Gå til indhold

Ok til fortsat brug af godkendte pesticider i Danmark

VAP: Overvågning af testmarker

Der bliver ikke ændret på godkendelsen af pesticider på baggrund af den seneste rapport om overvågning af testmarker, skriver Miljøstyrelsen.

Den nyeste VAP-rapport viser, at der på testmarkerne ikke er målt pesticider og nedbrydningsprodukter i grundvandet, der overskrider grænseværdierne i en grad, der giver anledning til at ændre godkendelserne. 

”Det er betryggende, at den nye rapport ikke gemmer på ubehagelige overraskelser. Vi ser, at miljøfarlige stoffer i stigende grad skaber problemer for drikkevandet, og vandselskaberne kæmper for at holde rester af tilladte og forbudte pesticider ude og sikre danskerne rent drikkevand i hanerne”, siger Susan Münster, direktør i Danske Vandværker. Hun fortsætter:

”Testmarkerne i VAP-programmet er med til at sikre, at pesticider forsvarligt kan anvendes. Det er vigtigt, at overvågningen af godkendte miljøfremmede stoffer fortsat bliver prioriteret”.

Den nye VAP-rapport 2024 viser resultater for perioden juli 2021 – juni 2023, da en test typisk varer mindst to år. I den periode har man testet 2 pesticider og 17 nedbrydningsprodukter.

VAP-markerne er et unikt dansk testsystem, hvor pesticider afprøves under virkelige forhold, og apparater i et par meters dybde måler, om pesticider siver ned til grundvandet. 

Med testmarkerne får vi viden om, hvordan pesticider opfører sig i miljøet. Det øger vidensgrundlaget, så vi løbende kan forbedre regulerings- og godkendelsessystemet. Det er dog forsat væsentligt, at man løbende vurderer, om de eksisterende VAP-marker er tilstrækkeligt repræsentative i forhold geologiske variationer og dermed også sårbarhed.

Miljøstyrelsen vurderer, at de nyeste VAP-data ikke giver anledning til at ændre i de aktuelle danske godkendelser af pesticider.

Rapporten viser

  • I det seneste moniteringsår, juli 2022 – juni 2023, er der gjort enkelte fund af fluopyram (svampemiddel) og dets nedbrydningsprodukt fluopyram-7-hydroxy over kravværdien for pesticider i grundvand. De årlige gennemsnit af målingerne vurderes ikke at overskride kravværdien. Der er behandlet med fluopyram i somrene 2021, 2022 og 2023, og moniteringen af de to stoffer fortsætter, som nævnt frem til to år efter sidste udbringning.
  • I det seneste moniteringsår (juli 2022 – juni 2023) er der også gjort fund af 1,2,4-triazol (nedbrydningsprodukt fra en række azol-svampemidler) over kravværdien for pesticider i grundvand. Det er i tråd med målinger fra tidligere år. Fundene kan ikke relateres til test af enkelte midler, men skyldes formentlig mange års anvendelse af azoler på markerne både som sprøjte- og bejdsemidler, hvilket har medført en ophobning af azoler i testmarkerne. Miljøstyrelsen har reguleret anvendelserne af midlerne flere gange, senest i 2021, for at nedsætte belastningen af grundvand. 
  • Ligeledes er der i det seneste moniteringsår, juli 2022 – juni 2023, fund af DMS og DMSA i koncentrationer over kravværdien for pesticider i grundvand. DMS og DMSA, som begge er nedbrydningsprodukter fra cyazofamid (svampemiddel), blev håndteret sidste år, da man i det foregående moniteringsår, juli 2021 – juni 2022, fandt høje koncentrationer i grundvandet i en længere periode efter behandling med cyazofamid i en kartoffelafgrøde i 2020. På den baggrund blev godkendelserne af cyazofamidholdige midler tilbagekaldt i 2023. DMSA indgår nu også som kontrolparameter i den kommende drikkevandsbekendtgørelse, som vi forventer træder i kraft pr. 1. juli i år.
  • I den nye rapport indgår tre fund af CyPM (nedbrydningsprodukt fra svampemidlet azoxystrobin) over kravværdien. Disse fund er dog tilbage fra den foregående moniteringsperiode. Miljøstyrelsen vurderede sidste år, at det årlige gennemsnit af målingerne af CyPM ikke overstiger kravværdien for pesticider i grundvand. Det seneste moniteringsår bekræfter denne vurdering.

Om VAP

Miljøstyrelsen tester i samarbejde med De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS), Institut for Agroøkologi (AGRO) og Institut for Ecoscience (ECOS) ved Aarhus Universitet løbende pesticider på en række marker, der dyrkes konventionelt og behandles med udvalgte, godkendte pesticider i ”worst case” doseringer. Efter behandling af markerne undersøges det, om pesticiderne og/eller udvalgte nedbrydningsprodukter udvaskes til grundvand, drænvand eller jordvand under markerne. Systemet hedder varslingssystemet for udvaskning af pesticider til grundvand (VAP).

Formålet med at teste godkendte pesticider og deres nedbrydningsprodukter i VAP er bl.a. at afklare, om Miljøstyrelsen skal regulere godkendte midler anderledes, herunder eventuelt forbyde anvendelsen pga. en uacceptabel risiko for udvaskning til grundvand. I VAP kan man måle overskridelser over kravværdien henover året, men grundlaget for regulering af stofferne er baseret på en vurdering af det årlige gennemsnit.

Udgivet 30. maj. 2024