Risikovurdering

Risikoanalyser og -vurderinger bringer dig hele vejen rundt om alle processer i vandværket. 

Risikoanalyse

Risikoanalysen tager udgangspunkt i principperne i HACCP, som er udviklet til fødevarevirksomheder.

HACCP indeholder syv principper, som bringer dig hele vejen rundt om en risikovurdering og eventuelle problemer på vandværket, som skal løses:

1: Farer
At identificere farer, der skal forebygges, fjernes eller reduceres til et acceptabelt niveau.

2: Kritiske kontrolpunkter
At identificere kritiske kontrolpunkter (CCP), der hvor farerne ved produktionen kan være.

3: Kritiske grænser
Vurdere om der kan og skal etableres kritiske grænser, som bestemmer, hvornår et forhold er acceptabelt og uacceptabelt.

4: Procedurer
Beslutte hvilke procedurer, der skal til for at overvåge de kritiske kontrolpunkter, og hvornår det skal ske.

5: Noget er galt med kontrolpunktet
Beslutte, hvad der skal ske, hvis der er noget galt med kontrolpunktet.

6: Kontrol
Beslutte, hvilken form for kontrol der er bedst egnet, hvis der er noget galt med kontrolpunktet og sikre at det hele fungerer perfekt.

7: Dokumentation
Dokumentere det hele (f.eks. gennem Tethys tilstandsrapport).

Hvad skal risikovurderes?

Her ses eksempler på kritiske kontrolpunkter (CCP) med en række underpunkter, som skal vurderes for at finde ud af, hvor der er risiko for, at vandet kan blive forurenet. Kontrolpunkterne afhænger af vandværkerets komponenter og kan variere alt efter gennemgangen af vandværkets komponenter.

Bygninger
Vinduer, døre, murværk, tagrender, tag, udluftning, elinstallationer, vandinstallationer, tilbageløbssikring, kloak, adgangsforhold (hvem, hvordan, hvornår).

Kildeplads
Omkringliggende jord, dyrkningsændringer på marker, lokalplaner, beskyttelseszone

Boringer
Udluftning, brønd, hus, pumpe, råvandsledning, elinstallationer, ventiler, vandspejl, rengøring, overvågning eller alarm.

Behandlingsanlæg
Beluftning, rislebakker, iltningstrapper, filtre, rengøring.

Beholderanlæg
Adgangsforhold, udvendige forhold (bygninger, jordforhold, bevoksning), indvendige forhold, (selve beholderen), manuelt tilsyn indvendigt.

Udpumpningsanlæg
Pumper, trykforøgere, prøvehane, elinstallationer, målere, sektionsbrønde, brandhaner, forbrugertilslutning.

Ledningsanlæg

HACCP-beslutningstræ

Når I har beskrevet de anlæg og komponenter og underpunkterne, kan I bruge et HACCP-beslutningstræ til at vurdere hvert enkelt kritiske kontrolpunkt (CCP).

Se beslutningstræ her

Audit: Systemkontrol

I forbindelse med en risikoanalyse skal I også udføre en såkaldt audit. Det betyder i virkeligheden bare:
”Gør vi nu også det, vi siger, vi gør?”

På større vandværker kan I eventuelt vælge at lade en ekstern partner fungere som auditor.
På mindre vandværker med få ansatte kan I foretage audit på møder, hvor alle er samlet på en gang.
På små vandværker må bestyrelsen sørge for en audit af systemet.

På auditmøderne ser I på, om der er sammenhæng mellem praksis og regler. Eksempelvis:
Passer opgaverne stadig til virkeligheden?
Skal I have flere underpunkter og opgaver med under de kritiske kontrolpunkter, som I har fastsat tidligere.

Disse møder kan lægges ind i ledelsessystemet, så vandværket kan dokumentere, at risikovurderingen jævnligt bliver gennemgået.