Gå til indhold

Vedtægter Region Fyn

§ 1. Navn

Foreningens navn er: Danske Vandværker Region Fyn. (i det følgende kaldet regionen).

Regionens hjemsted er formandens adresse. Foreningen er stiftet den 30. januar 1944.

Regionen er en selvstændig region under Danske Vandværker.

§ 2. Formål

Stk. 1. Regionen har til formål at styrke den decentrale vandforsyning og koordinere arbejdet i generelle spørgsmål på vandforsyningsområdet samt repræsentere medlemmerne over for overordnede myndigheder.

Stk. 2. Regionens hovedopgave er ren politisk, hvor hovedformålet er repræsentation i de offentlige myndigheders råd og udvalg på regionalt og lokalt niveau samt opretholde kontakten til medlemmerne i regionen via blandt andet Vandrådene i de enkelte kommuner.

Stk. 3. Herudover skal regionen medvirke til afholdelse af diverse kurser, virksomhedsbesøg m.v.

§ 3. Virke

Regionen virker for sit formål ved:

Stk. 1. at samarbejde med alle myndigheder, institutioner og foreninger i spørgsmål af interesse i vandforsyningsspørgsmål.

Stk. 2. at formidle samarbejde mellem vandforsyningerne i regionen.

Stk. 3. at afholde kurser og oplysningsvirksomhed for uddannelse og videreuddannelse af personale og bestyrelsesmedlemmer.

Stk. 4. at deltage i relevante udvalg, kommissioner og lignende til fremme af vandforsyningsspørgsmål.

§ 4. Medlemmer

Stk. 1. Som medlemmer i regionen kan optages alle almene vandforsyninger i regionen. Passive medlemmer kan kun optages ved medlemskab i Danske Vandværker. Sådanne passive medlemmer får status som foreningens passive medlemmer, jf. § 6, stk. 2.

Stk. 2. Eventuelle ændringer af regionsgrænser besluttes af Danske Vandværker.

Stk. 3. Udmeldelse skal ske i henhold til Danske Vandværkers vedtægter.

§ 5. Kontingenter

Stk. 1. Medlemskontingent fastsættes i et takstblad, der årligt fastsættes af Danske Vandværkers Repræsentantskab, i henhold til § 9.
Medlemmernes samlede kontingent opkræves af Danske Vandværker, og regionens godkendte budgetbeløb overføres til regionen.

§ 6. Generalforsamling

Stk. 1. Generalforsamlingen er regionens højeste myndighed, men er underlagt Danske Vandværker, når det gælder det endelige regionsbudget for det kommende år.
Mødeberettiget er alle medlemmer i regionen. Hvert medlem har 1 stemme.

Stk. 2. Foreningens passive medlemmer i regionen har møderet og taleret til møder og forsamlinger på lige fod med regionens medlemmer, men har ingen stemmeret og er ikke valgbare til foreningens bestyrelser, repræsentantskab m.v.

Stk. 3. Ordinær generalforsamling skal afholdes hvert år i andet kvartal.

Stk. 4. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter.

  • Valg af stemmetællere og dirigent
  • Bestyrelsens beretning
  • Regionens reviderede regnskab fremlægges til godkendelse
  • Godkendelse af regionens budgetoplæg
  • Indkomne forslag
  • Valg af medlemmer til bestyrelsen
  • Valg af 1 bestyrelsessuppleant for 2 år
  • Valg af 1 revisor for 2 år
  • Valg af 1 revisorsuppleant
  • Eventuelt

Stk. 5. Indkaldelse til generalforsamling, såvel ordinær som ekstraordinær, sker ved særskilt indkaldelse pr. brev eller mail til hvert enkelt medlem med mindst en måneds varsel, og med angivelse af dagsordenen.
Indkomne forslag skal med hele deres ordlyd fremsendes sammen med indkaldelsen.

Stk. 6. Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal skriftligt være bestyrelsen i hænde senest den 1. februar.
Forslag der ikke er påført dagsordenen kan ikke behandles på generalforsamlingen.

Stk. 7. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Stk. 8. Afgørelser træffes ved simpel stemmeflerhed. Skriftlig afstemning kan kun finde sted ved personvalg og finder sted når dirigenten eller et medlem kræver det.

Stk. 9. Ved vedtægtsændringer kræves 2/3 af de afgivne stemmer.
Endvidere kræver vedtægtsændringer, at mindst 10% af medlemmerne er fremmødt.
Er kun den første, men ikke den anden betingelse opfyldt, indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, hvor almindeligt stemmeflertal gælder.
Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling kan i øvrigt ske, når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når mindst 10% af medlemmerne skriftligt anmoder om det.
Ekstraordinær generalforsamling afholdes inden 2 måneder i sidstnævnte tilfælde.

