Lovpligtig kontrol af målere – nye regler

Den 1. juli 2018 træder nye regler for vandmålere i kraft. Vandmålere til koldt og varmt vand skal kontrolleres - og det er jeres ansvar, at det sker.

Det nye er, at målerne som udgangspunkt skal kontrolleres eller udskiftes hvert 9. år – tidligere var det hvert 6. år.

 

Intervallet på 9 år er vejledende og bør fastsættes ud fra tekniske forhold ved måleren og installationen samt jeres erfaringer.

 

Egenkontrol

Det er også nyt, at der er udvidede muligheder for egenkontrol, når blot de tilladte procentvise udsving på målerne overholdes.

 

Det betyder, at I kan vælge at fortsætte med en af de tre kendte kontrolmetoder eller en helt anden metode.

 

Genopsætning

Kravet om at nedtagne måler til afprøvning skal reverificeres inden genopsætning, er udgået.

Det betyder, hvis forseglingen ikke er brudt og måleren ikke har været udsat for indgreb, der kan påvirke måleevnen, at vandværket kan vælge at genopsætte måleren for endnu en periode.

 

Afhængigt af vandværkets egen vurdering og målerfabrikantens anvisninger kan målere med en fejlvisning op til +- 2% genopsættes i 9 år, og målere med en fejlvisning op til +- 4% kan genopsættes i 4 år.

 

 

quote
Målere, der er i drift, må ikke overskride det dobbelte af maksimalt tilladelige fejl på +- 2 % for en fabriksny vandmåler.

Metode 1: Periodisk udskiftning

Alle målerne udskiftes i et givet parti senest ni år efter, at de er sat op.

 

De ni år regnes fra det tidspunkt, hvor den ældste måler i partiet er monteret.

Metode 2: Periodisk udskiftning suppleret med statistisk stikprøvekontrol af de målere, der er taget ned

Metoden er god, hvis I efter ni år vælger at sætte den samme type målere op igen.

 

På det grundlag kan I vurdere, om opsætningsperioden for de nye målere kan forlænges ud over de ni år.

Metode 3: Kontrolsystem baseret på statistisk stikprøvekontrol

Partiet af målere skal stikprøvekontrolleres første gang senest ni år efter, at målerne er sat op.

 

De ni år regnes fra det tidspunkt, hvor den ældste måler i partiet er sat op.

 

Resultatet af stikprøvekontrollen bruges til at vurdere, om partiet stadig kan være i drift i en periode, eller om det skal erstattes af nye målere.

 

Hovedpunkterne i enkelt og dobbelte stikprøveplan

 

Enkelt stikprøveplan

Inddel målerne i partier med ensartede kendetegn og tag efter ni år et antal ud til stikprøvekontrol i forhold til målerteknisk vejledning.

 

De målere, der erstattes, kan:

 

  • Indgå i et nyt parti målere.
  • Indgå i det oprindelige parti af målere, hvis partiet får forlænget driftsperioden i yderligere en periode.
  • Indgå i det oprindelige parti af målere, hvis det samlede antal erstatningsmålere ikke udgør mere en 16 % af det samlede målerparti.

 

De målere, der er taget ned, skal afproppes for at undgå udtørring og sikres imod frost.

 

Målerne sendes til et akkrediteret målerlaboratorium. Husk at emballere målerne forsvarligt.

 

Hvis partiet af målere bliver godkendt efter verifikationsgrænsen på +- 2 %, kan partiet af målere efter 01.01.2018 være i drift i ni år mere, før næste stikprøvekontrol skal udtages.

 

Hvis partiet af målere bliver godkendt efter driftsfejlgrænsen på +- 4 %, kan partiet af målere efter 01.01.2018 være i drift fire år mere før næste kontrol.

 

Der er ikke nogen øvre tidsgrænse for, hvor længe et parti kan være i drift. Det afhænger alene af resultatet af stikprøvekontrollerne.

 

Hvis partiet ikke bliver godkendt efter driftsfejlgrænsen, skal målerne udskiftes hurtigst muligt.

 

Dobbelt stikprøveplan

Ved en dobbelt stikprøveplan bliver partiet af målere godkendt efter den første stikprøve, hvis antallet af målere, der afviger er mindre end eller lig med godkendelsestallet.

 

Med denne metode kan antallet at stikprøver nedsættes, hvis den første stikprøve bliver godkendt.

Kontrolmetoder

 

I kan som nævnt vælge mellem de tre nævnte metoder til at kontrollere målerne, eller I kan, efter eget valg, vælge en anden metode.

 

Vær opmærksom på, at den etablerede egenkontrol skal give tilstrækkelig sikkerhed for, at målerne i drift overholder driftsfejlgrænse på +- 4%.

 

Vandværket skal, efter anmodning fra forbrugere eller Sikkerhedsstyrelsen, kunne dokumentere, at egenkontrollen giver denne sikkerhed

 

Anvendes kontrolmetode 1, 2 eller 3, som nævnt herover, og strider intervallerne på henholdsvis 9 og 4 år ikke imod vandværkets egne erfaringer eller målerleverandørens anvisninger, vil en tilstrækkelig sikkerhed for overholdelse af driftsfejlgrænsen være til stede.

 

Uanset hvilken af metoderne I vælger, anbefales det, at I opbevarer målerne afproppet og frostfrit indtil forbrugerne har betalt den årlige opgørelse af drikkevand og spildevand.

 

I skal informere forbrugerne om den metode, I vælger at bruge.

Vil du vide mere?

Kontakt teknisk rådgiver

 

Henrik Blomhøj

 

Tlf. 56 13 02 04

 

Mail: hb@danskevv.dk

Publiceringsdato: 29/06 2018