Gå til indhold

Ekstern rådgivning til BNBO

Har du brug for hjælp til BNBO-arbejdet?

Har I brug for hjælp til at finde rådgivere, hvor I kan tilkøbe hjælp til BNBO-arbejdet, forhandling, dialog med lodsejere, hjælp til beregning af erstatning, tinglysning af BNBO-dokumenter, tilsyn med BNBO, kan I kontakte en af nedenstående virksomheder.

WSP

Sjælland

Kontakt Anja Kiel Groth, Tlf.  26 66 85 88

Mail anja.groth@WSPmailto:anja.groth@WSP

 

Jylland

Kontakt Henrik Andersen, Tlf. 21 25 90 74

Mail henrik.andersen@wsp.com

 

Pris

Fastsættes individuelt ved tilbud.

 

Ydelse 1: Vurdering af BNBO-risikovurderinger og beskyttelsesbehov

 • Gennemgang og evaluering af BNBO-risikovurdering herunder beregningsforudsætninger
 • Vurdering af beskyttelsesbehovet i BNBO ud fra arealanvendelse og hydrogeologiske forhold
 • Vurdering af de enkelte boringers tilstand og betydning for den samlede produktion
 • Møde med vandværk hvor WSP’s vurdering præsenteres.

   

  Ydelse 2: Vurdering af egnede virkemidler i forhold beskyttelsesbehov

  Indledende vurdering af omkostningsniveauer

   

   

  Møde med vandværk, hvor WSP’s vurdering præsenteres

   

  Møde og indledende dialog om beskyttelsesbehov og virkemidler med lodsejer

   

  Vælges både ydelse 1 og 2 afholdes der ét møde med vandværket, hvor begge ydelser gennemgås med vandværket.

   

  Ydelse 3: Erstatningsberegninger

  • Beregning af erstatningsbeløb ved en given rådighedsindskrænkning som oplæg til en frivillig aftale.
  • Der kan evt. opstilles alternative beregninger afhængigt af valg af virkemiddel.

   

  Ydelse 4: Lodsejerforhandlinger og aftaleindgåelse

  • Bistå vandværkerne ved de enkelte konkrete lodsejerforhandlinger med præsentation af de relevante erstatningsberegninger på møde med lodsejere og deres eventuelle repræsentanter.
  • Udarbejdelse af aftaledokumenter.

   

  Ydelse 5: Tilsyn med overholdelse af den frivillige aftale

  Bistå vandværkerne med fysisk besigtigelse

   

  Vurdering af arealanvendelse og overholdelse af aftaler ved f.eks. gennemgang af flyfoto

   

  Udarbejdelse af tilsynsnotat med angivelse af forhold der kræver en opfølgning.

  NIRAS

  Kontakt Christian Thirup
  Mobil: 2045 8860, L: 8732 3298, Tlf.:8732 3232 Mail: cth@niras.dk

   

  Ydelse 1
  Idéoplæg på en kildeplads for alle vandværker i en kommune. (ca. 40) i en kommune til 50.000 kr.

   

  Ydelse 2
  Specifikke virkemidler i det konkrete BNBO vil overslagsmæssigt koste 8.000-15.000 kr. alt efter, hvor mange arealer, der skal laves aftale på.

   

  Ydelse 3
  Eksempel på en erstatningsopgørelse i anonymiseret form. Det der er markeret med gult, er tekst der skal tilrettes til den enkelte opgave. Erstatningsopgørelser koster overslagsmæssigt 5.000 kr. pr. stk.

   

  Ydelse 4
  Lodsejermøder (ejendomsmæssig forundersøgelse) 4.000-6.000 kr. pr. lodsejer (varierer afhængig af antal lodsejere og transporttid).

   

  Ydelse 5
  Erstatningsberegning, herunder værdiforringelse på markniveau ca. 5.000 kr. (det er erstatningsopgørelsen, som også er angivet i punktet ovenfor).

   

  Ydelse 6
  Aftaleindgåelse og deklarationstekst ca. 3.500 kr. (udfyldelse af dokumenter og fremsendelse til lodsejer).

   

  Ydelse 7
  Tinglysning: ca. kr. 3.000 + tinglysningsafgift.

   

  Ydelse 8
  Tilsyn med at jorden dyrkes efter aftale ca. 3.000 kr. pr. aftale. Varierer dog efter antal marker og transporttid.

   

   

  Geopartner

  Camilla Pagel Jensen, mobil 22 15 73 62, mail
  cje@geopartner.dk

   

  Som uvildig rådgiver hjælper Geopartner Landinspektører danske vandværker med at indgå aftaler om beskyttelse af boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) .

