde af stemmelighed i bestyrelsen er formandens stemme afgørende.

Stk. 7. Bestyrelsen varetager det daglige foreningsvirke.

Stk. 8. Der skal fra hvert bestyrelsesmøde føres beslutningsreferat over det på mødet vedtagne. Referatet underskrives af mødedeltagerne.

Stk. 9. Regionen tegnes af formanden i forbindelse med et bestyrelsesmedlem: Prokura til løbende driftsudgifter kan meddeles til et bestyrelsesmedlem.

Stk. 10. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

Stk. 11. Regionens regnskabsår er kalenderåret.

§ 8. Vandråd

Stk. 1. I hver kommune, med flere almene vandforsyninger, etableres et vandråd.

Stk. 2. Vandrådet består af repræsentanter valgt blandt de respektive kommuners vandforsyninger.

Stk. 3. Vandrådet vælger selv sin bestyrelse, som konstituerersig med formand, næstformand m.m.

Stk. 4. Repræsentanter fra hvert vandråd i regionens kommuner indkaldes minimum 1 gang årligt til møde med regionsbestyrelsen.

Stk. 5. Vandrådets opgave er at varetage vandværkernes fælles interesser i forhold til kommune og region, samt varetage de foreningsmæssige opgaver og interesser.

§ 9. Regnskab og budget

Stk. 1. Foreningens regnskabsår er kalenderåret.

Stk. 2. Regnskabet revideres af de på generalforsamlingen valgte revisorer.

Stk. 3. Bestyrelsen skalherudover antage en godkendt revisor.

Stk. 4. Regnskabet underskrives af revisorerne og bestyrelsen.

Stk. 5. Repræsentantskabet i Danske Vandværker udmelder regionernes tilskudsbeløb, hvorefter regionsbestyrelsen udarbejder budgetforslag for det kommende år, som forelægges til generalforsamlingens godkendelse.

§ 10. Ikrafttræden

Nærværende vedtægter er forelagt tilendelig vedtagelse på den ordinære generalforsamling den 2.april 2022.

Ikrafttrædelse sker ved vedtagelsen.