Gå til indhold

Vi skal bruge arealerne med hensyn til grundvandet 

Et nyt projekt giver et værktøj, der lader brede samfundsmæssige hensyn som rent drikkevand, en bæredygtig landbrugssektor, biodiversitet og grøn energi gå hånd i hånd ved at tænke geofysiske parametre og samfundsmæssige interesser sammen.   

Landbruget fylder ifølge Danmarks Statistik 59 procent af Danmarks areal. Derudover skal vi også bruge plads til boliger, infrastruktur, industri, til natur og naturgenopretning. Når det gælder den grønne omstilling, er arealanvendelsen også en af de helt store nødder, der skal knækkes: Der skal bruges land, både når det gælder landbaserede vindmøller, Power to X-anlæg og solceller.   

Der er så mange interesser i spil, at vi ifølge Teknologirådets rapport fra 2017 har brugt et sted mellem 130 og 140 procent af Danmarks areal, hvis der skulle være plads til alle ønsker.  

Imens står udfordringerne for det rene drikkevand i kø: PFAS, pesticider og nitrat for bare at nævne nogle. Opgaven med at sikre rent drikkevand for kommende generationer er stor, og behovet for at beskytte de områder, hvor vores grundvand bliver dannet, er akut.     
 
En bedre udnyttelse af vores arealer kræver et stærkt samarbejde: Både på myndighedsområdet mellem regioner og kommuner, internt i kommunerne, og på tværs af ministrenes ressortområder – for eksempel landbrug, miljø, byggeri og erhverv. Og så er der brug for værktøjer, som kan sikre samarbejdet og samle de modsatrettede behov, geologiske forhold og politiske ønsker.    

Gevinster og konflikter i fokus 

Sådan et værktøj er Danske Vandværker med til at udvikle i regi af Partnerskab for Bæredygtig Vandforsyning.  

Her bliver samfundsmæssige interesser koblet til potentialerne i jordressourcen og vilkårene for arealanvendelse:      

”Vi er lige nu i gang med at udvikle og teste et landskabskort, som er baseret på fysiske geodata og de forskellige planlag og interesser. Værktøjet sætter gevinster og konflikter i fokus, hjælper med den komplekse prioritering af arealer og danner bagtæppe for en begavet helhedsorienteret planlægning”, siger faglig chef i Danske Vandværker og medstifter af partnerskabet Mette Oht Klitgaard. Hun fortsætter: 

”Det er helt essentielt, at vi begynder at tænke arealanvendelsen mere på tværs: Det skal ikke alene være de mest indflydelsesrige sektorer, der skal definere, hvad vi kan bruge pladsen til. Og vi er nødt til at tænke på, hvor jorden yder bedst i forhold til specifikke interesser. Det giver for eksempel ikke mening at placere solceller der, hvor den bedste landbrugsjord er, eller forurenende aktivitet der, hvor der bliver produceret drikkevand. Kun på den måde kan vi bruge arealerne bedst muligt og fremtidssikre drikkevandet.”  

Hånd i hånd 

Danske Vandværker samarbejder med Region Sjælland, Roskilde Universitet og landbrugets forsknings- og udviklingsorganisation SEGES om at udvikle værktøjet. Det handler om både samtænkning og nytænkning, hvor hensynet til naturen skal gå hånd i hånd med hensyn til rent drikkevand, en bæredygtig landbrugssektor og grøn energi.     

Region Sjælland er demonstrationsområde for projektets systematiske og databaserede afdækning af jorden som naturgrundlag for samfundets arealanvendelse og de planinteresser, der er på spil i landzonen. Regionen er som case et konkret eksempel på, hvordan det er muligt at samtænke interesser og pege på, hvordan arealerne kan bruges bedst muligt.    

”Værktøjet bliver lige den brik, vi mangler i dag, fordi det giver et samlet overblik over, hvordan vi mest optimalt udnytter den knappe arealressource. Og det er afgørende, når arealerne ikke alene skal tilgodese ét, men i mange tilfælde en bred vifte af formål”, siger chef for Jordforurening og Grundvandsbeskyttelse i Region Sjælland Henrik Jannerup 
 

Om Helhedsløsning for arealplanlægning i Region Sjælland

Projektet er opstået i et partnerskab mellem en række institutioner:   

  • Roskilde Universitet er ansvarlige for projektets videnskabelige del, der omfatter kortlægning, analyser, metodeudvikling og udgivelse af resultater.   
  • SEGES Innovation (privat og uafhængig forsknings- og udviklingsorganisation indenfor landbrugs- og fødevareområdet),  
  • Region Sjælland og Danske Vandværker sikrer, at der arbejdes på tværs af interesser og med fokus på en bredere anvendelsesmulighed af værktøjet – også i den politiske debat.   
  • Projektet hører under Partnerskab for bæredygtig vandforsyning. Værktøjet forventes at være udviklet og klar til brug i 2024.       

Baggrund: En samlet vision for dansk landbrug og fødevareproduktion

I det seneste SVM-regeringsgrundlag fik minister for fødevarer, landbrug og fiskeri, Jacob Jensen, til opgave at skabe en samlet vision for dansk landbrug og fødevareproduktion.

Regeringen vil nedsætte et partnerskab med bl.a. landbruget, fødevaresektoren og naturorganisationer med henblik på, at der i første halvår 2024 kan udarbejdes en samlet visionsplan for arealanvendelsen i Danmark.  

Miljøminister Magnus Heunicke har ansvar for at udvikle en national klimatilpasningsplan og for at indføre en samlet lov om natur og biodiversitet med mål og virkemidler for et grønnere Danmark.

Det er ligeledes miljøministeren, der har ansvar for at få kortlagt og beskyttet arealer, der skal sikre os rent drikkevand, de såkaldte grundvandsparker.

Kirkeminister Louise Schack Elholm har på sin side fået ansvar for planloven.  

Udgivet 06. dec. 2023