Gå til indhold

Jordskred med forurenet jord vækker bekymring hos vandværk

Jordskredet ved Nordic Waste i Randers har vakt bekymring på det nærliggende Kristrup Vandværk.

Danske Vandværker har været i dialog med Kristrup Vandværk og Miljøstyrelsen.

”Vi er bekymret for om jordskredet med den forurenede jord udgør en forureningsrisiko for grundvandet. Randers Kommune har foretaget en screening af den forurenede jord og vurderer, at det ikke er tilfældet”, fortæller driftsleder Michael Mose og fortsætter:

”Når der sker sådan en hændelse, som fylder meget i medierne, er det klart, at vores forbrugere bliver bekymrede. På vandværket er det vigtigt for os, at vi forholder os aktivt og får afklaret, om der kan være en uacceptabel risiko for forsyningssikkerheden”.

Miljøstyrelsen støtter op om Randers Kommunes vurdering af, at der ikke er en umiddelbar risiko for forurening af drikkevand fra almene vandforsyninger.

Per Schriver, kontorchef for grundvand i Miljøstyrelsen, siger:

”Jordskredet i Randers er ikke beliggende i hverken BNBO, indvindingsopland eller et område med særlig drikkevandsinteresser (OSD). Desuden viser Miljøstyrelsens seneste redegørelse for grundvandskortlægningen i området, at grundvandet er beskyttet af et mere end 40 meter tykt lag ler. Ud fra hvad vi kan se på højdekurver og trykniveauerne i området, vil jordforureningen bevæge sig mod Alling Å, som har sin udmunding i Randers Fjord. Ingen steder nedstrøms ses et overlap mellem å og et indvindingsopland til en almen vandforsyning.”

Udgivet 12. jan. 2024