   

  Jeres tryghed er sikret gennem Geopartners store erfaring inden for:

   

  • Ejendomsdannelse, arealanvendelse samt gældende love og regler, der har betydning for BNBO
  • Lodsejermøder og lodsejerforhandlinger er en af vores spidskompetencer
  • Mægling ved uenighed, så alle parter føler sig hørt
  • Fastlæggelse af rimelig kompensation og erstatningsberegning
  • Frivillig aftaleindgåelse er målet
  • Udfærdigelse af aftaledokumenter og deklarationer
  • Gennemførelse af alle nødvendige tinglysninger

   

  Geopartner fører parterne sikkert og konstruktivt gennem hele processen frem til indgåelse af frivillige aftaler om ændring af den fremtidige arealanvendelse samt tinglysning af de indgåede aftaler.

   

  Priser

  Priser fastsættes individuelt under hensyntagen til de konkrete forhold, antal lodsejere mv.

   

  Læs mere på Geopartners hjemmeside

   

  Mølbak Landinspektører A/S

  Som uvildig rådgiver hjælper Mølbak Landinspektører danske vandværker med at indgå og sikre aftaler om beskyttelse af boringsnære beskyttelsesområder (BNBO), ligesom vi kan bistå med arealerhvervelse m.m.

   

  Mølbak Landinspektører har stor erfaring med:

   

  • Lodsejermøder og -forhandlinger
  • Fastlæggelse af rimelig kompensation og erstatningsberegning
  • Udfærdigelse af aftaledokumenter og deklarationer med tilhørende rids
  • Frivillig aftaleindgåelse
  • Gennemførelse af alle nødvendige tinglysninger
  • Ekspropriations- og taksationspraksis, arealanvendelse samt gældende love og regler, der har betydning for BNBO
  • Matrikulær ejendomsdannelse i form af udstykning, arealoverførsler og lignende.

   

  Mølbak Landinspektører arbejder løsningsorienteret og fører parterne sikkert og konstruktivt gennem hele processen frem til indgåelse af frivillige aftaler samt tinglysning af servitutter, der sikrer de indgåede aftaler.

   

  Priser

  Vi kan eksempelvis tilbyde deltagelse i lodsejermøde for ca. 4.000 kr. per lodsejere, udarbejdelse af erstatningsopgørelse for ca. 5.000 kr. samt udarbejdelse og tinglysning af deklaration for ca. 6.000 kr.

   

  Prissætning af øvrige ydelser aftales individuelt under hensyntagen til de konkrete forhold, antal lodsejere mv.

   

  Kontakt

  Kontakt områdechef Casper Thybo,

  tlf. 20 73 38 83

  Mail cto@molbak.dk eller

  omstillingen tlf. 70 20 08 83

  Mail molbak@molbak.dk

   

  Læs mere på Mølbaks hjemmeside

  Envidan

  Mangler I hjælp til at få hul på opgaven vedr. BNBO eller måske at få den helt i mål?

  Envidan har erfaring med begge dele. Vi kan bidrage til processen eller tage os af det meste. Det er op til jer.

  Envidan har stor erfaring med indgåelse af frivillige aftaler, både med udgangspunkt i kommunens og med vandværkets opgave. Lodsejerne skal behandles fair og i overensstemmelse med gældende praksis. Envidan har det senere års tid arbejdet intenst med erstatningsberegninger og alle forhold omkring individuelle aftaler tilpasset lokale forhold. Herunder nævnes nogle af de aktiviteter som vandværket skal igennem.

   

  Køkkenbordsmøde og præsentation af virkemidler

   • – Møde med lodsejerne, hvor mulighederne for anvendelse af jorden fremadrettet tales igennem. Måske har lodsejeren allerede gjort sig tanker om fremtiden, som kan tilgodeses.
   • – Afgrænsning af arealerne både på kortet og i marken.
   • – Hvis arealerne indenfor BNBO ønskes dyrket uden anvendelse af sprøjtemidler, kan der findes inspiration i en folder, som Envidan i samarbejde med SEGES, DANVA og Danske Vandværker har udarbejdet. Folderen kan findes her https://www.danva.dk/media/7476/pixibog_pesticidfri-drift-og-adfaerd-2021_web.pdf
   • Her findes også gode råd til hvordan gårdspladsen, haven og øvrige udenomsarealer holdes pæne og ukrudtsfri uden sprøjtemidler.

   

  • Forhandling af erstatningsniveauer og beregning af erstatning.
   • – Efter forhandlinger af erstatningsniveauer, beregnes værdiforringelsen af ejendommen som resultat af aftalens indhold

   

  • Lodsejerforhandlinger og indgåelse af aftaler
   • – Aftaledokument herunder bodsstørrelse ved mislighold og øvrige forhold, der skal uddybes udarbejdes, og på den baggrund laves en deklarationstekst, som skal tinglyses.
   • – Det skal aftales om der ønskes engangserstatning eller en årlig erstatning. Her er flere forhold, der skal tages højde for og drøftes.

