Vandværkers skat:
Hvornår skal vandværker betale skat?

Skattefritagelse for vandværker
Vandværker kan v�re fritaget fra at betale skat. Skattefritagelsen forudsætter dog, at en række betingelser er opfyldt, såsom:

 • Vandværket må ikke være eller have været omfattet af vandsektorloven.

 • Vandværket skal kunne anses at være omfattet af selskabsskatteloven. Det vil sige, at vandværket skal drives i regi af en forening, andelsselskab eller andelsselskabslignende konstruktion.*

 • Vandværket skal i skattemæssig henseende anses at være et vandværk. Det vil sige, at der skal være en "egenproduktion". Et vandværk som alene køber vand og distribuerer dette anses i skattemæssig sammenhæng ikke for at være et vandværk.

 • Vedtægten skal desuden opfylde en række objektive betingelser for at kunne kvalificere vandværket til skattefritagelse. Det er desuden en betingelse, at der ikke udøves sideordnede aktiviteter, eksempelvis bogføring m.v. for andre vandværker.

Det er tilladt at tilslutte et mindre solcelleanlæg på maksimalt 25 kWh til vandværket, uden at vandværket bliver skattepligtigt af værdien af produktionen. Der kan dog være tale om, at vandværket kan blive skattepligtig af salg af den overskydende el-produktion. Til gengæld er det KUN salget af overskydende el-produktion, der bliver skattepligtigt – ikke resten af vandværkets omsætning.

* Drives vandværket i regi af et interessentskab, så kan det ikke være omfattet af selskabsskatteloven og skattepligten beror hos den enkelte interessent.

Det afgørende er ikke selskabets navn (X vandværk Amba eller X vandværk I/S). Skattepligtsstatus afgøres efter en vurdering af flerheder i vedtægten samt vandværkets faktiske virke.

Skattepligtige vandværker
I de situationer hvor et vandværk ikke opfylder betingelserne for skattefritagelse, hvis det eksempelvis har sideordnede aktiviteter eller vedtægter som ikke opfylder de objektive betingelser. I sådanne situationer vil vurderingen af selskabets skattepligtsstatus ofte være en afvejning af, om der er tale om en forening eller et interessentskab.

Følgende kriterier indgår i SKATs vurdering:

Kriterier der indikerer, at der et tale om en forening:

 • Den enkelte deltager hæfter kun med sit indskud (kontingent).

 • Mange deltagere.

 • Deltagerkredsen skifter, således at nogle deltagere afløser andre.

 • Sammenslutningen styres af foreningsorganer, dvs. generalforsamling/repræsentantskab og en valgt bestyrelse.

 • Optagelse af nye deltagere (medlemmer) sker efter objektive kriterier, eventuelt er medlemsadgangen helt fri.

 • En deltagers udtræden er uden retslig betydning for sammenslutningens beståen og giver ikke den udtrædende krav på nogen del af dennes formue.

 • Sammenslutningens overordnede formål er af ideel karakter. En eventuel erhvervsmæssig virksomhed drives til fremme af det ideelle formål.*

Kriterier der indikerer, at der et tale om et interessentskab (dvs. ikke et selvstændigt skattesubjekt):

 • Den enkelte deltager hæfter personligt (og solidarisk) for sammenslutningens forpligtelser.

 • Få deltagere.

 • Deltagerne er de samme under hele interessentskabets levetid.

 • Der kræves énstemmighed blandt deltagerne til alle væsentlige beslutninger.

 • Optagelse af ny deltager betragtes som stiftelse af nyt interessentskab.

 • En deltagers udtræden betragtes som opløsning af det bestående og stiftelse af nyt interessentskab. Den udtrædende har krav på en ideel anpart af interessentskabets aktiver, således at opløsningen medfører skifte (formuerealisation).

 • Sammenslutningen har et rent erhvervsmæssigt formål.

I henhold til skattepraksis måles der på en flerhed af faktorer i afvejningen. Det vil sige, at hæftelsesbestemmelsen, som normalt er den mest tungtvejende forskel mellem et interessentskab og andre selskabsformer, ikke i sig selv afgør skattepligtsstatus.

Hvis vurderingen peger i retning af, at der er tale om en forening, så vil vandværket typisk ifalde beskatning som en forening.

Foreningsbeskatning
Et vandværk, der omfattes af foreningsbeskatning (selskabsskattelovens § 1, stk. 1, nr. 6), vil alene skulle betale skat af erhvervsmæssige indtægter.

Som indtægt ved erhvervsmæssig virksomhed betragtes indtægt ved næringsvirksomhed eller anden forretningsvirksomhed, herunder indtægt ved drift, udlejning eller bortforpagtning af fast ejendom.

Den væsentligste undtagelse ved foreningsbeskatningen er imidlertid, at indtægt ved leverance til medlemmerne ikke betragtes som indvundet ved erhvervsmæssig virksomhed. Det vil sige, at vandværkets hovedvirksomhed – leverance af vand til medlemmerne – ikke skal indgå ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst.

Omvendt vil salg til ikke-medlemmer skulle indgå ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst.