Gå til indhold

Beredskabssituation i forhold til elforsyning

Energistyrelsen har meddelt, at kontrollerede nedlukninger af elforsyningen i mindre områder (brownouts) kan komme på tale.  

Forventet nedlukningsvarsel på 15 minutter

Et brownout vil blive gennemført, hvis der er behov for at reducere  elforbruget i Danmark for at kunne opretholde en balance i el-systemet. Hensigten med en brownout er at forsøge at kunne undgå et blackout (national nedlukning). 

Nedlukning af strøm i de enkelte områder vil forventeligt vare to timer. Varslen vil være kort (maksimalt 15 minutter)  

I bunden af artiklen finder I et tekstforslag med information om evt. el- og vandsvigt – teksten kan lægges på jeres hjemmeside.

Vandværker ikke undtaget for nedlukning 

Det er det vigtigt, at I ser på jeres beredskabsplan og hvordan I kan håndtere en situation hvor strømmen lukkes i to timer.  

Det er vigtigt at se på 

  • Hvordan vil vandværket og vandleverancen blive ramt ved strømsvigt ?  
  • Hvordan vil vandværks it-systemer blive påvirket ? 
  • Hvor i vandbanen anvender I ekstern strøm (boringer, højdebeholdere og trykforøgere ect..) ?  
  • Hvordan kan I forberede og varsle jeres forbrugere ?  
  • Nødgenerator: Hvor hurtigt er den klar, og hvor længe kan I sikre forsyningen uden strøm? 
  • Nødleverance/nødforsyning: Er den klar, og kan nødforsyningen åbnes, inden der lukkes for strømmen? 
  • Højdebeholder; Er det muligt at sikre to timers vandleverance fra den? 
  • Hvordan kan vandværket lukkes forsvarligt og startes forsvarligt op igen? Hvad skal der til? 
  • Hvis der opstår undertryk på grund af vandforbrug uden produktion, er der så områder, hvor der kan trænge vand ind og forurene ledningsnettet for eksempel fra lækager eller dårlige kontraventiler ved brandhaner? Kan vandværket udbedre noget af dette inden en evt. nedlukning? 
  • Bør I varsle forbrugere på forhånd, så de er orienteret om at en situation kan opstå. 

Måske har I prøvet strømsvigt tidligere ved overgravet kabel, så I på den måde er forberedt. Det kan overvejes at afholde en beredskabsøvelse hvor strømmen lukkes ned.   

På Energistyrelsen hjemmeside kan I se en FAQ om energisituationen

Dialog med kommune, beredskab, IT-leverandør, nabovandværk 

Tag en dialog med kommunen om hvordan en brownout kan håndteres vandforsyningsmæssigt.  

Tag eventuelt en dialog med jeres nabovandværk, som I enten importerer eller eksporterer vand fra, evt. nødforsyning. Hvordan kan I hjælpe hinanden og hvilke begrænsninger vil der være. Det er sandsynligt at begge vandværker vil blive ramt ved et brownout. 

Tag en dialog om hvilke kritiske forbrugere der er i jeres område, hvordan kan de kritiske forbrugere kan orienteres. På den måde er kommunen også gjort opmærksom, hvor der kan være udfordring i tilfælde af brownout  

Kommunen og beredskabet bør være opmærksom på, at et vandværk kan være forhindret i at levere vand ved evt. brandslukning.  

Det kan være en god ide at kommunen, ligesom vandværket, også har information på deres hjemmeside, så forbrugere og borgere er forberedt på et eventuelt brownout.  

Tag en dialog med jeres IT-leverandør, hvis I er i tvivl om hvordan jeres system vil blive berørt af en nedlukning.  

Tag evt. en dialog med jeres distributionsselskab. De kan muligvis sige mere om, hvilke lokale områder der lukkes ned, eksempelvis, vil import og/eller nødforsyning fra nabo vandværk også blive berørt. 

Vær opmærksom på at varsel via sms-tjeneste muligvis ikke er en mulighed, dels fordi nettet er presset grundet brownout og dels fordi nedlukning kan ske med meget kort varsel  

Tekstforslag til vandværkets hjemmeside:

Kære forbruger  

Vi sender denne orientering, da den nationale beredskabssituation om elforsyningen er hævet. Energistyrelsen har meddelt, at kontrollerede nedlukninger af elforsyningen i mindre områder (brownouts) kan komme på tale.  

Dette kan betyde, at vandværket og vandværkets leverance til forbrugere kan blive berørt og at du ikke har vand i hanen i en periode. 

Et brownout vil forventeligt være i en varighed af maksimalt to timer.  

Ved et brownout er det vigtigt, at du ikke ringer til vandværket. Vandværket er nemlig i nødberedskab og vi har travlt med at sikre, at vandforsyningen kommer op at køre igen, hurtigst muligt.  

Vi sender denne orientering, da varslen ved et brownout vil være meget kort og at vi muligvis ikke kan varsle jer via sms eller hjemmeside. 

Det er også vigtigt at telefonnettet ikke bliver belastet mere end højst nødvendigt.  

Når strømmen kommer tilbage – og vi igen kan sende vand ud til dig – så er det vigtigt at huske på at systemet skal op at køre igen og der kan være et stort behov for vand flere steder i forsyningsområdet. 

Du kan opleve et midlertidigt lavere vandtryk og eventuelt brunt vand fra vandhanen. Brunt vand skyldes okker, og det er ikke farligt. Lad vandhanen løbe, og når vandet har en normal farve, er okkeren skyllet ud.   

Det skal nævnes, at det ikke er sikkert at brownouts vil komme på tale, det kommer an på hvor presset det nationale elnet er hen over vinteren.  

Hvis I har interesse, kan I finde information på Energistyrelsens hjemmeside. FAQ om energisituationen | Energistyrelsen (ens.dk)  

Venlig hilsen   

Xxxxx Vandværk   

 

Udgivet 30. sep. 2022