Gå til indhold

Ekstern rådgivning til BNBO

Har du brug for hjælp til BNBO-arbejdet?

Har I brug for hjælp til at finde rådgivere, hvor I kan tilkøbe hjælp til BNBO-arbejdet, forhandling, dialog med lodsejere, hjælp til beregning af erstatning, tinglysning af BNBO-dokumenter, tilsyn med BNBO, kan I kontakte en af nedenstående virksomheder.

WSP

Kontakt Carsten Christiansen, Tlf: 51 72 70 73, Mail: Carsten.Christiansen@wsp.com

Pris

Fastsættes individuelt ved tilbud.

 

Ydelse 1: Vurdering af BNBO-risikovurderinger og beskyttelsesbehov

 • Gennemgang og evaluering af BNBO-risikovurdering herunder beregningsforudsætninger
 • Vurdering af beskyttelsesbehovet i BNBO ud fra arealanvendelse og hydrogeologiske forhold
 • Vurdering af de enkelte boringers tilstand og betydning for den samlede produktion
 • Møde med vandværk hvor WSP’s vurdering præsenteres.

   

  Ydelse 2: Vurdering af egnede virkemidler i forhold beskyttelsesbehov

  Indledende vurdering af omkostningsniveauer

   

   

  Møde med vandværk, hvor WSP’s vurdering præsenteres

   

  Møde og indledende dialog om beskyttelsesbehov og virkemidler med lodsejer

   

  Vælges både ydelse 1 og 2 afholdes der ét møde med vandværket, hvor begge ydelser gennemgås med vandværket.

   

  Ydelse 3: Erstatningsberegninger

  • Beregning af erstatningsbeløb ved en given rådighedsindskrænkning som oplæg til en frivillig aftale.
  • Der kan evt. opstilles alternative beregninger afhængigt af valg af virkemiddel.

   

  Ydelse 4: Lodsejerforhandlinger og aftaleindgåelse

  • Bistå vandværkerne ved de enkelte konkrete lodsejerforhandlinger med præsentation af de relevante erstatningsberegninger på møde med lodsejere og deres eventuelle repræsentanter.
  • Udarbejdelse af aftaledokumenter.

   

  Ydelse 5: Tilsyn med overholdelse af den frivillige aftale

  Bistå vandværkerne med fysisk besigtigelse

   

  Vurdering af arealanvendelse og overholdelse af aftaler ved f.eks. gennemgang af flyfoto

   

  Udarbejdelse af tilsynsnotat med angivelse af forhold der kræver en opfølgning.

  NIRAS

  Kontakt Christian Thirup
  Mobil: 2045 8860, L: 8732 3298, Tlf.:8732 3232 Mail: cth@niras.dk

   

  Ydelse 1
  Idéoplæg på en kildeplads for alle vandværker i en kommune. (ca. 40) i en kommune til 50.000 kr.

   

  Ydelse 2
  Specifikke virkemidler i det konkrete BNBO vil overslagsmæssigt koste 8.000-15.000 kr. alt efter, hvor mange arealer, der skal laves aftale på.

   

  Ydelse 3
  Eksempel på en erstatningsopgørelse i anonymiseret form. Det der er markeret med gult, er tekst der skal tilrettes til den enkelte opgave. Erstatningsopgørelser koster overslagsmæssigt 5.000 kr. pr. stk.

   

  Ydelse 4
  Lodsejermøder (ejendomsmæssig forundersøgelse) 4.000-6.000 kr. pr. lodsejer (varierer afhængig af antal lodsejere og transporttid).

   

  Ydelse 5
  Erstatningsberegning, herunder værdiforringelse på markniveau ca. 5.000 kr. (det er erstatningsopgørelsen, som også er angivet i punktet ovenfor).

   

  Ydelse 6
  Aftaleindgåelse og deklarationstekst ca. 3.500 kr. (udfyldelse af dokumenter og fremsendelse til lodsejer).

   

  Ydelse 7
  Tinglysning: ca. kr. 3.000 + tinglysningsafgift.

   

  Ydelse 8
  Tilsyn med at jorden dyrkes efter aftale ca. 3.000 kr. pr. aftale. Varierer dog efter antal marker og transporttid.

   

   

  Geopartner

  Kontakt Ricky Weissenborn, tlf. 44 12 81 27, mail rmw@geopartner.dk

   

  Som uvildig rådgiver hjælper Geopartner Landinspektører danske vandværker med at indgå aftaler om beskyttelse af boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) .

   

  Jeres tryghed er sikret gennem Geopartners store erfaring inden for:

   

  • Ejendomsdannelse, arealanvendelse samt gældende love og regler, der har betydning for BNBO
  • Lodsejermøder og lodsejerforhandlinger er en af vores spidskompetencer
  • Mægling ved uenighed, så alle parter føler sig hørt
  • Fastlæggelse af rimelig kompensation og erstatningsberegning
  • Frivillig aftaleindgåelse er målet
  • Udfærdigelse af aftaledokumenter og deklarationer
  • Gennemførelse af alle nødvendige tinglysninger

   

  Geopartner fører parterne sikkert og konstruktivt gennem hele processen frem til indgåelse af frivillige aftaler om ændring af den fremtidige arealanvendelse samt tinglysning af de indgåede aftaler.

   

  Priser

  Priser fastsættes individuelt under hensyntagen til de konkrete forhold, antal lodsejere mv.

   

  Læs mere på Geopartners hjemmeside

   

  Mølbak Landinspektører A/S

  Som uvildig rådgiver hjælper Mølbak Landinspektører danske vandværker med at indgå og sikre aftaler om beskyttelse af boringsnære beskyttelsesområder (BNBO), ligesom vi kan bistå med arealerhvervelse m.m.

   

  Mølbak Landinspektører har stor erfaring med:

   

  • Lodsejermøder og -forhandlinger
  • Fastlæggelse af rimelig kompensation og erstatningsberegning
  • Udfærdigelse af aftaledokumenter og deklarationer med tilhørende rids
  • Frivillig aftaleindgåelse
  • Gennemførelse af alle nødvendige tinglysninger
  • Ekspropriations- og taksationspraksis, arealanvendelse samt gældende love og regler, der har betydning for BNBO
  • Matrikulær ejendomsdannelse i form af udstykning, arealoverførsler og lignende.

   

  Mølbak Landinspektører arbejder løsningsorienteret og fører parterne sikkert og konstruktivt gennem hele processen frem til indgåelse af frivillige aftaler samt tinglysning af servitutter, der sikrer de indgåede aftaler.

   

  Priser

  Vi kan eksempelvis tilbyde deltagelse i lodsejermøde for ca. 4.000 kr. per lodsejere, udarbejdelse af erstatningsopgørelse for ca. 5.000 kr. samt udarbejdelse og tinglysning af deklaration for ca. 6.000 kr.

   

  Prissætning af øvrige ydelser aftales individuelt under hensyntagen til de konkrete forhold, antal lodsejere mv.

   

  Kontakt

  Kontakt områdechef Casper Thybo,

  tlf. 20 73 38 83

  Mail cto@molbak.dk eller

  omstillingen tlf. 70 20 08 83

  Mail molbak@molbak.dk

   

  Læs mere på Mølbaks hjemmeside

  Envidan

  Mangler I hjælp til at få hul på opgaven vedr. BNBO eller måske at få den helt i mål?

  Envidan har erfaring med begge dele. Vi kan bidrage til processen eller tage os af det meste. Det er op til jer.

  Envidan har stor erfaring med indgåelse af frivillige aftaler, både med udgangspunkt i kommunens og med vandværkets opgave. Lodsejerne skal behandles fair og i overensstemmelse med gældende praksis. Envidan har det senere års tid arbejdet intenst med erstatningsberegninger og alle forhold omkring individuelle aftaler tilpasset lokale forhold. Herunder nævnes nogle af de aktiviteter som vandværket skal igennem.

   

  Køkkenbordsmøde og præsentation af virkemidler

   • – Møde med lodsejerne, hvor mulighederne for anvendelse af jorden fremadrettet tales igennem. Måske har lodsejeren allerede gjort sig tanker om fremtiden, som kan tilgodeses.
   • – Afgrænsning af arealerne både på kortet og i marken.
   • – Hvis arealerne indenfor BNBO ønskes dyrket uden anvendelse af sprøjtemidler, kan der findes inspiration i en folder, som Envidan i samarbejde med SEGES, DANVA og Danske Vandværker har udarbejdet. Folderen kan findes her https://www.danva.dk/media/7476/pixibog_pesticidfri-drift-og-adfaerd-2021_web.pdf
   • Her findes også gode råd til hvordan gårdspladsen, haven og øvrige udenomsarealer holdes pæne og ukrudtsfri uden sprøjtemidler.

   

  • Forhandling af erstatningsniveauer og beregning af erstatning.
   • – Efter forhandlinger af erstatningsniveauer, beregnes værdiforringelsen af ejendommen som resultat af aftalens indhold

   

  • Lodsejerforhandlinger og indgåelse af aftaler
   • – Aftaledokument herunder bodsstørrelse ved mislighold og øvrige forhold, der skal uddybes udarbejdes, og på den baggrund laves en deklarationstekst, som skal tinglyses.
   • – Det skal aftales om der ønskes engangserstatning eller en årlig erstatning. Her er flere forhold, der skal tages højde for og drøftes.

   

  • Så er målet nået

   

  Hvor meget i har brug for fra os, finder vi ud af ved en indledende snak.

  Se Envidans hjemmeside med en intro til BNBO og kontakter her:

  https://www.envidan.dk/ekspertiser/grundvand/bnbo-vandvaerker

   

  Kontakt
  Tina Halkjær Andersen tlf. 60 11 12 49, mail tha@envidan.dk (Aarhus afdeling)

  Udgivet 10. okt. 2022