Gå til indhold

Vi vil sikre nye værktøjer til arealplanlægning

Debatindlægget af Susan Münster, direktør i Danske Vandværker og Bruno Jerup, formand for Region Sjællands udvalg for grøn omstilling, bæredygtighed og miljø er bragt i magasinet Teknik & Miljø mandag den 3. april 2023.   

Et nyt projekt giver værktøjer, der lader brede samfundsmæssige hensyn som rent drikkevand, en bæredygtig landbrugssektor og grøn energi gå hånd i hånd ved at tænke geologi og samfundsmæssige interesser sammen.  

Vi står over for store samfundsudfordringer i de kommende år, når det gælder den grønne omstilling. Her er arealanvendelsen en af de helt store nødder, der skal knækkes, fordi der er mangel på plads til de mange aktiviteter, vi gerne vil have. Vi skal bruge land, når der for eksempel skal etableres landbaserede vindmøller og solceller eller plantes ny skov.  

Samtidig skal vi beskytte grundvandet og biodiversiteten bedre, vi skal klimatilpasse Danmark, og vi skal udvikle og omlægge dansk landbrug og fødevareproduktion, så vi bruger jorden dér, hvor den er bedst, uden at vi skader grundvandet. Også menneskers trivsel kræver adgang til natur og lægger derved beslag på vores arealer. Desværre er rent drikkevand et ofte overset hensyn, når der er kamp om arealerne, fordi ressourcen ligger godt gemt under jordoverfladen.  

I dag er den tværgående prioritering stort set fraværende, og arealplanlægningen er på mange måder et wild west, hvor det handler om at komme først, og der er mange økonomiske interesser på spil.  

En bedre udnyttelse af vores arealer kræver i stedet et stærkt samarbejde mellem relevante aktører, både på myndighedsområdet mellem regioner og kommuner, internt i kommunerne, og på tværs af ministrenes ressortområder – f.eks. landbrug, miljø, byggeri og erhverv.   

Vi vil derfor gerne gå aktivt ind i det partnerskab, som regeringen vil nedsætte med bl.a. landbruget, fødevaresektoren og naturorganisationer med henblik på, at der i første halvår 2024 kan udarbejdes en samlet visionsplan for arealanvendelsen i Danmark. 

Konkrete bud på de bedste løsninger 

Men bedre beskyttelse af vores drikkevand – kombineret med andre samfundsmæssige interesser – kræver ikke kun samarbejde, men også både nytænkning og nye redskaber for at lykkes.  

Et nyt samarbejde mellem Region Sjælland, Danske Vandværker, Roskilde Universitet og landbrugets forsknings- og udviklingsorganisation SEGES giver med det netop igangsatte projekt Helhedsløsning for arealplanlægning i Region Sjælland et kvalificeret indspark til bredere, politiske prioriteringer, analyse og debat omkring arealplanlægning. Samtidig kommer projektet med konkrete bud på de bedste løsninger lokalt og regionalt.  

Region Sjælland er demonstrationsområde for projektets systematiske, databaserede afdækning af jorden som naturgrundlag for samfundets arealanvendelse og de planinteresser, der gør sig gældende for landzonen. Regionen fungerer derved som case for, hvordan man på begavet, mangefacetteret vis kan samtænke og identificere potentialer for optimering af arealanvendelsen.   

Landskabskort skal sikre overblik

I projektet udarbejdes et landskabskort med afsæt i jordressourcens potentialer og vilkår for arealanvendelse baseret på fysiske geodata, der i høj grad er uafhængige af politiske interesser og lovgivning.  

Derefter kobles de fysiske potentialer med planlag og interesser for at vise optimal udnyttelse af arealer. Det sker gennem scenarier, der viser, hvor der kan være synergi mellem flere interesser på samme areal, og hvor der kan være negative effekter indbyrdes mellem interesser.  

På den måde udvikles en metode, hvor arealplanlægning ikke bliver sektoropdelt, men hvor der arbejdes med gevinster og konflikter i forhold til flere interesser og formål, hvilket giver en helhedsorienteret planlægning. Lige som jorden består af forskellige lag, skal en optimal prioritering af arealerne tage højde for såvel politiske interesser som geologiske muligheder og begrænsninger.  

Værktøjet kan hjælpe med den komplekse prioritering af arealer. Og det er afgørende, når arealerne ikke alene skal tilgodese ét, men i mange tilfælde en bred vifte formål. Det kræver samtænkning og nytænkning på tværs af ønsker, behov og sektorer. 

Rent drikkevand, bæredygtigt landbrug og grøn energi skal gå hånd i hånd. Derfor ser vi frem til at bidrage aktivt til den kommende visionsplan for Danmarks arealanvendelse.   

Baggrund: En samlet vision for dansk landbrug og fødevareproduktion 

I det seneste SVM-regeringsgrundlag fik minister for fødevarer, landbrug og fiskeri, Jacob Jensen, til opgave at skabe en samlet vision for dansk landbrug og fødevareproduktion. Miljøminister Magnus Heunicke har ansvar for at udvikle en national klimatilpasningsplan og for at indføre en samlet lov om natur og biodiversitet med mål og virkemidler for et grønnere Danmark. Det er ligeledes miljøministeren, der har ansvar for at få kortlagt og beskyttet arealer, der skal sikre os rent drikkevand, de såkaldte grundvandsparker. Kirkeminister Louise Schack Elholm har på sin side fået ansvar for vores planlov.   

Om Helhedsløsning for arealplanlægning i Region Sjælland 

Projektet er opstået i et partnerskab mellem en række institutioner:  
Roskilde Universitet er ansvarlige for projektets videnskabelige del der omfatter kortlægning, analyser, metodeudvikling og udgivelse af resultater.  
SEGES Innovation (privat og uafhængig forsknings- og udviklingsorganisation indenfor landbrugs- og fødevareområdet), Region Sjælland og Danske Vandværker sikrer, at der arbejdes på tværs af interesser og med henblik på en bredere anvendelsesmulighed af værktøjet også i den politiske debat.  


Projektet hører under Partnerskab for bæredygtig vandforsyning

Udgivet 04. apr. 2023