Stk. 10. Medlemmer der ønsker at opstille til bestyrelsesposter m.m., skal i tilfælde af forfald afgive skriftligt tilsagn om opstilling.

Stk. 11. Over det på generalforsamlingen foretagne udfærdiges referat, der underskrives af referent og dirigent.
Referatet vil kunne læses på regionens og Danske Vandværkers hjemmeside.

Stk. 12. Regionen kan ikke opløses, før al gæld er afviklet.
Opløsning kan kun ske, hvis ¾ af samtlige stemmeberettigede stemmer herfor.
Hvis dette ikke er muligt, indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, hvor almindelig stemmeflerhed gælder.
Ved regionens ophævelse skal eventuel formue tilfalde regionens medlemmer i regionen i forhold til indbetalt kontingent for det seneste regnskabsår.

Stk. 13. Underliggende vedtægter må ikke stride imod nærværende vedtægter.

§ 7. Regionsbestyrelsen

Stk. 1. Regionsbestyrelsen består af 5 bestyrelsesmedlemmer valgt blandt bestyrelserne i den enkelte regions forbrugerejede og forbrugerstyrede vandværker blandt vandværkernes bestyrelsesmedlemmer samt ansatte, der opstilles af vandværksbestyrelsen i det vandværk, hvor personen er ansat.
Bestyrelsesmedlemmerne vælges for 2 år ad gangen, idet der hvert år skiftevis afgår henholdsvis 2 og 3 medlemmer. Ved ulige antal bestyrelsesmedlemmer afgår flertallet i ulige år. Genvalg kan finde sted.

Stk. 2. Regionsbestyrelsens medlemmer indgår i Danske Vandværkers Repræsentantskab, som er Danske Vandværkers højeste myndighed.

Stk. 3. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand og næstformand, kasserer og sekretær. Formand og næstformand indgår i Danske Vandværkers Landsbestyrelse. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 bestyrelsesmedlemmer er til stede. I tilfælde af stemmelighed i bestyrelsen er formandens stemme afgørende.

Stk. 4. Bestyrelsen varetager det daglige foreningsvirke og fastsætter selv sin forretningsorden.

Stk. 5. Bestyrelsen har ret til godtgørelse efter Statens regler for påkrævede rejser og dokumenterede udgifter i forbindelse med foreningens drift.

Stk. 6. Bestyrelsen kan efter aftale med Danske Vandværker indhente ekstern ekspertbistand.

Stk. 7. Foreningen tegnes af formanden eller næstformand i forening med et bestyrelsesmedlem. Bank- og postprokura kan meddeles formanden, et bestyrelsesmedlem eller foreningens kontor.
Optagelse af lån kan ske ved budgetoplæg til Danske Vandværker efter godkendelse af generalforsamlingen og med hele bestyrelsens underskrift.

Stk. 8. Der skal fra hvert bestyrelsesmøde føres beslutningsreferat over det på mødet vedtagne.
Referatet underskrives af mødedeltagerne. Kopi sendes til Danske Vandværker.

§ 8. Vandråd

Stk. 1. I hver kommune, med flere almene vandforsyninger, etableres et Vandråd.

Stk. 2. Vandrådet fastsætter selv sin organisation og forretningsorden.

Stk. 3. Vandrådet vælger en bestyrelse, som konstituerer sig med formand og næstformand.

Stk. 4. Regionen opretter et Regionsvandråd med 1-2 repræsentanter fra de enkelte vandråd. Der afholdes møder efter behov, men mindst 1 møde om året.

Stk. 5. Repræsentanter fra hvert vandråd i regionens kommuner indkaldes mindst 1 gang årligt til møde med regionsbestyrelsen.

Stk. 6. Vandrådets opgave er at varetage vandforsyningernes interesser i forhold til kommune og region, samt varetage de foreningsmæssige opgaver og interesser.

§ 9. Regnskab og budget

Stk. 1. Regionens regnskabsår er kalenderåret.

Stk. 2. Regnskabet revideres af de på generalforsamlingen valgte revisorer.

Stk. 3. Bestyrelsen kan herudover antage en godkendt revisor.

Stk. 4. Regnskabet underskrives af revisorerne og bestyrelsen.

Stk. 5. Repræsentantskabet i Danske Vandværker udmelder regionernes tilskudsbeløb, hvorefter regionsbestyrelsen udarbejder budgetforslag for det kommende år, som forelægges til generalforsamlingens godkendelse.

§ 10. Ikrafttræden

Nærværende vedtægter er forelagt til vedtagelse på den ordinære generalforsamling den 2. september 2020.

Ikrafttrædelse sker ved vedtagelsen.