   

  • Så er målet nået

   

  Hvor meget i har brug for fra os, finder vi ud af ved en indledende snak.

  Se Envidans hjemmeside med en intro til BNBO og kontakter her:

  https://www.envidan.dk/ekspertiser/grundvand/bnbo-vandvaerker

   

  Kontakt
  Tina Halkjær Andersen tlf. 60 11 12 49, mail tha@envidan.dk (Aarhus afdeling)

  DeFakto Rådgivende Landinspektører ApS

  Vi drikker rigtig meget kaffe hos DeFakto, for det er der vi opbygger tillid med de lodsejere, som sammen med vandværkerne skal være med til at sikre drikke- og grundvand. Vi tror på frivillige aftaler og de kræver tillid mellem vandværk og lodsejer.

   

  Vores team består af landinspektører og jurister med over 20 års erfaring både indenfor BNBO og grundvandsbeskyttelse, men også inden for aftaler, servitutter, erstatning og forhandling. Vi ved, at BNBO og grundvandsbeskyttelse ikke altid bliver mødt med begejstring, og vi møder altid lodsejeren med respekt for deres situation. Derfor har vi allerede medvirket i en meget stor andel af den grundvandsbeskyttelse som findes i Danmark.

   

  Vi arbejder både med de helt små vandværker og de helt store forsyningsvirksomheder – det er naturligt for os at skalere efter behov og økonomi.

   

  Vi har stor erfaring med fastlæggelse af erstatninger, vurdering af arealer, sikring af forhåndstilsagn fra SKAT i forhold til ejendomsavancebeskatning, tinglysning af deklarationer, køb af arealer, sikring ledningsanlæg til boringer m.v. – vi kender til hele processen.

   

  Vi indgår gerne i dialogen med kommune, statslige myndigheder, landboforeninger og lignende. Vil en lodsejer hellere vil sælge arealet eller der skal gennemføres en mindre jordfordeling, rejses skov eller skal der søges midler, så løser vi det – vi tænker gerne ud af boksen og har allerede erfaring i forvejen.

   

  Til enhver opgave kan DeFakto samle et hold, stort eller småt – vi har adgang til de relevante kompetencer, fra landbrugsmægler, skovvurderingsfolk, agronom, jurister, til landinspektører.

   

  Som professionelle rådgivere er vi opdaterede på love, afgørelser og regelgrundlag og i almindelighed den seneste viden på området – ligesom vi bidrager til udvikling af området, igennem konferencer, netværk og deltagelse i arbejdsgrupper i relevante sammenhænge.

   

  Fra planlægning af lodsejermøder til de nødvendige tinglysninger, DeFakto kan bidrage igennem BNBO forløbet og med mange års erfaring sikre en tryg proces for vandværker og lodsejere.

   

  For en uforpligtigende snak, eller flere oplysninger om processen, priser med videre, kontakt:

   

  Landinspektør Jens Henrik Sørensen, jhs@defakto.dk, mobil 6168 4854

   

  Du kan også besøge os på  https://defakto.dk/

  LE34

  BNBO – stop for brug af sprøjtemidler

  Det er ikke nok at vide, at BNBO står for BoringsNæreBeskyttelsesOmråder. Du har også brug for rådgivning til, hvad kommunen eller vandværket skal gøre, mens I venter på, at den bebudede lovgivning om påbud mod sprøjtemidler i nærheden af drikkevandsboringer træder i kraft i løbet af 2024.

   

  Kommuner, vandværker, forsyningsselskaber og landmænd er fortsat dansepartnere. Lov om påbud eller ej, så skal aftaler forsøges ad frivillighedens vej, inden landmændene pålægges forbud. Og mulighed for at klage over erstatningen eller ej, så går tiden, mens den ene drikkevandsboring efter den anden lukker på grund af for højt niveau af pesticider i drikkevandet.

   

  Derfor anbefaler vi at fortsætte med at forhandle med landmændene og forberede BNBO-aftaler.

   

  Hvad kan LE34 hjælper jer med?
  – Rådgivning om tilgang og procesplan
  – BNBO-opgørelser (areal og kort)
  – Gennemførelse af lodsejerforhandlinger
  – Beregning af erstatning
  – Udformning af deklarationstekst og aftaletekst
  – Tinglysning af aftaler
  – Genberegning af aftaler, når afgræsningen af et konkret BNBO-område ændres

  Når den nye lov er vedtaget
  Taksation: rådgivning og bistand til håndtering af lodsejers klager.

   

  Kontaktpersoner hos LE34
  Landinspektør og afdelingsleder Jannie Fredenslund, jaf@le34.dk, tlf. 3015 20093

  Landinspektør Carsten Kragh, ck@le34.dk , tlf. 2023 4364.

   

  Læs mere på LE34s hjemmeside

   

   

   

   

   

  Udgivet 10. apr. 2024